حقوق بین الملل و صلح بین الملل : چهارچوبی تحلیلی برای تئوریزه نمودن تروریسم جهانی، حقوق بین الملل جهانی و صلح و امنیت جهانی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه در عصر پست مدرن چالش های فرا روی دولت ها و جامعه بین المللی واکنش های بسیار متفاوتی را از نظام حقوق بین المللی و همچنین نقش های متفاوتی را برای این نظام می طلبد. روند جهانی شدن و پیدایش تهدیدات نوین فراملی علیه صلح و امنیت در روابط بین الملل به طور اساسی ماهیت و زمامداری و اهداف اساسی حقوق بین الملل را در چند سال گذشته تغییر داده است. مشکلات بین المللی از آلودگی مرزی گرفته تا اردوگاههای تروریستی، از سیل پناه جویان گرفته تا گسترش تسلیحات، همه و همه دارای منشا و ریشه داخلی هستند که هر نظام حقوقی بین المللی غالبا قدرت رسیدگی به آنها را ندارد. در این میان یکی از پدیده های مهم و بحث برانگیز بین المللی، منطقه ای و ملی در دهه نخست قرن 21 وآغاز هزاره سوم و یکی از اساسی ترین معضلات و چالش های بین المللی و خطرناک ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی مسأله تروریسم است. به عبارتی گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی از مهم ترین چالش های فراروی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت در روابط بین الملل به شمار می رود. در عصر جهانی شدن و با گسترش تهدیدات تروریستی برآمده از پست مدرن، تروریست ها نیز همگام با روند جهانی شدن پیشرفت کرده اند، اما هرگز در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده اند، از این رو هیچ منطقه، دولت یا ملتی در جهان از اقدامات تروریستی مصون نمی ماند و تروریسم از تهدیدی ملی به تهدیدی بین المللی و سرانجام جهانی مبدل گشته و بیم آن وجود داردکه با گسترش این پدیده در جهان و دستیابی تروریست ها به سلاح های خطرناک هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی به یکباره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افکنده شود. در پرتو جهانی شدن و یا از رهگذر اندیشه جهان شهری نه تنها حقوق بین الملل و آرمان صلح گرایانه بلکه خشونت نیز همانند پدیده تروریسم خشونت بار متجلی از 11 سپتامبر جهانی و فراگیر می شود. حقوق بین الملل عمده تأکید خود را بر روی تروریسم فرامرزی قرار داده است، زیرا تروریسم معارض با حقوق بین الملل و صلح بین المللی است. بنابراین امروزه نگرانی پست مدرن در حقوق بین الملل، چگونگی استمرار بخشیدن به صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است. از آنجا که کشورها عمدتا با عینک منافع ملی به مسایل و موضوعات می نگرند، رویارویی با تروریسم بین الملل از طریق حقوق بین الملل و در راستای صلح بین الملل با چالش ها و موانع جدی مواجه خواهد شد. حقوق بین الملل هنگامی می تواند در ممانعت از تروریسم موفق باشد که کنوانسیون ها و قراردادهای حقوقی بین المللی در یک محیط مناسب بین المللی مورد عمل قرارگیرند، تعارضات حقوقی و سیاسی در سطح جامعه جهانی برطرف شود و اصل کلی فراحقوقی حقوق بین الملل نیز باید نه تنها صلح میان دولت ها، بلکه میان بشریت، و آینده آن باشد. بنابراین یک نظم حقوق بین المللی محکم همراه با اصول و رویه های چند جانبگی لازم است تا قواعد اساسی یک تمدن جهانی در حال ظهور را باز تعریف کند و از طرفی نیاز به یک باز اندیشی بسیار جدی در سطح جهانی وجود دارد که تمام عناصر متشکله روابط بین الملل مورد بررسی قرار گیرند و یک سری تعاریف و مفهوم سازیهای مجدد باید صورت گیرد. بنابراین نقطه تمرکز این پژوهش آن است که سیستم حقوقی حقوق بین الملل جهانی چگونه می تواند در برابر تهدیدات پست مدرن تروریسم در عصر جهانی شدن، میان دو حوزه حقوقی و سیاسی مفاهمه، تطبیق یا تعدیل را به منظور تامین صلح و امنیت جهانی انجام دهد. از دید پژوهشگر سنتز پلورالیستی ائتلاف جهانی برای صلح بین الملل با حاکمیت حقوق بین الملل جهانی و همکاری های چند جانبه جامعه جهانی و همچنین ترکیبی از تئوری های جدید در روابط بین الملل می تواند زمینه ساز نوعی نظم حقوقی بین المللی شود که با راهبردهای تهاجمی یک جانبه خشونت بار پس از 11 سپتامبر در مقابله با تروریسم به گونه ای منسجم و قاعده مند مقابله نماید. بنابراین حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با اتکای به ارزشهای صلح، توسعه، آزادی و دمکراسی است که می تواند در هزاره سوم بار دیگر ملل متحد را بازسازی کند و جهان را از خطر تروریسم جهانی و تهدیدات بر آمده از پست مدرن نجات دهد و به مانند یک سوپاپ اطمینان زمینه و بستر مناسبی را برای صلح و امنیت در روابط بین الملل فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Law and International Peace: An Analytical Framework for Theorizing Global Terrorism, Universal International Law and Global Peace and Security

نویسنده [English]

 • Vahed Amini

Doctor of Political Science, Tehran University of Science and Research

چکیده [English]

