نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

صنعت گردشگری عامل مؤثر در توسعه فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود و در ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش تعاملات علمی، رشد تولیدات اقتصادی، اجتماعی، وحدت جوامع، تحول و تکامل ارزش‌ها و آداب و سنن مؤثر است. گردشگری به عنوان وسیله ارتباطی و ابزار دیپلماسی فرهنگی، نقش مؤثری در تعامل بین فرهنگ‌ها ایفا می‌کند. ازآنجایی‌که گردشگری می‌تواند فضایی پدید آورد که صلح میان ملت‌ها و حفظ و تکریم هویت‌های فرهنگی هرچه بیشتر صورت پذیرد، این مقاله با هدف تعیین نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام نگارش شده است تا از این طریق مقدمه‌ای برای توسعه گردشگری در میان کشورهای اسلامی و به طبع آن ایجاد و تقویت صلح و دوستی و همگرایی فرهنگی از یک طرف و ارتقای همکاری دولت‌ها در ایجاد و توسعه امنیت و تبادلات فرهنگی به عنوان پیش‌درآمد همکاری‌های اقتصادی و سیاسی باشد. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سؤال است که نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام چیست؟ محقق در این مقاله فرض را بر این خواهد گذاشت که گردشگری دینی می‌تواند نقش مؤثری در دیپلماسی فرهنگی کشورها، همگرایی و وحدت جهان اسلام ایفا کند. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی اینترنتی انجام گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of religious tourism in Cultural Diplomacy and Unity of the Islamic World

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Ali Basiri 1
  • Mina Ehsanifarid 2
  • Mir Hadi Hosseini kondelji 3

1 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Isfahan

2 MA in International Relations, University of Isfahan

3 PhD student of Economics, University of Isfahan

چکیده [English]

Since the tourism is a Effective factor in cultural development in levels of the national, regional and international and is effective in Creating regional and international peace and stability and increase academic engagement, economic and social productivity growth, community unity, the evolution of values and traditions. Since tourism can create an atmosphere of peace among nations that maintain and respect the cultural identities more done. This Article is with aim to determine the role of Religious tourism in Cultural Diplomacy and Unity of the Islamic World. This is an introduction to the development of tourism in Islamic countries and to build and strengthen of peace and friendship and cultural integration on the one hand and promote cooperation between governments in create and development of security and cultural exchanges as an introduction to the economic and political cooperation. In this article the author seeks to answer this question that the role of religious tourism in Cultural Diplomacy and Unity of the Islamic World? This will be achieved in this article assume that religious tourism can be an effective role in Cultural Diplomacy of Countries, convergence and Unity of the Islamic World. Our method of research is analytic and descriptive with using the library means and Internet database

