مفهوم سازی همگرایی و منطقه گرایی در روابط بین الملل از منظر سازه انگاری (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

چکیده

در این مقاله تلاش شده تا با تاکید بر نگرش سازه انگاری به عنوان یکی از رویکردهای مهم در زمینه روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، به تبیین مقوله همگرایی و منطقه گرایی در روابط بین الملل بپردازد.در این راستا ابتدا به تشریح مبانی نظری سازه انگاری پرداخته و سپس نگرش این رویکرد در باب منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای و عناصر و متغییرهایی که به عنوان عوامل موثر در منطقه گرایی و بویژه تعمیق و نهادینه شدن منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای مورد توجه این رویکرد قرار گرفته را برشمرده و آن را مفهوم سازی و تئوریزه کرده است. در مطالعات موردی نیز به مفهوم سازی اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد بین المللی بر اساس سازه انگاری پرداخته ایم. در نهایت در نتیجه گیری عنوان می شود که این رویکرد توانسته است افق تازه ای در زمینه مطالعات منطقه ای و همگرایی و منطقه گرایی بگشاید، بطوریکه امروزه به یکی از رویکردهای مهم در زمینه مطالعات مربوط به همگرایی و منطقه گرایی و بویژه تحلیل های مقایسه ای تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Integration and Regionalism in International Relations from Constructivist Perspective: European Union

نویسنده [English]

  • Majid Rohi Dehbane

Faculty member of Islamic Azad University of Rasht

چکیده [English]