Nowadays in the postmodern era the challenges facing the states and international community requires very different responses from international law system and different roles for the system too. The trend of globalization and rising new trans-national threats against peace and security in international relations have radically transformed the nature, governance and basic objectives of the international law in the recent years. The international problems from border pollution to the terrorist camps and from flow of refugees to the proliferation of weapons are all locally rooted that no international law system could often have the power to deal with them. In the meantime, one of the important and controversial international, regional and national phenomena in the initial decade of 21st century and beginning of third millennium, and one of the basic international problems and challenges and the most dangerous threat to the international peace and security is the issue of terrorism. In the other words, the spread of increasing terrorist actions and operations are the most challenging issues before the world community and international criminal law which are observed as the serious threat against peace and security in international relations. In the age of globalization and with expansion of terrorist threats as a result of postmodern, terrorist have also developed alongside of globalization, yet never caught by the constrains of it. In this regard, no state, region or nation can be invulnerable by terrorist actions. Terrorism from a national threat has gone to international threat and eventually become global. Thus, there is a feeling of concern and fear that with the spread of this phenomenon in the world and their access to the dangerous nuclear, chemical and biological weapons they could rapidly endanger international peace and security. In the light of globalization or from a cosmopolitan perspective, not only international law and idea of peace, but violence also such as the phenomenon of violent terrorism as the outcome of September 11 becomes general and global in nature. The international law has majorly focused on trans-national terrorism as it is against the international peace and security. Thus, at the present, the postmodern concern regarding the international law is all about how to maintain international peace and security and prevent the outbreak of war. Since the states look at issues and mostly problems through the eye of national interests, confronting international terrorism in the course of international law and in persuasion of peace will face serious challenges and obstacles. The international law can merely be successful tackling terrorism while the international law treaties and conventions are implemented in an appropriate environment, and the political and legal conflicts to be resolved at the world community level, and the trans-judicial principle of international law should not only be about peace among states, but also among human kinds and its future. Therefore, a firm international law system with multilateral principles and procedures are required in order to redefine the rules of an emerging global civilization. On the other hand, a serious rethinking at the global level is needed in which all the elements consisting international relations must be reviewed and studied with a series of new definitions and re-conceptualizations. The focus of this research work is that how the legal system of international law can deal with the postmodern terrorism in the era of globalization and create understanding, comparison and adaptation between two legal and political fields in order to provide global peace and security. The author believes that the pluralistic synthesis of global alliance for international peace with the rule of universal international law and multilateral cooperation of international community and combination of new international relations theories could pave the way for a kind of international law system which would be able to confront with unilateral aggressive strategies of the violent post-September 11 to fight terrorism in a systemic and coherent way. Therefore, international law in the era of globalization by relying on the values of peace, development, freedom and democracy could only restore the United Nations and save the world from scourge of global terrorism and its consequent threat emerged of postmodern and work as a safety valve providing the context for peace and security n international relations

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Law
 • Global Terrorism
 • Global Security
 • International Peace
 • Globalization
 • postmodern
 • international politics
 • Democracy
 • Development
 • Multilateralism
 • international relations
الوانی، سید محمد و هاشمیان، سید محمد حسین .1387. بازخوانی دانش سیاستگذاری در زمینه پست مدرنیسم: شکل گیری خط مشی در عصر پست مدرن، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال 14، شماره 56 .
