وابستگی متقابل روسیه و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ انرژی

نویسندگان

1 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

بی‌شک در دنیای صنعتی امروز، انرژی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روابط میان کشورها است. وجود منابع سرشار و ذخایر انرژی در برخی از کشورها و همینطور کمبود انرژی و نیاز شدید به آن در برخی دیگر باعث شده است تا کشورها درباره سیاست خارجی خودشان و نیز در برقراری روابط با یکدیگر به این متغیر مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند. نمونه بارز و مصداق کامل این امر، روابط اتحادیۀ اروپا و روسیه و همکاری‌های آنها در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه در بخش انرژی است. در واقع نیاز روزافزون اتحادیۀ اروپا به انرژی از یک طرف و وجود منابع و ذخایر انرژی در روسیه از طرف دیگر باعث شده است که مسئلۀ انرژی، به یکی از ارکان اساسی روابط میان اتحادیۀ اروپا و روسیه تبدیل شود. استدلال اصلی مقالۀ حاضر این است که هر چند این رابطه در طول دو دهۀ اخیر فراز و فرودهای فراوانی داشته و حتی در برخی مواقع تنش‌های موقتی بین آنها بروز کرده است، همکاری بین طرفین در زمینۀ انرژی نه تنها افول نکرده است، بلکه زمینه‌های متعددی دال بر امکان تقویت این همکاری به چشم می‌خورد؛ به نحوی که می‌توان از نهادینه شدن وابستگی متقابل روابط طرفین در حوزۀ انرژی سخن گفت. این مقاله قصد دارد تا زمینه‌های تقویت همکاری روسیه و اتحادیۀ اروپا را با محوریت انرژی به عنوان متغیری تعیین‌کننده بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Russia–EU Energy Interdependency

نویسندگان [English]

  • مسعود موسوی شفایی 1
  • احمد سلطانی‌نژاد 2
  • مهدی زحمتکش

چکیده [English]

Energy is one of the most crucial and determining variables in relations among nation-states in a way that energy concern is their very important foreign policy consideration. The Russia-EU relations and their cooperation in the field of energy is a clear example in this regard. Increasing needs of EU to import energy on the one hand, and energy resources of Russia which need to be exported to make foreign income for the country on the other hand, have become the cornerstone of Russia-EU relations. The main argument of the article is that in the past two decades despite of some temporarily short-term tensions in the Russia-EU relations, their general long-term energy cooperation has been strengthening. In other words, we are witnessing a kind of preliminary interdependency between Russia and EU in the field of energy cooperation. The article tries to show the basis of this interdependency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Russia
  • EU
  • cooperation
  • Interdependency