ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خودمختاری

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

اصل حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می‌دهد که به‌موجب آن همة افراد و گروه‌های اجتماعی صرف‌نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می‌توانند امور خویش را در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این حق یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. اصل اخیر از اصول مبنایی حقوق بین‌الملل و از قواعد آمرة حقوق بشری محسوب می‌شود که با رعایت آن می‌توان در وهلة اول از موارد نقض حقوق بشری که یکی از مصادیق مهم آن جلوگیری از نقض حقوق اقلیت‌هاست، کاسته و در مراحل بعدی با اعطای حق آزادی عمل به ملت‌ها در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش، رضایت خاطر آنها را فراهم کرد. اصل حق تعیین سرنوشت تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که حقوق و آزادی‌های اساسی تمامی افراد جامعه مخصوصاً اقلیت‌های ساکن در آن تأمین شده باشد. گروه‌های اقلیتی سرکوب‌شده‌ای که حقوقشان نقض گردیده می‌توانند برای اعادة حقوق از دست رفتة خود به راه‌های خشونت‌آمیز و غیر دمکراتیک متوسل شوند. این در حالی است که با رعایت اصل حق تعیین سرنوشت از سوی دولت‌ها، محملی برای طرح مسائلی از قبیل خودمختاری، تجزیه‌طلبی و یا مبارزات نهضت‌های آزادی‌بخش ملی به وجود نخواهد آمد. اینکه ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خودمختاری چیست و چه زمانی اقلیت‌های موجود در کشوری می‌توانند به تجزیه‌طلبی یا خودمختاری به‌عنوان یکی از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت توسل جویند، از اهداف اصلی تدوین این مقاله بوده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between the principle of self-determination with autonomy and secession

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Arashpour 1
  • Farnaz Shirani 2

1 Assistant Professor, Department of Law, University of Isfahan

2 Master of International Law, Shahid Ashrafi University of Isfahan

چکیده [English]

