کنش اجتماعی از منظر معنا و برساخت‌گرایی اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر دربرگیرنده بحثی فشرده و کلی درباره معرفی برساخت‌گرایی اجتماعی به عنوان یک رویکرد و روش پژوهش در علوم اجتماعی و سیاسی است. انتخاب این عنوان برای واژه انگلیسی social constructionismبه دلیل تمرکز این رویکرد بر روند برساخت معنا و کنش، در بستر و بافت فرهنگی ـ تاریخی جامعه (به عنوان متنی که کنش در آن صورت گرفته) است.

تمرکز اصلی این رویکرد، بیش از توجه به پارادایم‌های مربوط به ساخت، ساختار و کارگزار در تحلیل وقایع اجتماعی و سیاسی (مانند آنچه مورد تأکید ساختارگرایی یا نهادگرایی است). بر برساخت‌های معنایی و رفتاری (و آنچه موجد معنا در فرایند تعاملات اجتماعی و سیاسی می‌باشد) است. به‌نوعی، جابه‌جایی تأکیدها از ساخت و ساختار به برساخت و معنا و توجه به نقش آن در فرایند شکل‌دهی به کنش‌های اجتماعی یا حتی فردی، رویکرد مورد علاقه برساخت‌گرایی اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Social Action from the Perspective of Social Constructionism

نویسندگان [English]

  • احمد نقیب‌زاده
  • زهرا خشک‌جان

چکیده [English]

This paper introduces social constructionism as an approach to study political and social sciences. The main approach of this methodology is to concentrate on constructions (and not structures) and meanings (semantic constructs) in the socio-political processes and actions.
It inherits the role of structures and functions from structurism and functionalism both of which fail to take into account the socio-political analysis. But social constructivism accentuates everything that creates the meaning, identity and consciousness in political behaviors and phenomena.
Considering the methods of this approach, collective and political behaviors as well as phenomena are analyzed on the basis of their meanings and semantic contexts. Therefore, it is necessary to focus on the important elements constructed their meaning frameworks (which leads to action).
Such an approach may be considered as an interesting collection of social psychology (with emphasis), phenomenology and finally, discourse analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Constructivism
  • Meaning
  • reality
  • culture
  • language