جهانی‌شدن دموکراسی، فرامرزی‌شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان‌های بین‌المللی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به علت سرعت بالای فرایند جهانی‌شدن، عرصه‌های نظری و عملی حیات بشری با تحولات شگرفی مواجه شده و در اثر فشردگی زمان و مکان، حوزه‌های داخلی و خارجی دولت‌ملت‌ها به یکدیگر گره خورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این به‌هم‌پیوستگی، رابطة میان دموکراسی در داخل دولت‌ملت‌ها با امواج جهانی‌شدن در فراسوی مرزهای ملی است. هدف اصلی این مقاله، توصیف و تبیین، تأثیرات ناشی از جهانی‌شدن دموکراسی در عرصة بین‌المللی است. تا از این رهگذر، واقعیت بازیگران بین‌المللی و کارکرد آنها در سازمان‌های بین‌المللی تحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که: جهانی‌شدن دموکراسی چه تأثیری بر بازیگران بین‌المللی داشته است؟ در پاسخ ادعا شده است که «جهانی‌شدن دموکراسی با فرامرزی کردن هنجارهای دموکراتیک به تکثر بازیگران در سازمان‌های بین‌المللی کمک کرده است». پژوهش حاضر، همچنین چندین پرسش فرعی را مد نظر خویش دارد که شامل ماهیت فرایند جهانی‌شدن و تأثیر آن بر دولت‌های دموکراتیک ملی، چگونگی ظهور بازیگران غیردولتی و کارکرد آنان در چهارچوب نهادهای بین‌المللی خواهد بود. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی‌تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization of Democracy, Trans-boundary of Norms, and Plurality of Actors in International Organizations

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Kazem Sajjadpour 1
  • Mohammad Yazdanpanah Shourgol 2
  • Ahad Rezayan Ghiebashi 3

1 Associate Professor, Department of International Relations, Ministry of Foreign Affairs

2 PhD student in International Relations at Allameh Tabatabai University

3 M.Sc. Student of International Relations Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

Due to the rapid trend of globalization, the theoretical and practical aspects of human life have undergone drastic changes, and domestic and foreign affairs of the nation-states have been intertwined because of time-space compression. One of the most significant manifestation of the compression, has been in the field of relationship between democracy in the nation-states and the waves of globalization beyond national borders. This article explains the consequences of globalization of democracy in the international stage so that the reality of the international actors and their functions in the international organizations are analyzed. The main question is: What has been the impact of globalization of democracy on the international actors? It is suggested that globalization of democracy by trans-boundary of democratic norms has contributed to plurality of actors in the international organizations. It also raises minor questions on nature of the globalization process and its impact on the national democratic governments, manner of emergence of non-government players and their performance within international institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization of Democracy
  • nation-state
  • pluralism
  • International Actors
  • International Organizations
بیلیس، جان و دیگران (1383). جهانی شدن سیاست روابط بین الملل در عصر نوین، مترجم: ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلد اول، تهران: ابرار معاصر
توحید فام، محمد (1381)، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن: سیری در اندیشه های سیاسی معاصر غرب (نظریه های دولت و دموکراسی)، تهران: روزنه
سینگر، پیتر (1388). یک جهان: اخلاق جهانی شدن، مترجم: محمد آزاده، تهران: نی.
قوام، عبد العلی (1384). روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها، تهران: سمت
موسی زاده، رضا (1379)، سازمانهای بین المللی، تهران: میزان
_______. (1389). حقوق سازمان های بین المللی: حقوق شورای امنیت، تهران: میزان
مولر، کلاوس (1384). حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن، مترجم: لطف على سمینو، تهران: اختران
هابرماس، یورگن (1380). جهانی شدن و آینده دموکراسی: منظومه پساملی، مترجم: کمال پولادی، تهران: مرکزها
Anghie, Michael. 20
بیلیس، جان و دیگران (1383). جهانی شدن سیاست روابط بین الملل در عصر نوین، مترجم: ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلد اول، تهران: ابرار معاصر
توحید فام، محمد (1381)، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن: سیری در اندیشه های سیاسی معاصر غرب (نظریه های دولت و دموکراسی)، تهران: روزنه
سینگر، پیتر (1388). یک جهان: اخلاق جهانی شدن، مترجم: محمد آزاده، تهران: نی.
قوام، عبد العلی (1384). روابط بین الملل: نظریه ها و رویکردها، تهران: سمت
موسی زاده، رضا (1379)، سازمانهای بین المللی، تهران: میزان
_______. (1389). حقوق سازمان های بین المللی: حقوق شورای امنیت، تهران: میزان
مولر، کلاوس (1384). حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن، مترجم: لطف على سمینو، تهران: اختران
هابرماس، یورگن (1380). جهانی شدن و آینده دموکراسی: منظومه پساملی، مترجم: کمال پولادی، تهران: مرکزها
Anghie, Michael. 2000. "Time Present and Time Past: Globalization, International Financial Institutions and the Third World”, Journal of International Law and Politics, 15. No. 4.
Archibugi, Daniel and David Held. 2011. "Cosmopolitan Democracy: Paths and way" in:Daniel Archibugi. Guido Montani, European democracy and cosmopolitan democracy, Roma: Altiro Spinelli Publication.
Axtmann Reynold. 1997. Liberal Democracy into The Twenty-First Century: Globalization, Integration and The Nation State, Manchester: Manchester University Press.
Bobbio, Norberto. 1995. Democracy and The International System, Cambridge: Polity Press.
Bohman, James. 1998. "The Coming Age of Deliberative Democracy", Journal of Political Philosophy, 6, No. 4.
Dahl, Robert. 1999. Can International Organizations be Democratic? 4 Skeptical View, in: Ian Shapiro and Casiano Hacker-Cord on Democracy's Edges, London: Cambridge University Press.
Falk, Richard. 1998. Law in an Emerging Global Village: A Post-westphalian Perspective, Ardsley: Transnational Publishers.
Held David, and Anthony McGrew. 1999. Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Stanford: Stanford University Press.
__________. (eds). 2002. Governing Globalization, Cambridge: Polity Press.
Held, David. 1995. Democracy and Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Cambridge: Polity Press.
Mann, Michael. 1997. "Has Globalization Ended The Rise of The Nation State?", Review of International Political Economy, 4, No. 3.
McGrew. Anthony. 2002. Transnational Democracy: Theories and Prospects, Cambridge: Polity Press.
_________. (ed). 1997. The Transformation of Democracy? Globalization or Territorial Democracy, Cambridge: Polity Press.
Patomaki, Heikki and Teivo teivainen. 2004. A Possible World: Democratic Transformation of Global Institutions, London: Zed Books Publication.
Platter, Marc F. 2005. "Globalization and Self-government", Journal of Democracy, Vol.13, No. 3.
Rahn, Wendy. 2005. Globalization. The Decline of Civic Commitments and the Future of Democracy, University of Minnesota: Department of Political Science and Psychology.
United Nations World Summit, 2005. Available at www.un.org.
Von Bogdandy, Armin. 2004. "Globalization and Europe: How to Square Democracy, Globalization and International Law", The European Journal of International Law, 15, No. 5.