The principle of self-determination as a human right, constitute the other fundamental human rights, by virtue of that right people freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. This right is an individual human right that everyone has it. Perhaps that's why the UN charter mentioned this right with respect to fundamental freedoms and rights. Recent principle is one of the fundamental principle of international law has played an important role in the formation process. In addition the principle of self-determination as a norm of Jus conges can eradicate human rights violations that one of the most important of them is prohibition of minorities’ rights violation, And in the next steps by granting freedom right to people in determining their political system of government and regular participation on civil and political affairs will be provided their satisfaction. When, all right and fundamental freedoms of all people especially the minority community is gained, the right of self-determination will also be achieved. The minority groups that their rights are being violated are able to restore their lost rights resort to ways of violence, non-peaceful and non-democratic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • International Law
  • Democracy
  • Minorities
  • Autonomy
  • The right of self-determination
اخوان خرازیان، مهناز، (1386)، تحول حق تعیین سرنوشت در چار چوب ملل متحد، مجله حقوقی، شماره36.
امیدی، علی، (1385)، ابعاد حقوقی تجزیه‌طلبی در اوستیای جنوبی و آبخازیا، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پانزدهم، دوره چهارم، شماره 56 .
امیدی، علی، (1387)،گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دموکراسی برای همه، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، دوره 38، شماره 2 .
امین‌زاده، االهام، (1380)، تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت، مجله راهبرد، شماره21.
جونز، والتر، (1373)، منطق روابط بین‌الملل، مترجم: داوود حیدری، تهران: وزارت امور خارجه.
رابرتسون، جفری،1383، جنایات علیه بشریت، برگردان: گروه پژوهشی ترجمه‌ی دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
زمانی، سیدقاسم، (1384)، حمایت از اقلیت‌ها در اسناد جهانی حقوق بشر، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 15-16.
صادقی حقیقی، مهدخت، (1383)، نهضت‌های رهایی بخش ملی و تروریسم بین‌الملل از دید حقوق بین‌الملل، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال نوزدهم، شماره‌ی 205-206.
عباسی سرمدی، مهدی،(1384)، اصل حق آزادی ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال بیستم، شماره 5-6(پیاپی222).
عزیزی، ستار، (1387)، استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین‌الملل، نشریه‌ی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 38 .
فن گلان، گرهارد، (1378)، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، مترجم : دکتر سید داود آقایی با همکاری محمد حسین حافظیان، جلد اول، تهران : نشر میزان و نشر دادگستر.
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد،(1389)، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: شهر دانش.
قاری سید فاطمی، سید محمد،(1382)، حق تعیین سرنوشت و مسئله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی، فصلنامه علمی- پژوهشی مدرس، شماره4.
قاموس، قاسم، ( 1389)، دکترین حق تعیین سرنوشت 1، ماهنامه تخصصی، حقوقی و فرهنگی عدالت، سال دوازدهم، شماره 86 .
کا‌سسه، آنتونیو، (1385)، حقوق بین‌الملل، مترجم: دکتر حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشرمیزان.
گریفیتس، مارتین، اوکلاگان، تری،(1388)، مفاهیم کلیدی روابط بین‌الملل، مترجم: ‌دکترمحمد امجد، تهران: نشر میزان.
لسانی، حسام الدین، ( 1382)، جایگاه اقلیت‌ها در حقوق بین‌المللی بشر، اندیشه‌های حقوقی، شماره3.
موسوی، سیدمهدی، (1380)، اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و مسئله فلسطین، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر سیدباقرمیرعباسی.
هشیش، عبدالوهاب، (1374)، تعیین سرنوشت فلسطین میان حق و زور، مترجم: دکتر عباس آگاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 
Cunneen, Chris, Schwartz, Melanie, 2003, Customary law. Human rights and international‌ law some conceptual issues, Background paper, Number 4,(2003).
Epss, Valerie, 2008, Evolving concepts of self-determination and autonomy in International‌‌ law: The legal status of TIBET, Suffolk university law school, Boston, (October 2008).
Gardner, Anne-Marie, 2000, Self-determination in the western Sahara: Legal opportunities and political roadblocks, International peacekeeping, Published by: Frank Cass, London, Volume 7, Number 2,(Summer2000).
Gudeleviciute,Vita, 2005, Does the principle of self-determination prevail over the principle of territorial integrity?, International journal of Baltic law, Vytautas Magnus university school of law, Volume 2, Number 2,(April 2005).
G.Kohen, Marcelo, 2006, Secession, International law perspectives, Cambridge university press,(2006).
Hasani, Enver, 2002, Self –determination, Territorial Integrity and International Stability: The case of Yugoslavia, National Defence Academy Institute for Peace Support and Conflict Management, Vienna, (February2002).
Henriksen,John, 2008, The continuos process of recognition and implementation of the Sami peoples right to self-determination, Cambridge review of international affairs, Routledge, Volume 21, Number 1,(March 2008).
Idowu.A.A, 2008, Revisiting the right to self-determination in modern international law: Implications for African States, European Journal of social Sciences, Department of Public law, Faculty of law Obafemi Awolowo University, ILE-Ife, Nigeria ,Volume 6, Number 4,(2008).
Jaber, Tamara, 2010, A case for Kosovo? self-determination and secession in the 21th century, The international journal of human rights, London school of economics, first published on 28 July,( July 2010).
Kovacs, Maria M, 2003, Standards of self-determination and standards of minority-rights in the post-communist era: a historical perspective, Nations and Nationalism, Published by: ASEN, Volume 9, Number 3, (2003).
Overmyer, Rebecca, Zquez, Vel, 1998-2000, The self – determination of indigenous peoples and the limits of united nations Advocacy in Guerrero, Identities, Department of sociology, university of California, Santa Barbara, California USA.
Pentassuglia, Gaetano, 2002, State sovereignty, Minorities ,Self – determination, International Journal on Minority and group rights, Kluwer law international, Volume 9, (2002).
Raic,David,2002, Statehood and the law of self-determination, Developments in international law, Kluwer law international,Volume‌ 43,(2002).
Van Der Vyver, John D. , 2000, Self _ Determination of the People of Qubec under international Law, Journal of international Law and policy, Volume10, Number1, (fall 2000).
Vidmar,Jure, 2010, The right of Self-determination and Multiparty Democracy : Two sides of the same coin?, Human rights law review, Published by : Oxford University Press,Volume10, Number2 ,(2010).
http://www.irbar.com/law-articles-data base/3777/3779
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities,47/135 on 18 December 1989.
Available at: http://www2.ohchr.org/English/law/minorities.htm
The Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Aug. 1, 1975, 14 I.L.M. 1292 (Helsinki Declaration)
Available at: http://www1.umn.edu/humanrts/osce/basics/finact75.htm
Case concerning East Timor (PORTUGAL v. AUSTRALIA), Judgment of 30 June 1995.
Available at: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=430 &code=pa&p1 =3&p2=3&case=84&k=66 &p3=5
Declaration on principles of International law Concerning friendly relations and Cooperation among States.
Available at: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun.html