اقارب پرست، محمدرضا .1386. مقابله با تروریسم در حقوق بین الملل، ره آورد سیاسی، شماره 17.
احمدیان، حسن . 1393. چالش بین‌المللیِ قدرتمندیِ داعش، سایت موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، شنبه 24 خرداد .
اسلوتر،آن ماری و بروک وایت، ویلیام.1385.ترجمه محمد علی صلح چی و هیبت الله نژندی منش، آینده حقوق بین الملل، حقوق داخلی (یا حقوق مشابه حقوق اروپایی) است، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 2، سال 20 .
امام جمعه زاده، سید جواد و صادقی، زهرا . 1388. رویکرد انسان شناختی و جایگاه آن در دیدگاه پست مدرن، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره سوم .
بیلیس، جان .1378. امنیت بین الملل در عصر پسا جنگ سرد، ترجمه سید حسین محمدی نجم، تهران: خدمات نشر، دوره عالی جنگ .
بودریار، ژان، جهانی سازی؛ مولد ومبدا تروریسم .1381. گفتگو با ژان بودریار، ترجمه بهرام خوشخو، روزنامه جام جم، بازتاب اندیشه، بیست و هشتم شهریورهشتاد و یک .
بنکه، آندریاس .1381. پست مدرنیزه کردن امنیت، ترجمه محمدعلی قاسمی، فصلنامه راهبرد، شماره26 .
پارک، نوهایونگ .1370. جهان سوم به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی، ترجمه محسن محبی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره9 .
پاولین، ژوست .1389. کثرت حقوق بین الملل، ترجمه عبدالله عابدینی، ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی، قابل دسترس در سایت: www.mpepil.com .
پیشگاهی فرد، زهرا و دیگران. 1393. جهانی شدن ارتباطات و امنیت ملی ج.ا.ا. با تأکید بر مرزهای غربی، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، سال چهارم، شماره 10.
تورن، آلن، نقد مدرنیته .1380. ترجمه مرتضی مردیها، تهران: گام نو، 1380.
توحیدی فرد، محمد .1381. ضمانت اجراهای کیفری منشور، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه .
تی یا، وانگ .1366. جهان سوم و حقوق بین الملل، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، شماره هفتم.
جاوید، محمد جواد .1386. حقوق بشر در عصر پسا مدرن، انتقاد از شاهکارهای فلسفی در فهم حقوق ذهنی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، شماره 3، پاییز 1386 .
چگنی زاده، غلامعلی، و سیفی، یوسف.1391. ظرفیت انگاره بین المللی در تولید قدرت نرم، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره3 .
خلیلی، رضا .1383. تحول تاریخی، گفتمان علوم امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال هفتم .
دانش پناه، فرهاد.1387. مناظره چهارم:گسست پارادایمیک در حوزه نظری روابط بین الملل، پژوهش علوم سیاسی، سال سوم، شماره دوم .
دله، ایو. 1378. دولت و جهانی شدن حقوق ( از حقوق بین المللی تا جهانی شدن حقوق )، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 26 و 25 .
دردریان، جیمز .1382.گفتمان تروریستی: نشانه ها، دولت ها و نظام های خشونت سیاسی جهانی، ترجمه وحید بزرگی در ترورسیم: تاریخ جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، گردآوری: علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل .1384. میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حیسن بشیریه، تهران: نشر نی .
