دلایل و پیامدهای عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

گسترش اتحادیه اروپا یکی از موضوعات مهم بین‌المللی از دهه 90 تاکنون بوده است. بوسنی و هرزگوین ازجمله نامزدهایی است که تلاش خود برای پیوستن به این اتحادیه را از سال 2000 شروع کرده و هنوز با مشکلاتی در این راه روبرو می‌باشد. پرسش اصلی مقاله این است که عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا چه دلایل و پیامدهایی به همراه دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش، بازگشت به جامعه اروپا و تحقق صلح و ثبات در این کشور را مهم‌ترین دلیل و تضعیف هویت اسلامی و اصلاحات سیاسی ـ اقتصادی را در زمره مهم‌ترین پیامدهای این الحاق ذکر می‌کند. برای این منظور از چهارچوب نظری سازه انگاری با تکیه بر روش تحلیلی استفاده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causes and Consequences of Bosnia and Herzegovina Membership in the EU

نویسنده [English]

  • Ali Bagheri Dolatabadi

Assistant Professor of Political Science, Yasuj University

چکیده [English]

The expansion of EU has been one of the most important issues in International Relations since 1990s up to now. Bosnia and Herzegovina is one of the candidates that has started its efforts for accession to EU from year 2000 and it still faces some problems in this way. While this demand is followed by Bosnian authorities, European leaders emphasize on accelerating reforms that have been required. Therefore, the question this paper seeks to address is that what are the reasons and consequences of the membership of Bosnia and Herzegovina in EU? The findings of the paper emphasize the return to the Europe Union and realization of peace and stability in the country as the main reasons and weakening the Islamic identity and political-economic reforms as the most important consequences of the accession. In this context, this research applies the constructive approach based on analytical method

کلیدواژه‌ها [English]

