حقوق بین الملل و صلح بین الملل : چهارچوبی تحلیلی برای تئوریزه نمودن تروریسم جهانی، حقوق بین الملل جهانی و صلح و امنیت جهانی

نویسنده

چکیده

امروزه در عصر پست مدرن چالش های فرا روی دولت ها و جامعه بین المللی واکنش های بسیار متفاوتی را از نظام حقوق بین المللی و همچنین نقش های متفاوتی را برای این نظام می طلبد. روند جهانی شدن و پیدایش تهدیدات نوین فراملی علیه صلح و امنیت در روابط بین الملل به طور اساسی ماهیت و زمامداری و اهداف اساسی حقوق بین الملل را در چند سال گذشته تغییر داده است. مشکلات بین المللی از آلودگی مرزی گرفته تا اردوگاههای تروریستی، از سیل پناه جویان گرفته تا گسترش تسلیحات، همه و همه دارای منشا و ریشه داخلی هستند که هر نظام حقوقی بین المللی غالبا قدرت رسیدگی به آنها را ندارد. در این میان یکی از پدیده های مهم و بحث برانگیز بین المللی، منطقه ای و ملی در دهه نخست قرن 21 وآغاز هزاره سوم و یکی از اساسی ترین معضلات و چالش های بین المللی و خطرناک ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی مسأله تروریسم است. به عبارتی گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی از مهم ترین چالش های فراروی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت در روابط بین الملل به شمار می رود. در عصر جهانی شدن و با گسترش تهدیدات تروریستی برآمده از پست مدرن، تروریست ها نیز همگام با روند جهانی شدن پیشرفت کرده اند، اما هرگز در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده اند، از این رو هیچ منطقه، دولت یا ملتی در جهان از اقدامات تروریستی مصون نمی ماند و تروریسم از تهدیدی ملی به تهدیدی بین المللی و سرانجام جهانی مبدل گشته و بیم آن وجود داردکه با گسترش این پدیده در جهان و دستیابی تروریست ها به سلاح های خطرناک هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی به یکباره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افکنده شود. در پرتو جهانی شدن و یا از رهگذر اندیشه جهان شهری نه تنها حقوق بین الملل و آرمان صلح گرایانه بلکه خشونت نیز همانند پدیده تروریسم خشونت بار متجلی از 11 سپتامبر جهانی و فراگیر می شود. حقوق بین الملل عمده تأکید خود را بر روی تروریسم فرامرزی قرار داده است، زیرا تروریسم معارض با حقوق بین الملل و صلح بین المللی است. بنابراین امروزه نگرانی پست مدرن در حقوق بین الملل، چگونگی استمرار بخشیدن به صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است. از آنجا که کشورها عمدتا با عینک منافع ملی به مسایل و موضوعات می نگرند، رویارویی با تروریسم بین الملل از طریق حقوق بین الملل و در راستای صلح بین الملل با چالش ها و موانع جدی مواجه خواهد شد. حقوق بین الملل هنگامی می تواند در ممانعت از تروریسم موفق باشد که کنوانسیون ها و قراردادهای حقوقی بین المللی در یک محیط مناسب بین المللی مورد عمل قرارگیرند، تعارضات حقوقی و سیاسی در سطح جامعه جهانی برطرف شود و اصل کلی فراحقوقی حقوق بین الملل نیز باید نه تنها صلح میان دولت ها، بلکه میان بشریت، و آینده آن باشد. بنابراین یک نظم حقوق بین المللی محکم همراه با اصول و رویه های چند جانبگی لازم است تا قواعد اساسی یک تمدن جهانی در حال ظهور را باز تعریف کند و از طرفی نیاز به یک باز اندیشی بسیار جدی در سطح جهانی وجود دارد که تمام عناصر متشکله روابط بین الملل مورد بررسی قرار گیرند و یک سری تعاریف و مفهوم سازیهای مجدد باید صورت گیرد. بنابراین نقطه تمرکز این پژوهش آن است که سیستم حقوقی حقوق بین الملل جهانی چگونه می تواند در برابر تهدیدات پست مدرن تروریسم در عصر جهانی شدن، میان دو حوزه حقوقی و سیاسی مفاهمه، تطبیق یا تعدیل را به منظور تامین صلح و امنیت جهانی انجام دهد. از دید پژوهشگر سنتز پلورالیستی ائتلاف جهانی برای صلح بین الملل با حاکمیت حقوق بین الملل جهانی و همکاری های چند جانبه جامعه جهانی و همچنین ترکیبی از تئوری های جدید در روابط بین الملل می تواند زمینه ساز نوعی نظم حقوقی بین المللی شود که با راهبردهای تهاجمی یک جانبه خشونت بار پس از 11 سپتامبر در مقابله با تروریسم به گونه ای منسجم و قاعده مند مقابله نماید. بنابراین حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با اتکای به ارزشهای صلح، توسعه، آزادی و دمکراسی است که می تواند در هزاره سوم بار دیگر ملل متحد را بازسازی کند و جهان را از خطر تروریسم جهانی و تهدیدات بر آمده از پست مدرن نجات دهد و به مانند یک سوپاپ اطمینان زمینه و بستر مناسبی را برای صلح و امنیت در روابط بین الملل فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Law and International Peace: An Analytical Framework for Theorizing Global Terrorism, Universal International Law and Global Peace and Security

