بررسی نقش و جایگاه تروریسم در سیاست خارجی امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تا سال 2013

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

با وقوع حوادث 11 سپتامبر سیاست خارجی ایالات متحده بیش از گذشته تحت تأثیر پدیدة تروریسم قرار گرفت و باعث شد تا تروریسم بیش‌ازپیش مورد توجه سیاست‌مداران امریکایی قرار گیرد. بر همین اساس بسیاری برآنند که اقدامات تروریستی 11 سپتامبر، سرفصل نوینی در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا محسوب می‌شود. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تروریسم پس از حوادث 11 سپتامبر چه تأثیری بر سیاست خارجی ایالات متحده داشته یا به عبارتی دیگر چه تغییر رویکردی در سیاست خارجی ایالات متحده پس از حوادث تحت تأثیر پدیده تروریسم صورت گرفته است؟ این مقاله، دگرگونی رویکرد و الگوی رفتاری زمامداران امریکایی در برخورد با تروریسم را در دو دوره جرج بوش و باراک اوباما مورد توجه قرار می‌دهد و به اینکه تروریسم توانست فرصتی را برای سردمداران این کشور فراهم کند تا بتوانند با اتخاذ راهبردهای نوین و متفاوت، ایده تثبیت هژمونی امریکا را در عرصه بین‌الملل دنبال کنند، اشاره می‌کند. لازم به ذکر است که روش پژوهش براساس روش تحلیلی ـ مقایسه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Role and Position of Terrorism in US Foreign Policy after the September 11 Events (2001 until 2013)

نویسندگان [English]

  • Enayatullah Yazdani 1
  • Saman Mohammadi 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan

2 Master of International Relations, University of Isfahan

چکیده [English]

After the September 11 events US foreign policy was influenced by the terrorism phenomenon more than the past and lead U.S. politicians' consider terrorism more and more. Accordingly, many argue that the terrorist acts of September 11 are new chapter in United States' foreign policy. This paper seeks to answer this question that what impacts terrorism after September 11 has had an on U.S. foreign policy or in other words, what changes has happened in the United States of America's foreign policy approaches following these events influenced by the terrorism phenomenon? These changes in attitude and behavior of American leaders in dealing with terrorism during the George W. Bush and Barack Obama; And that terrorism could provide an opportunity for the leaders of this country in order to adopt new strategies and different ideas to fix US hegemony in the international arena. The paper is based on analytical - comparative method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Foreign Policy
  • United States
  • September11 Events
  • Hegemony
  • Power
ایزدی، پیروز(1388)، روابط فراآتلانتیکی در دوره اوباما، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 51 – تابستان.
بخشی، احمد(1387)،سیاست خارجی دولت جدید آمریکا نسبت به آفریقا تغییر یا تداوم؟، فصلنامه مطالعات افریقا، شماره 18 – پاییزو زمستان.
تمنا، فرامرز(1387)،سیاست خارجی‌آمریکا در افغانستان: طرح خاورمیانه بزرگ ، دولت – ملت سازی ومبارزه با تروریسم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی .
دهشیار، حسین(1388)،باراک اوباما و جنگ حداکثری در افغانستان، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 266- 265.
دهقانی، حمید رضا(1388)،فشار از بیرون، سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه، ماهنامه رویدادها و تحلیل-ها، شماره 236 .
رضایی، علیرضا(1389)، نظم ایده‌محور: الگوی ایالات متحده آمریکا از نظم در نظام بین‌الملل پساجنگ سرد، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره سوم- تابستان.
رهنورد، حمید و حیدری، محمدعلی(1388)،عوامل تحول و ثبات در سیاست خارجی دولت اوباما، فصلنامه راهبرد،سال هیجدهم، شماره 51 – تابستان .
قوام، عبدالعلی(1384)، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
گوهری‌مقدم، ابوذر(1386)، سیاست خارجی‌آمریکا پس از یازده سپتامبر، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی .
گوهری‌مقدم، ابوذر(1387)، مروری بر تغییر پارادایمی در سیاست خارجی‌آمریکا در دوران بوش، فصلنامه راهبرد، شماره 16 – زمستان.
گوهری‌مقدم، ابوذر(1390)،جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی، دانش سیاسی، سال هفتم، شماره اول- بهار و تابستان.
متقی، ابراهیم(1387)، قدرت هوشمند و استراتژی تغییر چهره آمریکا در دوران اوباما، فصلنامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، شماره 41 – زمستان.
متقی، ابراهیم(1388)، همکاری نامتقارن ایران و آمریکا در دوران اوباما، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، شماره سوم – پاییز.
متقی، ابراهیم و رهنورد، حمید(1389)، نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره ششم – تابستان.
محقق، رضا(1390)،مرگ بن‌لادن و مانور تبلیغاتی اوباما، پیام انقلاب، شماره 47 – خرداد ماه
محمدی، نعیما و حاضری، علی‌محمد(1391)، تروریسم به مثابه یک جنبش اجتماعی جدید در مواجهه با دموکراسی،پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 2 – بهار.
مختاری، علی(1387)،جایگاه نبرد با تروریسم در سیاست خارجی‌آمریکا(2007 -2000)، فصلنامه راهبرد، سال شانزدهم ، شماره 48 – تابستان .
مصلی‌نژاد، عباس(1387)،تحولات الگویی سیاست خارجی‌آمریکا بعد از جنگ سرد، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 1 – بهار
مشیرزاده، حمیرا(1386)،چرخش در سیاست خارجی ایالات متحده و حمله به عراق: زمینه‌های گفتمانی داخلی،فصلنامه سیاست، سال 37، شماره 2 – تابستان .
مقصودی، مجتبی و حیدری، شقایق(1388)، دگرگونی مفهوم تروریسم؛ بررسی موردی تروریسم در هند، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 260-259 – فروردین و اردیبهشت.
معینی‌الدینی، جواد و منتی، ایوب (1388)،بازدارندگی و تحولات آن در استراتژی نظامی‌آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 ، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 6 – زمستان .
ناجی راد، محمدعلی(1387)،جهانی شدن تروریسم، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی – تابستان.
یزدان فام، محمود(1388)،چشم انداز مناسبات نظامی – امنیتی عراق در آمریکا، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره اول – بهار .
یزدانی، عنایت‌الله و خدابنده، محمد(1386)،علل تحول تروریسم در عصر پشت‌مدرن، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست ویکم، شماره 4 – زمستان.
 