رهامی، محسن و علی نژاد،آذر .1390. ریشه های ایدئولوژیک تروریسم، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره44 شماره 139.
ساعی، احمد .1387. جهانی شدن و رابطه آن با فقر، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 1.
سلیمی، حسین .1378. نقد روی شناختی علم روابط بین الملل، فصلنامه سیاست خارجی،سال13، شماره3.
سلیمانی، رضا .1385. آشفتگی معنایی تروریسم در گفتمان علمی و سیاسی، فصلنامه راهبرد، شماره 41.
سلیمانی، رضا .1385. آشفتگی معنایی تروریسم، فصلنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره 36.
سواری، حسن و پیری، حیدر .1390. منافع ملی حیات دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره سوم.
ساندوز، وای ویس.1382. مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصت ها، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 29.
سیمبر، رضا .1380. تروریسم در روابط بین الملل، فصلنامه راهبرد، شماره 21.
شهیدی، محمود .1384. رویکرد سیاسی، حقوقی صلح پست مدرن بر مبنای سازنده گرایی، فصلنامه راهبرد، شماره 138.
شوک، ای. لوکا .1384. امنیت بین المللی، دولت و حقوق بین الملل، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 52 به نقل از: از(سخنرانی ایگو رایوانف در همایش بین المللی، « ورود به قرن21 : به سوی اولویت حقوق در روابط بین الملل»، 2 نوامبر2000 ).
ضمیران، محمد .1382. نیچه پس از هایدگر، دریدا و دلوز، تهران: انتشارات هرمس .
ضیایی بیگدلی، محمد رضا .1385. حقوق بین الملل عمومی،کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و سوم، با ویرایش جدید.
عسگرخانی، ابومحمد و رحمتی، رضا .1390. بررسی امنیت بین الملل: در گذر از نظریه واقعگرایی به پسانوگرایی، رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره24.
عباسی اشلقی، مجید . 1388. از مدرنیسم تا پست مدرنیسم در روابط بین الملل، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 316-265 .
عباس زاده فتح آبادی، مهدی، القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید برعراق)، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره2، تابستان 1389 .
عبدالله خانی، علی .1383. نظریه های امنیت، مقدمه ای برطرح ریزی دکترین امنیت ملی(1)، تهران: انتشارات موسسه مطالعاتی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، جلد اول .
علیزاده، مسعود .1386. فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، نگاهی نو به پدیده چند پاره شدن حقوق بین الملل، دوره جدید، سال ششم، شماره 12 .
39) غالی، بطروس .1381. حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود: صلح، توسعه، دموکراسی، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، بهار و تابستان، شماره 36 و 35 .
40) قوام، عبدالعلی.1380 .روزنامه حیات نو، ویژه نامه 11 سپتامبر، آبان ماه هشتاد.
59) قوام، سید عبد العلی.1383.جهانی شدن و جهان سوم، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، انتشارات وزارت امور قوام، سیدعبدالعلی .1384. روابط بین الملل، نظریه ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت .
قوام، سید عبدالعلی .1392. جامعه شناسی جریان های اسلامی؛ دیالکتیک عقل و خشونت، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره چهارم .
قادری کنگاوری، روح الله و آقایی خواجه پاشا، داود .1391. تحلیل تطبیقی مبانی نظری و عملی مقاومت و تروریسم؛ حقوق و تکالیف نهضت های آزادیبخش، آفاق امنیت، شماره 17 .
قادری، سیدعلی .1368. مبانی سیاست خارجی در اسلام: مفهوم امنیت، مجله سیاست خارجی، سال سوم، شماره2.
کاسسه، آنتونیو .1385. حقوق بین الملل، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، چاپ اول، تهران ، نشر میزان .
کوشا، جعفر و نمامیان، پیمان .1387. جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 3 .
کریمی پاشاکی، سجاد و دیگران .1393. تحلیل ساختارهای ژئوپولیتیکی تروریسم در دهه اول هزاره سوم میلادی، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، سال چهارم، شماره 11 .