  • EU
  • Bosnia and Herzegovina
  • accession
  • Constitution Treaty
  • Dayton Peace
  • Constructivism Theory
آسایش زارچی، محمد جواد، آقارضی درمنی، رضا، (1376) مروری بر تاریخ مسلمانان در یوگسلاوی و جنگ در بوسنی و هرزگوین، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
آقایی
امینیان، بهادر،(1385) مسلمانان، هویت و جامعه بین الملل: بوسنی و هرزگوین، تهران: اندیشه سازان نور.
اکبری، حسین، (1384) بوسنی در گذر زمان، تهران: اندیشه سازان نور.
بگوویچ، علی عزت (1384) خاطرات علی عزت بگوویچ، تهران: اندیشه سازان نور.
قهرمانپور، رحمان ،(1383)«تکوین گرایی: از سیاست بین الملل تا سیاست خارجی» ، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره24،صص 318-299.
قاسمی، مصطفی و بصیری، محمد علی، (1385)،« مواضع اتحادیه اروپا در پرونده هسته‌ای ایران»، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 226-225، صص 119-104.
کرمی، جهانگیر، (1383) « سیاست خارجی از منظر تکوین گرایی اجتماعی »، مجله راهبرد، شماره 31 ، صص174-161.
کلارک،یان، (1382) جهانی شدن و نظریه روابط بین الملل، ترجمه فرزاد تقی لو، تهران: وزارت خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
رحمانی، علی ، قدس، محمد (1377) بوسنی و هرزگوین :چشم انداز آینده، تهران: وزارت امورخارجه.
مشیرزاده، حمیرا ،(1383) «گفتگوی تمدن ها از منظر سازه انگاری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 63، صص201-169.
متقی، ابراهیم، (1386) « سازه انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست، شماره 4، صص 237-209 .
مرادپور، فرزاد(1391) «امضاء موافقتنامه دوجانبه بوسنی و هرزگوین با اتحادیه اروپا بر سر الحاق به سازمان تجارت جهانی»، قابل دسترس در وب سایت:
(http://www.irtr.gov.ir/Default.aspx?tabid=2907&articleType= articleId=1523467&PageID=1463315)
هادیان، ناصر، (1382) «سازه انگاری: از روابط بین الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره 4
تحلیل مهم ترین تحولات بالکان در گفتگو با رئیس جمهور سابق بوسنی، (1388) ترجمه و تلخیص: حامد صادقی، ایربا، قابل دسترس در وب سایت: (http://www.iranbalkan.com/site/index.php?mod=article&cat =169)
وفایی، داوود(1388) « بازگشت دوباره آمریکا؛ بررسی ابعاد حضور معاون اوباما در بالکان»،05.19.2009، قابل دسترس در وب سایت:( http://www.iranbalkan.com/site/index.php?mod=article)
ونت، الکساندر ،(1385) «اقتدارگرایی چیزی است که دولت ها خودشان می فهمند»، در اندرو لینکلیتر (ویراستار)، جامعه و همکاری در روابط بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 
Avery, Graham, (1999),the Enlargement of the European Union, England: Sheffield Academic Press.
Bosnia and Herzegovina- relations with the EU, (2008 ),(http://www.ec.europ.eu/enlargement /potential- candidate- countries/ Bosnia- and- Herzegovina/ EU- Bosnia-and -Herzegovina- relation- en. Html).
Bosnia Must Fix Constitution to Join Eu, Balkan Insight ,22 May 2008,(www.balkaninsight.com/en/main/news/10379)
Buzan, Barry and Ole Waver,(2003), Regions and Powers: The structure of International Security, London: Cambridge University Press.
Blayr Tony,( 24 November 2000), Speech by the Prime Minister, Tony Blair , Zagrec:Eu/Balkan, in Barry Buzan and Ole Waver, Regions and Powers: The structure of International Security,(London: Cambridge University Press, 2003)
Bose, Sumantra, (2002),Bosnia after Dayton ,London: Churst.
Burg, Steven L. and Shoup, Raul S.,(1399), War in Bosnia Herzegovina: Ethnic Conflict and International Intervention, London: ME Sharpe.
Eu Expansion –the Pros and Cons Explained, (9 October 2002), Times Online , (www .timesonline .co.uk /tol /tools _and _services/.../article1169095.ece)
Eu Concerned about Political Situation in Bosnia, ( 27 September 2007), Bosnia News, ,( www.bosnia .org.uk /news /news _list.cfm)
EU-Enlargement: the western Balkans, (14 March 2007), Research paper 07,27.( www.parliament.uk / commons /lib /research /rp2007/rp07-027.pdf)
16-"EU Enlargement" , (2008), available at: (http://www.southeast-europe.eu/eu-enlargment /history 1 .html)
Hopf, Ted, (1998),The Promise of Construction in International Relation s Theory, International Security 23(1),
Husejnovic, Enes, ,(18 Mar 2005), "Bosnia and Herzegovina: Prospective Member of the European Union and Strategic Partner United state of America", Usawc Strategy Research Project , U.S. Army War College, (http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA432501&Location =U2&doc = GetTRDoc.pdf)
Chandler, David,(2000), Bosnia: Faking Democracy after Dayton, London: Pluto Press.
(http.//www.ec.europa.eu/enlargement/press corner /newsletter /index en.htm# a7)
Joseph, Edward. p. and R.Bruce hitchner, ,( June 2008),"waking Bosnia work: why en accession. is not enough", United States Institute of Peace. (http://www.usip.org/resources/making-bosnia-work-why-eu-accession-not-enough)
Kphlmann, Evan(2004),Al-Qaidas Jihad in Europe:The Afghan Bosnian Network,U.S.A:New York.
"NATO,s future role in Bosnia and Herzegovina", (2 December 2004), available at: (http.//www.nato.int/docu/updata/2004/12-docember/e1202 b.html)
Nicolaides, Phedon,(2003), The Feira European Council and the Process of Enlargement of the European Union ,( www.eipa.nl/cms/repository/eipascope/scop2000_3_2.pdf)
Reggie, J. G, (1998), Constructing the World Polity : Essays on International Institutionalization , London and New York: Rutledge.
Rehn, Olli,(2009)," EU Enlargement Five Years on a Balance Sheet and what Next", European Policy Center Brussels , 31 March 2009, (http://www.europa.eu/Rapid/press Release Action do? Reference= Speech)
Petritsch, Wolfgang,(19 Feb, 2008) ,"the Eu's Kosovo Catalyst", Today's Zaman (http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=134351)
Requirements for the integration into the internal market of the European Union and the membership in the union,(2008) EC project- single economic space, available at:(http://www.esiweb.org /pdf/bridges/bosnia /EU_WPR equirements .pdf
- Risse, Thomas, (2003), Social constructivism meets globalization, Cambridge, polity press, pp 101-112.
Sarkozy Warning on Eu Expansion, ( 20 Jun 2008), BBC, available at:(www.news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7464879.stm)
Salzmann, Markus ,(20 April 2004) ,"the Social Consequences of European Union Expansion ", International Committee of the Fourth International (ICFI), (www.wsws.org/articles /2004/apr2004/euro-a20.shtml)
Tupy, Marin L., (July 2004), “The cost of Enlargement”, FIPP Magazine World, issue 41, , available at: (http://www.fipp.com /Default.aspx? PageIndex= 2002& ItemId =12333)
Laffan, .B, ,(2001),"The European Union Polity : A Union of Regulative, Normative and Cognitive Pillars", Journal of European Public Policy, Vol.6, No.5
the Eu Must Keep Its Promise to the Western Balkans, the Bridge, (2006), (www.cer.org.uk/pdf/essay_balkans_judah_july06.pdf)
33-" the Further Enlargement of the Eu : Threat or Opportunity? ",(2005),(53rd Report, Session 2005-06, Hl paper 273)
The Bosnian will never Forget Iranian Assistance, (3 may 1996), Reuter, (www.reuter.com).
The Bosnian Government is sending soldiers to Iran for infantry training, (3 March 1996), Reuter.( http://web.payk.net/mailingLists/iran-news/html/1996/msg00179.html)
Valasek, Tomas ,(29 November 2007), " Bosnia’s Future is Crucial to Greater Europe" , Financial Times.(http://www.cer.org.uk/Article-Ft- Valasek-29Novo7.html)
Wendt, Alexander.E, (1992), "Anarchy is What States Make it: The Social construction of Power Politics" , International Organization. 46, 2.
Woehrel, Steven,( 2009)," Bosnia: Current issues and Us Polity", Congressional Research Service, April 1.( www.fas.org/sgp/crs/row/R40479.pdf)
Watson, Rory,( October 9, 2002), ”EU Expansion The Prose and Cons Explained”,Time Online, ,(www.timesonline .co.uk/tol/tools-and-services /specials /article1169095.ece)