توازن‌طلبی نرم اروپایی با امریکا در پروندة هسته‌ای ایران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فروپاشی شوروی و پایان یافتن نظام دوقطبی، به تغییر و بازتعریف ماهیت روابط اروپا و امریکا منجر گردید. اگرچه امریکا به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شد، اما پیامدهای برچیده شدن نظام دوقطبی و بحران‌های منطقه‌‌ای، امنیت اروپا را تهدید می‌کرد. در این شرایط، موفقیت در هم‌گرایی اقتصادی، اروپاییان را به استقلال نظامی و سیاسی ترغیب کرد. روندی که با بروز برخی اقدامات توازن‌طلبانه با ایالات متحدة امریکا مقارن گردید. این توازن‌طلبی از طرق غیر نظامی و غیر مستقیم بود و بر بسترهای اقتصادی و فرهنگی تأکید داشت؛ بنابراین، به تعبیر برخی «توازن‌طلبی نرم» نام گرفت. در این پژوهش پس از تعریف و ارزیابی نظریة توازن‌طلبی نرم که ریشه در نظریة واقع‌گرای توازن قدرت دارد، به بررسی رفتارهای تقابل‌گرایانة اروپا در برابر امریکا در دوران جنگ سرد و پس از آن پرداخته، سپس با تأکید بر «پروندة هسته‌ای ایران» انگیزه‌ها و ساز و کارهای توازن‌طلبی نرم اروپایی در مقابل امریکا توصیف و تحلیل می‌شود. در این گذار تفاوت رویکرد اروپا نسبت به امریکا در دوران جورج بوش و اوباما مورد توجه قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

European Soft Balancing against America: by Focusing on The “Irans Nuclear Program”

نویسندگان [English]

  • سید اصغر کیوان‌حسینی
  • فاطمه دانشور محمدزادگان

چکیده [English]

The collapse of the soviet union have changed and redefined the nature of relation between europe and united states of america, so knowed “Transatlantic Relation”. Although the america become the only remaining superpower in the world, but the consequences of the end of the bipolar system and regional crisise has threated security in the europe. In these condition, successful economic integration in europe, encourage european to political and military independence. The process that have concurrented mid emergence of balancing actions against america in europe. These balancing actions relies on nonmilitary tools, economice and cultural context, therefore named “soft balancing”. The purpose of this rsearch is to define and appraise the “soft balancing theory” that have rooted in realistic “balance of power theory”. So it is describes european balancing against america in during and the end of the cold war. Then by focusing on the “irans nuclear program” analizes the european soft balancing motives and mechanisms. In this manner, takes into consideration thedifferences ineuropes approach than the the u.s. in the bush and obama era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Europe
  • America
  • Cold War
  • soft balancing
  • transatlantic relations
  • irans nuclear program