محرمانه بودن داوری در تجارت بین‌المللی و مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

داوری راه‌حلی است که روز به روز در عرصه تجارت بین‌المللی بیشتر به آن توجه می‌شود؛ زیرا این شیوه ویژگی‌هایی دارد که در رسیدگی دادگاه وجود ندارد. یکی از این ویژگی‌ها اصل محرمانه بودن فرایند داوری است. نظرات مختلفی اعم از موافقت و مخالفت با این اصل ارائه شده است؛ اما در بیشتر مقررات بین‌المللی اصل محرمانه بودن داوری تجاری به روشنی تأیید شده است. با توجه به اینکه در اختلافات مربوط به مالکیت فکری لزوم محرمانه بودن داوری بیشتر احساس می‌شود، سازمان جهانی مالکیت فکری در مقررات داوری خود مقررات ویژه‌ای در این رابطه در نظر گرفته است. در این مقاله ابتدا نظرات مخالف و موافق این اصل را بررسی می‌کنیم، سپس خواهیم دید در حقوق داخلی و بین‌المللی در این خصوص چه قواعدی مقرر شده است. در آخر نیز درباره مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری بحث خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Confidentiality of Arbitration in International Trade and WIPO Arbitration Regulations

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Asadinezhad 1
  • Seyyed Mojtaba Mahdavifar 2

1 Assistant Professor University of Guilan

2 Master of Private Law

چکیده [English]

Arbitration is a way out which is increasingly drawing attention in international trade disputes. It has features which are absent in court procedures, one of which is confidentiality of arbitration proceedings. There are various opposing views about this principle, but most of international rules have clearly endorsed the principle of trade arbitration. Because in intellectual property disputes the necessity of arbitration confidentiality is more significant, the World Intellectual Property Organization (WIPO) has laid down special regulations in its arbitration section. In this article, first we review cons and pros of the principle. Next, we will see what civil and international laws have stipulated in this regard. Finally, WIPO rules and regulation are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • Arbitration
  • Confidentiality
  • WIPO Arbitration Rules
آیتی، حمید، 1375، حقوق آفرینش های فکری، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان.
اسکینی، ربیعا، 1368، تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی، تهران، مجله ی حقوقی، شماره ی 11.
حاتمی، علی اصغر، 1374، نگرشی بر حق مالکیت فکری و تعیین جایگاه آن در قلمرو علم حقوق، شیراز، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ی 1 و 2.
حبیبی، حسن، 1378، چند نکته درباره داوری، تهران، مجله ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 27 و 28.
خزاعی، حسین، 1388، خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین المللی، تهران، فصلنامه ی حقوق دانشگاه تهران، شماره ی 3.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1384، ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
جنیدی، لعیا، 1376، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
رئیسی، لیلا، 1385، بررسی و ارزیابی شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس، قم، مجله ی نامه مفید، شماره ی 58.
شمس، عبدالله، 1386، آیین دادرسی مدنی (دوره ی پیشرفته)، جلد سوم، چاپ نهم، تهران، انتشارات دراک.
صدرزاده افشار، سید محسن، 1382، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
عنایت، سید حسن، 1378، محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری، مجله ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 27 و 28.
عیسئی تفرشی، محمد و اسدی نژاد، سید محمد، 1387، ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی، تهران، فصلنامه ی حقوق دانشگاه تهران، شماره ی 1.
 
Bernstein, Ronald & Marriott, Arthur, 1998, Handbook of Arbitration Practice, London, Sweet & Maxwell.
Blakeney, Michael, 1996, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, London, Sweet & Maxwell.
Braudo, Serge, 1995, Propos sur la Mediation en Matiere Civile, Paris, Gazzette du Plaish.
Gaillard, Emmanuel, 1997, Le Principe de Confidentialite de l’arbitrage Commercial International, chron.
Smit, Hans, 1995, Expert report in Esso/BHP v. Plowman, Arbitration international, Volume 11, Issue 3.
Smit, Hans, 2000, WIPO Arbitration Rules: Commentary and analysis, New York, Juris Publishing and Juris Net.
Redfern, Alan & Hunter, Martin, 2004, Law and Practice on International Commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell.
Udobong< Emem Uduak, 2010 (April 20), Confidentiality in International arbitration: How valid is this assumption? , The Centre of Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy Annual Review, University of Dundee, Scotland.