Clark, Ian(2009),”Toward an English School Theory of Hegemony”, European Journal of International Relations, Vol.15 , No. 2.
Concise Oxford English Dictionary(2004), digital edition.
EncyclopediaBritanica,http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588371 /terrorism
Gilpin,Robert(1987),”The Political Economy of International Relations”,Princeton: Princeton University Press.
Keohane, Robert(1984),”After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy”, New Jersey: Princeton University Press.
K.Leonard, Eric(2007),”A Case Study in Declining American Hegemony: Flawed Policy Concerning ICC”, The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations,winter/Spring, at: http://www.journalofdiplomacy.org/.
Lemond.fr(2011), “Après 11- Septembre: Obama salue une Victory contre Le Terrorism,”http://www.lemonde.fr/ameriques/article/1569669_3222.html, Septembre 8.
Liqueur,Walter(1996),”Post modern Terrorism”,Foreign Affairs,Vol.75, No.5, September/October .
Mccrisken,Trevor(2011), “Ten years on:Obama’s war on Terrorism in rhetoric and practice, International Affairs, Vol.87, Jssue.4, July.
M.Pious, Richard(2011), “Prerogative Power in the Obama Administration: Cuntinuity and Chang in the war on Terrorism”,Presidential Studies Quarterly, Vol. 41, No. 2, jun.
P.Leffler, Melvyn(2005),”9/11 and American Foreign Policy”,Diplomatic History, Vol.29, issue.3, may.
Puchala, D.Y(2005),”Word Hegemony and the united Nation “,International Studies Review , Vol . 7, No . 4.
Rens Van Munster (2004),”The war on Terrorism : when Exception Becomes the Rule” , International Jornal for the Semiotics of law ,Vol.17, No.2.
Renshon,Stanley(2011),”National Security in the Obama Administration:Reassessing the Bush Doctrin”, Presidential Studies Quarterly, Book Reviews, Vol.41 , Issue.1, March.
Schinkel,Willem(2009), “On the Concept of Terrorism”,Contemporary Political Theory, Vol.8,2 , May.
Skidmore, David(2012), “The Obama Presidency and US Foreign Policy: Where’s the Multilateralism?”,International Studies Perspectives, Vol.13,Issue.1, February .‌
‌‌Wertheim, Stephen(2010),” A solution from hell: the United States and the rise of humanitaria interventionism,1991–2003”,Journal of Genocide Research,Vol.12, No.3 & 4 ,September-Desember.