بررسی آیپک و تأثیر آن بر سیاست خاورمیانه‌ای امریکا

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

ساختار سیاسی غیرمتمرکز و توزیع شده امریکا سبب شده است که جریان‌ها و تشکل‌های بسیاری بتوانند روند پیچیده تصمیم‌گیری سیاسی در این کشور را تحت تأثیر قرار دهند. با آنکه یهودیان تنها حدود سه درصد جمعیت امریکا را تشکیل می‌دهند اما توانسته‌اند به تأثیرگذار‌ترین اقلیت قومی در ساختار قدرت امریکا تبدیل شوند. یهودیان امریکا مجموعه چشمگیری از سازمان‌های مختلف را برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی امریکا به وجود آورده‌اند که در این میان نقش کمیته امور عمومی امریکا‌اسرائیل (آپیک(به عنوان قدرتمندترین سازمان یهودی امریکا بسیار شاخص می‌باشد، سازمانی که مسئول برنامه‌ریزی و هماهنگ کردن فعالیت اکثر سازمان‌های یهودی امریکا را بر عهده دارد و نقش اساسی را در هماهنگی سیاست‌های امریکا با منافع صهیونیسم ایفا می‌کند. در عصر حاضر این سازمان مهمترین ابزار صهیونیست‌ها در امریکا برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های قدرت اول دنیای کنونی در مسائل مربوط به اسرائیل و پُرمناقشه‌ترین منطقه جهان، خاورمیانه، می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است، ضمن ارائه نمایی اجمالی از دلایل قدرت یهودیان در امریکا، آیپک و تأثیرآن را بر سیاست خاورمیانه‌ای امریکا مورد بحث و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of AIPAC and its Influence on the United States of America’s Middle East Policy

نویسندگان [English]

  • Reza Simbar 1
  • Kyanoush Nazari 2

1 Professor, Department of Political Science, University of Guilan

2 Master of Science in International Relations, University of Guilan

چکیده [English]

U.S decentralized and distributed political structure has culminated in the many movements and organizations to affect the complicated process of the political decisions. Though Jews make only about three percent of U.S population, they have been the most influential ethnic minorities into the power structure of the U.S.

American Jewish have created a series of significant influences in the U.S foreign policies which the role of the American Israel Public Affair Committee(AIPAC), the most powerful Jewish organization, is very significant. The organization which is responsible for planning and coordinating the activities of Jewish organizations in U.S plays the most important role in coordinating the U.S policies along with the interests of Zionism. Today, this Organization is the most prominent Zionist’s tool to influence the policies of the current world superior power in the world's most controversial region, the Middle East, and Israel’s issues. This article attempts to provide a brief view of the causes of Jewish power in the U.S, AIPAC, and its influence on the Middle East policies by U.S