گوهری مقدم، ابوذر.1390. جهانی شدن و تروریسم جدید؛ ارائه مدلی مفهومی، دانش سیاسی، سال هفتم، شماره اول .
گیبنیز، بوریمر، جان. ار.1380. سیاست پست مدرن، ترجمه منصور انصاری، تهران: گام نو .
معینی علمداری، جهانگیر.1381. کانت گرایی، فراکانت گرایی و نظم جهانی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 57 .
مشیرزاده، حمیرا.1386. چرخش در سیاست خارجی ایالات متحده و حمله به عراق؛ زمینه های گفتمانی داخلی، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 37، شماره 2.
میرکوشش، امیر هوشنگ و نوری صفا، شهرزاد .1392. هستی شناسی صلح بین الملل در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی، فصلنامه راهبرد، شماره 67، سال 22 .
موسوی، فاطمه .1388. حقوق بین الملل بشردوستانه، مجموعه مقالات در تدارک صلح جهانی، تهران: موسسه نشر شهر .
نای، جوزف.1387. قدرت در عصر ارتباطات: از واقعگرایی تا جهانی شدن، ترجمه سعید میرزایی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی .
نوابخش و دیگران .1388. رویکردی نوین به نمودهای جهانی شدن در کلان شهرهای کشورهای جنوب، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره 5، پاییز و زمستان .
وربخش، یونس و سلطانیان، صدیقه .1389. جهانی شدن و چالش های دینی و ملی حاصل از آن، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره سوم، پاییز .
هال، استوارت .1382. غرب و بقیه: گفتمان و قدرت در مجموعه مقالات دولت، فساد و فرصت های اجتماعی، ترجمه حسین راغفر، تهران: انتشارات نقش و نگار.
هرسیج، حسین، و فتاحی، سید احمد .1389. امنیت به مثابه مفهومی وابسته و منازعه انگیز، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره21 .
یتمن،آنا .1381. تجدید نظرهای فرامدرن در سیاست، ترجمه مریم وتر، تهران: نشرکویر.
یزدان جو، پیام .1380. مایکل پین، لاکان، دریدا، کریستوا، تهران: نشر مرکز .
 
Ami, Ayalon, (2002), Fighting Terrorism: Lessons From the Front Lines, in Robert b Satloff, War on Terror: The Middle East Dimansian, (London:Wine Press).
Atwan, Abdel Bari, (2006), The Secret History of Al-Qaeda, London: SAQI.
Bergesen, Albert, & Omar A. Lizardo, 2004, International Terrorism and the World System, Sociological Theory, Vol. 22. No. 2 .
Barzegar, Keyhan, (2005), The Middle East and the New Terrorism, Journal on Science and World Affairs , Vol.1. No. 2.
Cassesse, Antonio, (2012), Realizing Utopia: The Future Of International Law, at xxi ( Antonio Cassese Edition.) .
Colin, j., Beck, (2008),The Contribution of Social Movement Theory to Analyziz Terrorism, (England: Stanford University Prees).
Der Derian, James and Michael J. Shapiro, (1989), International Intertextual Relations:Post Modernism Readings of World Politics, Lexington Book, Press .
Der Derian, J., (1993), The Value of Security: Hobbes, Marx, Nietzche and Baudrillard in the Political Subject of Violence, ed. G.M. Dillon and David Campbell, Manchester University Press, Revised and Reprinted in oln Security, ed. Ron Lipshutz, Columbia University Press 1995.
Derrida, J., (1982), Difference: Margins of Philosophy, Translated by Alan Bass, (Chicago: Chicago University Press).
D. Cha,Victor, (2000), Globalizatich and the Study of International Security, Journal of Peace Research, Vol. 37, No. 3.
Doran, Robert, (2008), Terrorism and Cultural Theory, Political Sociological Journal, Vol.37, No.1.
E., Wilson, (2006), Sociological Approach of Social Problem Named Terrorism, Combridge University Press.
Ersel, Aydinley and Rosenau, James, (2005), Globalization Security and the Nation State: Paradigms in Transition, New York, States University of New York Press .