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious tourism
  • cultural diplomacy
  • cultural interaction
  • Islamic world
اسمیت، آلفرد چی، (1379) ارتباطات و فرهنگ، ترجمه مهدی بابائی اهری تهران، ،سمت.
ابهری، سید محمد، (1376)جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران مسائل و نارسایی ها ،مجله فقه(کاوشی نودرفقه اسلامی) شماره 14.
الوانی، مهدی (1376)جهانگردی اثر پذیری یا اثرگذاری فرهنگی ، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد2 ،کیش.
انوری، حسن،(1381) فرهنگ بزرگ سخن ،تهران،انتشارات سخن ، جلد8 .
ایوانز،گراهام و نونام،جفری، (1381)،فرهنگ روابط بین الملل تهران، میزان.
بونی فیس، پرسیلا(1380) ،مدیریت گردشگری فرهنگی، ترجمه محمود عبدا..زاده،تهران دفترپژوهشهای فرهنگی.
پاپلی یزدی ،محمد حسین ، سقائی مهدی (1385)،گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران: سمت.
پوریا نژاد ،فرهاد ،(1376) جغرافیا و جهانگردی در تمدن اسلامی ،مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران جلد3، کیش.
ترنر،جانان اچ،(1378)مفاهیم وکاربردهای جامعه شناسی،ترجمه محمد فولادی ومحمد عزیزبختیاری، تهران ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
تولایی، سیمین ،(1386)مروری برصنعت گردشگری، تهران، دانشگاه تربیت معلم.
جان، لی،(1378)گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمة عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری و‌ معصومه‌السادات صالحی امین، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
دایس ویل، راجر،(1379)مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردها و آثار، ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دوئرتی جیمز و فالتز گراف رابرت (1372)نظریه های متعارض در روابط بین الملل ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران، قومس.
رضوانی، علی‌اصغر،(1379)جغرافیا و صنعت توریسم، چاپ چهارم، تهران، پیام نور.
رنجبریان بهرام ، زاهدی محمد،(1387)بازاریابی گردشگری ،اصفهان،چهارباغ.
سازمان جهانی جهانگردی ،(1379) برنامه ریزی ملی و منطقه ایی، ترجمه محمود عبدا..زاده تهران،دفتر پژوهش های فرهنگی .
سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
سلطانی ،محمد علی، (1374)اهمیت توسعه توریسم در جهان سوم، مقالات برگزیده سمینار اصفهان و جاذبه های ایرانگردی و جهانگردی، اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی اصفهان.
سیف زاده،سید حسین(1376)، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالبهای فکری، تهران،سمت .
سیمبر، رضا(1385) ، منطقه گرایی و صلح سازی در جهان با تأکید بر خلیج فارس،فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال اول، شماره 1.
سینایی ،وحید (1375)،توسعه پایدار و گردشگری،ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 95-96.
سینائی، وحید،(1382) گردشگری در ایران عملکرد ها و چالشها ،تهران،دفتر مطالعات فرهنگی.
شریعتی، علی،(1359)تاریخ تمدن (1) مجموعه آثار 11، تهران، دفتر تدوین و تنظیم مجموعۀ آثار شریعتی.
شماعی، علی، (1387)نقش جهانگردی درفرایندهمگرایی وتوسعه کشورهای اسلامی، ،مجله نامه پژوهش ،شماره11.
ضرغام، حمید،(1376) راهکارهای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران ،مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی ،جلد1 کیش.
عطاریان، سعید،(1387) همگرایی مسلمانان ،زمینه ها –عوامل و موانع ،مجله آینه پژوهش، شماره 89 .
عمید، حسن،(1363) فرهنگ عمید،تهران،انتشارات امیرکبیر.
قرآن کریم، سورۀ عنکبوت، آیة 20؛ سورۀ انهام، آیة 11؛ سورۀ روم، آیة 22؛ سورۀ حجرات، آیة 12؛ سورۀ کهف، آیۀ 44.
کارل دویچ و دیگران،(1371)، نظریه های روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران، انتشاراتجهاد دانشگاهی.
کاظمی، سید علی اصغر،(1370)نظریه همگرایی در روابط بین‎المللی تجربه جهان سوم، تهران، چاپ پیک ایران
کتابی، محمود،(1376)گردشگری در خدمت صلح و تفاهم جهانی، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران جلد3 کیش.
گی،چاک وای، (1382)جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
مایکل‌ هال، کالین و جنکینز، جان‌ام، (1382)سیاستگذاری جهانگردی، ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی،‌ چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
محلاتی، صلاح الدین ،(1380) درآمدی بر جهانگردی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
معین، محمد، (1363)فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد 2.
منشی زاده، رحمت ا.. ، (1376 ) جهانگردی،تهران ،انتشارات منشی .
مؤمنی م ودیگران،(1378 )ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی ،فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان شهر مشهد، زاهدان،مجله جغرافیا و توسعه سال6 شماره 11 .
میسون، پیتر،)1387(گردشگری اثرات و برنامه ریزی ومدیریت ،ترجمه روزبه میرزایی پونه ترابیان، تهران ،ترمه.
 
C.Renfrew and P. Behan(2003) Archaeology.Theories ،methodsandpractice،London:Thames and ltudson.
Hass 1961 “International: the European and the universal process international organization”
Karl w.Deutsch 1971،The Analysis of International Relations) Englewood cliffs NJ: prentice-Hall.(
Kenneth:LelsurinContemnporary society CABI publishingjhn.Rkelly.leisur university of Illinois (USA.1999GXON.UK1990)
Larousse1991:3046
Longman1988:1712
Mally، G 1973،The European Community in Perspective The New Europe The United States and World، London D.C. Heath
Makyan , S.N. and NaderiBeni, M., 2003, Foreign Tourism in the Yazd Township, journal of Economic Research ,Number 62
Oxford 1970:189
Puchala , D. 1972 “Of blind men, elephants and international integration “ Journal of Common Markets studies 10,3.(reprinted in little and smith,eds,1991)
Raj, R., &Morpeth, N. D. (2007). Introduction: Establishing linkages between religious travel and tourism. In R. Raj & N. D. Morpeth (Eds.), Religious tourism and pilgrimage management: An international perspective (pp. 1–14). Cambridge, USA: CAB International.
Richter, L.K. (1989), The Politics of Tourism in Asia, Honolulu: University of Hawaii
Russet B.M،1963،Community and contention: Britain and America in the 20thCentury،Cambridge Mass MIT Press
Tamara, Rats (2002), The socio cultural impacts of tourism, Budapest university of Economic Sciences-Tourism research Paper
Tourism highlights W.T.O (2005).
World Tourism organization (W.T.O) (2005), Tourism Market Trends: Europe, Madrid.
Zahedi, Sh.S., 2006, Ecotourism Principles (with Emphasis on the Environment), Tehran, AllamehTabatabai University.