کنش اجتماعی از منظر معنا و برساخت‌گرایی اجتماعی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر دربرگیرنده بحثی فشرده و کلی درباره معرفی برساخت‌گرایی اجتماعی به عنوان یک رویکرد و روش پژوهش در علوم اجتماعی و سیاسی است. انتخاب این عنوان برای واژه انگلیسی social constructionismبه دلیل تمرکز این رویکرد بر روند برساخت معنا و کنش، در بستر و بافت فرهنگی ـ تاریخی جامعه (به عنوان متنی که کنش در آن صورت گرفته) است.

تمرکز اصلی این رویکرد، بیش از توجه به پارادایم‌های مربوط به ساخت، ساختار و کارگزار در تحلیل وقایع اجتماعی و سیاسی (مانند آنچه مورد تأکید ساختارگرایی یا نهادگرایی است). بر برساخت‌های معنایی و رفتاری (و آنچه موجد معنا در فرایند تعاملات اجتماعی و سیاسی می‌باشد) است. به‌نوعی، جابه‌جایی تأکیدها از ساخت و ساختار به برساخت و معنا و توجه به نقش آن در فرایند شکل‌دهی به کنش‌های اجتماعی یا حتی فردی، رویکرد مورد علاقه برساخت‌گرایی اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Social Action from the Perspective of Social Constructionism

نویسندگان [English]

  • Ahmad Naghibzadeh 1
  • Zahra Kheshkjan 2

1 Professor of Political Science, University of Tehran

2 PhD student in Political Sociology, University of Tehran

چکیده [English]

This paper introduces social constructionism as an approach to study political and social sciences. The main approach of this methodology is to concentrate on constructions (and not structures) and meanings (semantic constructs) in the socio-political processes and actions.
It inherits the role of structures and functions from structurism and functionalism both of which fail to take into account the socio-political analysis. But social constructivism accentuates everything that creates the meaning, identity and consciousness in political behaviors and phenomena.
Considering the methods of this approach, collective and political behaviors as well as phenomena are analyzed on the basis of their meanings and semantic contexts. Therefore, it is necessary to focus on the important elements constructed their meaning frameworks (which leads to action).
Such an approach may be considered as an interesting collection of social psychology (with emphasis), phenomenology and finally, discourse analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Constructivism
  • Meaning
  • reality
  • culture
  • language
آشتیانی منوچهر:۱۳۸۷: جامعه شناسی شناخت (کلیات و مقدمات): نشر قطره: تهران: 1387
برگر پیتر، لوکمان توماس: ۱۳۷۵:ساخت اجتماعی واقعیت (رساله ای در جامعه شناسی شناخت): ترجمه فریبرز مجیدی. اندیشه های عصر نو. تهران.
سلطانی علی اصغر: ۱۳۸۴: قدرت، گفتمان و زبان: ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران: نشر نی: تهران
همیلتون پیتر: ۱۳۸۰: شناخت و ساختار اجتماعی: ترجمه حسن شمس آوری: نشر مرکز: تهران

Barry Glassner : jul 2000: 'where meanings get constructed?": contemporary sociology: no 29, proquest.
Boghossian Paul: 2006" what is social constructionism?" :proquest journal education: no 98
Burr Vivien : 1995 :'an introduction to social constructionism': Routledg press
Cruickshank Justin: march 2011:" positioning positivism, critical realism and social constructionism": university of Birmangham
David.R. Maines : jul 2000: 'charting futures for sociology, culture and meaning: the social construction of meaning': contemporary sociology journal: no 24: p 277
Dickens Thomas E. june 2008:"social constructionism as cognitive science": journal for theory of social behavior
Holland George Adam : 2006 :'associating social constructionism and extended cognition in information studies': proquest education journal.
Immink C.A.Hermans: 2002: " social constructionism and reality": Leiden press:
James Hansen:spring 2010: inner subjective experiences and social constructionism:: journal of counseling and development: JCD: proquest
Kenneth Bruffee : sep 1996:" a comment on social constructionism and literacy studies": college English: proquest
Lock Andy : 2011: 'social constructionism, sources and strings in theory and practice': Cambridge press
Mallon Ron : 2004 :"reality in social constructionism": university of Utah
Pimpinella Emily: 2010 :'social constructionism: reality, psychology and suffering: P.hd dissertation in psychology': university of new England: march
Ratner Carl: January 2008: "epistemological,social and political conundum in social constructionism:": FQS: volume 7: no 1:
Vander Van Johannes A.: 2002 :'social constructionism and practical theology': notingham uni press:
Williams Jerry : 2009 :"knowledge, consequences and experience: the social construction of environmental problems": Austin state university.