Falk, Richard, (2003), After Iraq is Therea Future for the Charters System? War Prevention and the U.N.Counterpunch, July 2 .
Ghasarian, Christian, (2006), Anthropologie Post Modern, Encycliopaedia Universalis, Paris.
Heffiner, Gerhard, Pros and Cons, (2004), Ensuing From Fragmention of International Law, Michigan Journal of International Law,Vol. 25, 849 .
Held, Anthony MC Grew, (2007), Globalization / Anti Globalization: Beyond the Great Divid, US: Polity, Ed. 2.
Hoffman, B., (2002), Terrorism GEO” (Interview With Peter Bergen): Atlantic Unbound, http; www.theatlantic.com,2002 .
Jenkins, Philip, (2003), "Images of Terror: What We Can and Cant Know about Terrorism" New York Aldine de Gruyter .
Kay, Sean, (2004),Globalization Power and Security, Security Dialogue;Vol. 35, No.1 .
Kellner, D., (2003). From 9/11 to Terror War: The Dangers of the Bush Legacy. Lanhans, Md: Rowman and Littlefield.
Koskenniemi, Marti and Leino, Paivi, (2002), Fragmentation of International Law: Postmodern Anxieties, Leiden Journal of International Law .
Kolodziej, Edward, (2005), Security and International Relation, Combridge: Combridge University Press.
Kurth Cronin, Audrey, (2006), “How AL-Qaeda Ends; The Decline and Demise of Terrorist Groups,” International Security, Vol. 31, No. 1.
Laqueur, Walter, (1996), Postmodern Terrorism, Forign Affairs, Vol. 75, No. 5.
Lynch, Oral and Christopher Reder, (2012), Deadliness, Organizational Change and Suicide Attacks:Understanding the Assumptions Inherent in the Use of the Term New Terrorism, Critical Studies on Terrorism,Vol. 5, No. 2, August .
M. Bailliet, Cecilia, (2014), Untraditional Approaches to Law: Teaching the International Law of Peace, Santa Clara Journal of International Law, Volume 12, Issue 2, Article 1.
M., Marty, Delmas, (2003), Global Law-A Triple Challenge, Noami Novberg,1. Ed, USA; Transnational Publishers.
Rosenau, James, (1992), The United Nation in a Turbulent World, London: Lynner Inenner, press.
Rich, Paul, (2013), Understanding Terror, Terrorism, and Their Representations in Media and Culture, Studies in Conflict and Terrorism, Editor, Small Wars & Insurgencies, Herts, UK, Published Online: 14 Feb .
Schniederman, David, (2001), Terrorism and the Risk Society, An International Journal, Vol. 2, No.13.
Singh, Prabhakar (2009), Constitutionalism in International Law During the Times of Globalization: A Sociological Appraisal, Indian Yearbook of International Law and Polity.
Simons, Anna and Tucker, David, (2007), The Misleading Problem of Failed States: A Socio-Geography, of Terrorism in the Post – 9/11 era, Third World Quarterly, Vol. 28, Issues.
Trinidad, Antonio Augusto Cancado, (2010), International Law For Human Kind, Leiden: Martinus Nijhoff.
Walker, R.B.J., (2000), “Both Globalizatich and Sovereignty: Re- lmaging the Political”. In Paul Wapner and Lestter Edwin.J.Ruiz, eds. Principle World Politics: The Challenge of Normative International Relations New York: Rowan and Littlefield Publishers.
W.Weinstein, Jermy, et all., (2004), On the Brink, Weak States and U.S National (Security: A Raport of the Commision for Weak States and U.S National Security 9-12 (2004). (Describing Recent Incidences of State Failure); See Also: Stuart E. Eizenstant and John Edward Porter, Weak States are a U.S Security Threat, Christian Sci; Monitor June 29 .
Weeramantry, C. G, (2004), Universalizing International Law Leiden:Martinus Nijhoff.
Wilcox, L, (2006), Terrorism and Art; Don Delillos MaoII and Jean Baudrillards the Spirit of Terrorism, Mosaic 39.