نویسنده [English]

 • واحد امینی

چکیده [English]

Nowadays in the postmodern era the challenges facing the states and international community requires very different responses from international law system and different roles for the system too. The trend of globalization and rising new trans-national threats against peace and security in international relations have radically transformed the nature, governance and basic objectives of the international law in the recent years. The international problems from border pollution to the terrorist camps and from flow of refugees to the proliferation of weapons are all locally rooted that no international law system could often have the power to deal with them. In the meantime, one of the important and controversial international, regional and national phenomena in the initial decade of 21st century and beginning of third millennium, and one of the basic international problems and challenges and the most dangerous threat to the international peace and security is the issue of terrorism. In the other words, the spread of increasing terrorist actions and operations are the most challenging issues before the world community and international criminal law which are observed as the serious threat against peace and security in international relations. In the age of globalization and with expansion of terrorist threats as a result of postmodern, terrorist have also developed alongside of globalization, yet never caught by the constrains of it. In this regard, no state, region or nation can be invulnerable by terrorist actions. Terrorism from a national threat has gone to international threat and eventually become global. Thus, there is a feeling of concern and fear that with the spread of this phenomenon in the world and their access to the dangerous nuclear, chemical and biological weapons they could rapidly endanger international peace and security. In the light of globalization or from a cosmopolitan perspective, not only international law and idea of peace, but violence also such as the phenomenon of violent terrorism as the outcome of September 11 becomes general and global in nature. The international law has majorly focused on trans-national terrorism as it is against the international peace and security. Thus, at the present, the postmodern concern regarding the international law is all about how to maintain international peace and security and prevent the outbreak of war. Since the states look at issues and mostly problems through the eye of national interests, confronting international terrorism in the course of international law and in persuasion of peace will face serious challenges and obstacles. The international law can merely be successful tackling terrorism while the international law treaties and conventions are implemented in an appropriate environment, and the political and legal conflicts to be resolved at the world community level, and the trans-judicial principle of international law should not only be about peace among states, but also among human kinds and its future. Therefore, a firm international law system with multilateral principles and procedures are required in order to redefine the rules of an emerging global civilization. On the other hand, a serious rethinking at the global level is needed in which all the elements consisting international relations must be reviewed and studied with a series of new definitions and re-conceptualizations. The focus of this research work is that how the legal system of international law can deal with the postmodern terrorism in the era of globalization and create understanding, comparison and adaptation between two legal and political fields in order to provide global peace and security. The author believes that the pluralistic synthesis of global alliance for international peace with the rule of universal international law and multilateral cooperation of international community and combination of new international relations theories could pave the way for a kind of international law system which would be able to confront with unilateral aggressive strategies of the violent post-September 11 to fight terrorism in a systemic and coherent way. Therefore, international law in the era of globalization by relying on the values of peace, development, freedom and democracy could only restore the United Nations and save the world from scourge of global terrorism and its consequent threat emerged of postmodern and work as a safety valve providing the context for peace and security n international relations

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Law
 • Global Terrorism
 • Global Security
 • International Peace
 • Globalization
 • postmodern
 • international politics
 • Democracy
 • Development
 • Multilateralism
 • international relations