حقوق بین‌الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران - پردیس فارابی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران - پردیس فارابی

چکیده

یکی از موانع اصلی حقوقی در خصوص حمایت همه‌جانبه از حقوق مردم فلسطین، عدم تحقق عینی تشکیل کشور مستقل فلسطین است. به‌رغم گذشت بیش از شش دهه از طرح مسئله در سازمان ملل و شناسایی کشور فلسطین از جانب ده‌ها کشور جهان، هنوز ملت فلسطین از مزایای کامل یک کشور مستقل بهره‌مند نیستند.

در این مقاله ابتدا حق تعیین سرنوشت و حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی و همچنین تلاش‌های انجام‌شده در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. عناصر ضروری برای تشکیل یک کشور جدید از نگاه حقوق بین‌الملل، یعنی سرزمین، جمعیت، حاکمیت و اهلیت انعقاد معاهده مورد بررسی قرار گرفته و با وضعیت کنونی فلسطین تطبیق داده شده است. در ضمن، چالش‌های اساسی در خصوص تحقق عناصر چهارگانة فوق که مانع اصلی در عینیت یافتن کشور فلسطین است، مورد شناسایی قرار گرفته است.

تحقیق حاضر نشان می‌دهد که حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطینی جزء حقوق مسلم مردم فلسطین بوده که توسط قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت نیز بار‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. بااین‌وجود، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در خصوص تشکیل کشور فلسطینی حاصل نشده است و مکانیزم‌های جاری سازمان ملل در بیش از شش دهة گذشته نتوانسته است حقوق پایمال‌شدة فلسطینیان را احقاق نماید. هر‌چند سه عنصر سرزمین، جمعیت و حاکمیت در رابطه با فلسطین با استانداردهای اولیة حقوقی وجود دارد، اما این عناصر ناقص و با چالش‌های جدی از جمله اشغال بخش‌هایی از سرزمین‌های فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی روبه‌رو هستند. از نگاه سیاسی نیز، مانع اصلی عدم تمایل واقعی اسرائیل و پایبند نبودن آن به ملزومات تشکیل کشور مستقل فلسطین است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Law and Creation of the Independent State of Palestine

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Tabatabai 1
  • Davood Mohebi Anjdani 2

1 Assistant Professor of International Law, University of Tehran - Campus Farabi

2 PhD Student of Public Law, University of Tehran - Farabi Campus

چکیده [English]

The Creation of the Independent State of Palestine has a basic priority and it is an important step to support the rights of the nation of Palestine. However, there are numerous challenges relevant to this issue. First in this study, the right of Palestinian to form an independent state and the historical background of the crisis, including the measures having been taken to form the state of Palestine have been considered. Then, the necessary elements to establish a state from viewpoint of the international law have been examined. This study concludes that the right of self determination and the right of Palestinian to create an independent state have been confirmed by the international law principles, and have been emphasized in the UN resolutions. However, the most serious challenge rises from the occupation of Palestinian territories by Israel and unwillingness of Israel to establish the state of Palestine

کلیدواژه‌ها [English]

  • State of Palestine
  • International Law
  • Internatioinal Relatioins
  • recognition
  • United Nations
  • Self Determination
  • Palestinian National Authority
  • Israel
1-منابع فارسی :
ایرانی، محمد، "مواضع درباره طرح شناسایی فلسطین در سازمان ملل"، ویژه نامه دیپلماسی ایرانی: فلسطین در تکاپوی کشور شدن، شهریور ماه 90.
باباجی، رمضان (و دیگران)، حق بازگشت فلسطینیان و اصول تحقق آن، ترجمه محمد مقدس، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران ، 1382.
صفا تاج ، مجید ،ماجرای فلسطین و اسرائیل ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ، 1381.
ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی ، کتابخانه ی گنج دانش ، تهران ، 1385.
قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، نشر میزان ، تهران ، 1383.
کلییار ، کلود آلبر ، نهاد های روابط بین الملل ، ترجمه ی دکتر هدایت الله فلسفی ، نشر نو ، تهران، 1368.
مرادی، سیرالله. مجموعه مقالات همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل (شهر کرد 1383)، انتشارت دانشگاه شهر کرد: 1386.
 
2- منایع انگلیسی :
الف: کتابها
Bedjaoui, Mohammed (General Editor), International Law: Achievements and Prospects, Dordrecht / Boston /London, Martinus Nijhoff Publications, 1991, Paris: UNESCO.
Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Fourth Edition, Oxford University Press, 1990.
Harris, D. J. Cases and Materials on International Law, Fifth Edition, London: Sweet & Maxwell, 1998.
Kelsen, Hans, The Law of the United Nations, A Critical Analysis of Its Fundamental Problems, Fifth Printing, published under the auspices of the London Institute of World Affairs, New York: Fredrick A. Praeger Publisher, 1966, p. 197.
United Nations Department of Public Information, The Question of Palestine & the United Nations, March 2003.

ب: مقالات
Black, Ian, Middle East editor, Palestinians call for EU to back independence, Guardian, Monday 16 November 2009. http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/16/palestinians-call-eu-back-independence
Boyle, Francis A., "The Creation of the State of Palestine" Forum: The Algiers Declaration on Palestine, European Journal of International Law, Volume 1, Issue 1, 1990, pp. 301-306.
Crawford, James "The Creation of the State of Palestine: Too Much Too Soon?" European Journal of international Law, 1990, Vol. 1.
Forji Amin George, Postgraduate Research Fellow, "Is Palestine a State"? Helsinki University Submitted in June, 2004.
http://www.expertlaw.com/library/international_law/palestine.html. Retrieved 2008-04-04.6
Sheera Frenkel, "Frustrated Palestinians to seek UN backing for separate state", The Time, November 16, 2009. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6917978.ece
United Nations Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), The Origins and Evolution of the Palestine Problem: 1917-1988, Part I (1917- 1947). http://www.un.org/depts/dpa/qpal/history.html
ج. اسناد قطعنامه های سازمان ملل
GA/RES/181(II), 29 November 1947
GA/RES/194(III), 11 December 1948
GA/RES/3236(XXIX), 22 November 1974
GA/RES/3237(XXIX), 22 November 1974
GA/RES/31/20, 24 November 1976
SC/RES/69, 4 March 1949
SC/RES/ 242, 22 November 1967
SC/RES/ 383, 22 October 1973
SC/RES/677 , 28 November 1990
SC/RES/ 1397, 12 March 2002
SC/RES/ 1515, 19 November 2003
SC/RES/ 1850, 16 December 2003
SC/Resolution 1397, 12 March 2002
SC Resolution 1515, 19 November 2003
د. سایر اسناد بین المللی :
Application of Palestine for admission to membership in the United Nations, 23 September 2011.
Declaration of UN World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Durban 2001.
Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Persons In Time Of War, 12 August 1949.
Montevideo Convention On The Rights And Duties Of States, 1933.
Population of Ottoman and Mandate Palestine, Statistical and Demographic Considerations http://www.mideastweb.org/