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIPAC
  • United States of America
  • Israel
  • Foreign Policy
  • Jewish Lobby
آزادی، نبی (1382)، آمریکا و اسرائیل : روابط استراتژیک، کتاب آمریکا 3، ویژه‌ی روابط آمریکا و اسرائیل، تهران: موسسه‌ی ابرار معاصر تهران.
آهویی، مهدی (1390)، «نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده، از اسطوره تا واقعیت»، فصلنامه مطالعات جهان، ش1، صص 126-101.
ابوغنیمه، زیاد (1373)، «سیطره‌ی صهیونیسم بر شبکه‌های تلویزیونی«، ترجمه‌ی فتاح احمدی، فصلنامه میراث جاویدان، ش5، صص 131-126.
احمدی، کورش (1383)، «انتخابات ریاست آمریکا و آثار آن بر سیاست خارجی این کشور»، فصلنامه سیاست خارجی، ش71، صص 556-523.
اوبرین، لی (1376)، سازمان‌های یهودیان آمریکا و اسرائیل: بنای برتس، لابی ها، کنگره یهودیان، ترجمه‌ی علی ناصری، تهران : موسسه‌ی تحقیقاتی و انتشاراتی نور.
ایزدی، پیروز (1382)، جایگاه لابی یهود در سیاست خارجی ایالات متحده، کتاب آمریکا 3، ویژه‌ی روابط آمریکا و اسرائیل، تهران: موسسه‌ی ابرار معاصر تهران.
بابازاده، رحیم (1383)، «نقش آیپک در فرایند سیاست‌گذاری خارجی آمریکا»، مجله مصباح، ش55، صص 214-183.
تری، جنیس. جی (1388)، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، نقش لابی‌ها و گروه‌های ذی نفوذ، ترجمه‌ی ارسلان قربانی شیخ نشین و رضا سیمبر، تهران: سمت.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1389)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
دیوک، دیوید(1390)، هلوکاست و نفوذ یهودیان در آمریکا، ترجمه محمدرضا میرزا جان، تهران: موسسه‌ی فرهنگی – هنری قدر ولایت.
رسولی، ابراهیم(1378)، «آیپک ابزار صهیونیسم بین‌الملل در آمریکا»، فصلنامه مطالعات فلسطین، ش10، صص 62-39.
رضوی، مهدی (1379)، نیرنگ سازی صهیونیسم، خطوط کلی توطئه انزوای جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
زرشناس، شهریار (1381)، نیمه پنهان آمریکا، تهران: کتاب صبح .
سبحانی، نگین و جنسن، تبانی و مولی، رزمن (1384)، «یک ارتباط ویژه: تاثیر گروه‌های فشار بر سیاست خارجی آمریکا در برابر اسرائیل»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، ش23 و 24 ، صص 116-97.
ستاری، سجاد (1382)، تحلیل ادواری تعاملات استراتژیک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از آغاز تاکنون، کتاب آمریکا3، ویژه‌ی روابط آمریکا و اسرائیل، تهران: موسسه ی ابرار معاصر تهران.
شون بام، دیوید (1389)، ایالات متحده و اسرائیل، ترجمه‌ی محمود ملکی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چاپ دوم.
طباطبایی، سید علی(1382)، خاستگاه‌های قدرت یهودیان آمریکا، کتاب آمریکا3، ویژه‌ی روابط آمریکا و اسرائیل، تهران: موسسه‌ی ابرار معاصر تهران.
طباطبایی، سیدعلی (1385)، «لابی یهودیان کارگزار تحریم ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 20، ش1، صص 83-33.
فیندلی، پل (1378)، فریب های عمدی، حقایقی در مورد آمریکا و اسرائیل، ترجمه‌ی محمد حسین آهویی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
قویدل، مهدی (1382)، بررسی منافع راهبردی ایالات متحده در حمایت نامشروط از اسرائیل، کتاب آمریکا3، ویژه‌ی روابط آمریکا و اسرائیل، تهران: موسسه‌ی ابرار معاصر تهران.
کالینز پایپر، مایکل (1387)، قدرت پنهان در آمریکا، ترجمه‌ی علیرضا عبادتی، تهران: روایت فتح.
کاویانی، علیرضا (1387)، «رسانه، پیام، مخاطب و انحصار- بازنمایی روند سلطه بر ابر رسانه‌های جهان»، فصلنامه راهبرد، ش4، صص 78-45.
کریمیان، احمد (1386)، یهود و صهیونیسم: تحلیل عناصر قومی، تاریخی و دینی یک فاجعه، قم: موسسه‌ی بوستان کتاب.
گارودی، روژه (1385)، تاریخ یک ارتداد، اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل، ترجمه‌ی مجید شریف، تهران: خدمات فرهنگی رسا، چاپ چهارم.
موسوی، ‌سید‌‌محمدعلی و کدخدایی، الهام و شفیعی سروستانی، فاطمه (1390)، مدل سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ، فصلنامه روابط خارجی، سال 3، ش2، صص38-7.
میرشایمر، جان.جی و والت، استیون.ام (1388)، گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا، ترجمه‌ی رضا کامشاد، تهران: نشر فرزان روز‌.
 
Findley, P. (1989), They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel's Lobby. Chicago, IL: Lawrence Hill Books.
Curtiss, R.H. (1990), Stealth PACs: How Israel's American Lobby Seeks to Control U.S. Middle East Policy. 2nd ed. Washington, D.C: American Educational Trust.
Goldberg, D.H. (1990), Foreign Policy and Ethnic Interest Groups: American and Canadian Jews Lobby for Israel. New York, New York: Greenwood Press.
Kenen, I.L. (1981), Israel's Defense Line: Her Friends in Washington. Buffalo, New York: Prometheus Books.
Newhouse, J. (2009), Diplomacy, Inc.-The Influence of Lobbies on US Foreign Policy. Foreign Affairs, 73-88.
Organski, A.F.K. (1990), The $36 Billion Bargain: Strategy and Politics in U.S. Assistance to Israel. New York, NY: Columbia UP.
Petras, J. (2006), The Power of Israel in the United States. Clarity Press, Inc.
Tivnan, E. (1987), The Lobby: Jewish Political Power and American Foreign Policy. New York, New York: Simon and Schuster.
www.AIPAC.org