ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خودمختاری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

اصل حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می‌دهد که به‌موجب آن همة افراد و گروه‌های اجتماعی صرف‌نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می‌توانند امور خویش را در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این حق یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. اصل اخیر از اصول مبنایی حقوق بین‌الملل و از قواعد آمرة حقوق بشری محسوب می‌شود که با رعایت آن می‌توان در وهلة اول از موارد نقض حقوق بشری که یکی از مصادیق مهم آن جلوگیری از نقض حقوق اقلیت‌هاست، کاسته و در مراحل بعدی با اعطای حق آزادی عمل به ملت‌ها در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش، رضایت خاطر آنها را فراهم کرد. اصل حق تعیین سرنوشت تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که حقوق و آزادی‌های اساسی تمامی افراد جامعه مخصوصاً اقلیت‌های ساکن در آن تأمین شده باشد. گروه‌های اقلیتی سرکوب‌شده‌ای که حقوقشان نقض گردیده می‌توانند برای اعادة حقوق از دست رفتة خود به راه‌های خشونت‌آمیز و غیر دمکراتیک متوسل شوند. این در حالی است که با رعایت اصل حق تعیین سرنوشت از سوی دولت‌ها، محملی برای طرح مسائلی از قبیل خودمختاری، تجزیه‌طلبی و یا مبارزات نهضت‌های آزادی‌بخش ملی به وجود نخواهد آمد. اینکه ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خودمختاری چیست و چه زمانی اقلیت‌های موجود در کشوری می‌توانند به تجزیه‌طلبی یا خودمختاری به‌عنوان یکی از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت توسل جویند، از اهداف اصلی تدوین این مقاله بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the principle of self-determination with autonomy and secession

نویسندگان [English]

  • علیرضا آرش‌پور
  • فرناز شیرانی
چکیده [English]

The principle of self-determination as a human right, constitute the other fundamental human rights, by virtue of that right people freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. This right is an individual human right that everyone has it. Perhaps that's why the UN charter mentioned this right with respect to fundamental freedoms and rights. Recent principle is one of the fundamental principle of international law has played an important role in the formation process. In addition the principle of self-determination as a norm of Jus conges can eradicate human rights violations that one of the most important of them is prohibition of minorities’ rights violation, And in the next steps by granting freedom right to people in determining their political system of government and regular participation on civil and political affairs will be provided their satisfaction. When, all right and fundamental freedoms of all people especially the minority community is gained, the right of self-determination will also be achieved. The minority groups that their rights are being violated are able to restore their lost rights resort to ways of violence, non-peaceful and non-democratic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • International Law
  • Democracy
  • Minorities
  • Autonomy
  • The right of self-determination