This article is an attempt to explain the issue of integration and regionalism in international relations with focus on the Constructivism as one of the important perspectives in the context of international relations. In this regard, the theoretical principles of Constructivism are initially discussed and consequently its perspective on regionalism and regional integration. All the elements and variables that are as important factors in the regionalism and specially deepening and institutionalization of regionalism and regional integration considered by this perspective are taken into account which are then conceptualized and theorized. As the case study also the EU is conceptualized as an international institution on the basis of Constructivism. Eventually, it is concluded that this perspective has been able to create a new prospect in the regional studies, integration and regionalism so much so that it is presently deemed as one of the important perspectives in the studies related to integration, regionalism especially comparative analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integration
  • regionalism
  • constructivism
  • Collective Security
  • European Union
  • Security Complexes
ادیب مقدم ، ارشین(1388 )سیاست بین المللی خلیج فارس ، ترجمه داود غرایاق زندی، تهران: نشر شیرازه.
ایزدی،پیروز و شانی هرمزی(1390) گسترش اتحادیه اروپا؛ ابعاد و پیامدها، درعبدالعلی قوام و داوود کیانی ،اتحادیه اروپا؛هویت،امنیت و سیاست.تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بارنت، مایکل (1373)، «نهادها، نقش ها و بی نظمی: نظام دولت های عرب»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال اول، شماره2
بلامی ، الکس جی (1386 ) ، جوامع امن و همسایگان ، ترجمه محمود یزدان فام و پریسا کریمی نیا، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی .
بوزان،بری و اولی ویور(1388) مناطق و قدرت ها،ترجمه رحمان قهرمان پور،تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.
چکل،جفری تی(1391) سازه انگاری و سیاست خارجی، در استیو اسمیت و دیگران، سیاست خارجی نظریه ها ،بازیگران و موارد مطالعاتی(جلد اول)،ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی،محسن محمودی و ایوب کریمی،تهران:سمت.
دهقانی فیروزآبادی، جلال ( 1388‌ )، «‌ تحول در نظریه های منطقه گرایی »،مطالعات اوراسیای مرکزی ، مرکز مطالعات عالی بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ویژه همایش مطالعات منطقه ای، سال دوم ، شماره 5 ، زمستان
......................(1390)،نظریه های همگرایی اروپا،در درعبدالعلی قوام و داوود کیانی، اتحادیه اروپا؛هویت ،امنیت و سیاست.
ژانگ ، تیجون (1386) « چین و جامعه شرق آسیا» در جمیان یانگ و سایرین ، ظهور منطقه گرایی آسیایی و تحول در نظام بین الملل(اندیشه ها و دیدگاه های علمی چین)، ترجمه بدرالزمان شهبازی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
سازمند ، بهاره(1388) منطقه گرایی و هویت مشترک در جنوب شرق آسیا ، ( آسه آن 2008ـ 1996) ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
عبداله خانی، علی1383 ، نظریه های امنیت ، مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: موسسه فرهنگی ابرار معاصر تهران، چاپ سوم ،
علی بابایی ، غلامرضا(1372 )فرهنگ روابط بین الملل ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی.
فاست، لوئیس (1386) "اتحادها، همکاری و منطقه گرایی در خاورمیانه". درلوئیس فاست روابط بین المللی خاورمیانه ، ترجمه زیر نظر احمد سلطانی نزاد، تهران : دفتر مطالعات سیاسی .
قوام،عبدالعلی(1390).چالش های هویتی اروپا،درعبدالعلی قوام و داوود کیانی ،اتحادیه اروپا؛هویت،امنیت و سیاست.
لیک ، دیوید (1381) رهیافت سیستمی به مجموعه های امنیتی منطقه ای ، در دیوید لیک و پاتریک مورگان، نظم های منطقه ای، امنیت سازی در جهانی نوین، ترجمه سید جلال دهقانی فیروز آبادی، تهران : انتشارات مطالعات راهبردی
کتزنشتاین،پیتر جی(1390)« نتیجه گیری:امنیت ملی در جهان در حال تغییر»، در پیتر جی.کتزنشتاین ،فرهنگ امنیت ملی(جلد دوم)،مترجم محمد هادی سمتی،تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ونت ،الکساندر (1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل ، ترجمه حمیرا مشیرزاده ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه ، 1384.
Acharya. Amitav (2001), constructing a security community in Southeast Asia, ASEAN and the problem of Regional order, Routledge
Adler, Emanuel (1997), " Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics", European Journal of International Relations.Vol,3
Adler, Emanuel (1997), " Imagined Security Communities: Cognitive Regions in International Relations “, Millennium: Journal of International Studies.Vol.26, No.2, pp: 249-277
Adler, Emanuel and Michael Barnett (1998) “A Frame Work for the Study of Security Communalities" In Security communalities. (Cambridge: Cambridge University Press.
Barnett , Michael and Mareta Finnemore ( 1999 ) “ The Politics , Power and Pathologies of International Organization ” International Organization . Vol 53, No 4, autumn, pp: 699 – 732
Checkel, Jeffey (2006), Constructivist Approaches to Integration, Center for European Studies, University of Oslo. Arena Seminar. Tuesday 9 May
Deug Hwang, Kyu, (2007), Constructing Politico-Security Regionalism in southern Africa: The Case of SADC, Journal of International And Area studies, Volume 14, Number 1, p: 07-84.
Guzzini, Stefano (2000)"A Reconstructions in International Relations", European Journal of International Relations.
Hettne, Bjorn and Fredrik soderbaum, (1998), The New Regionalism
Approach, Politian 17 (3): 0-21.
Hettne, Bsorn (1999), “The New Regionalism: A Prologue”, in. Hettne,
Andros, Inotai and eds, Globalism and the New Regionalism. Basingstoke, MacMillan.
Hettne, Bjorn, Andras Inotia and Osvaldo Sunkel (1999- 2001), The New Regionalism Series(vol. I- V), London: Macmmillan Press
Hettne, B. and Soderbaum, F., (2000), "Theorising the Rise of Rise of Regionals ", New Political Economy, vol. 5, no. 3, pp. 457- 473
Hettne, B.,(2002), "The New Regionalism and the Return of Political" , paper presented at the XIII Nordic Political Science Association Meeting, Aalborg, unpublished
Hettne (2003),"The New Regionalism Revisited" , in: F. Soderbaum and T. Shaw, eds., Theories of New Regionalism, Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 22-42
Hopof,Ted, (1998)" The Promise of Constructivism in International Relation Theory", International Security"Vol.23,No.1 pp:171-200
Hurrell. Andrew (1995) Regionalism in Theoretical Perspective'', in Louis Fawcett and Andrew Hureell, Regionalism in World politics. Regional or Regionization and International Order, Oxford and New York: Oxford University Press
Johnston, A(2001),Treat in International Institution, International Studies,Vol.45.
Katzenstein, Peter (1996), "Regionalism in Comparative Perspective, Cooperation and Conflict", Vol.31, No.2
Manners, J (2002)"Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? Journal of Common Market Studies, Vol, 40, No2.
Neumann, Iver (2003), A Region – Building Approach , in Fredrik Soderbaum and T Shaw, eds ,Theories of New Regionalisms: A Palgrave Reader, London: Palgrave
Palosaari, Teemu (2004)"Beyond Normal Politics: Integration ,Eu enlargement and Securitization Theory" eps Net Plenary Conference ,Political Science after the EU Enlargement – Challenges to the Discipline" Charles University ,Prague.19 June
Soderbaum, Fredrik (2008), Consolidating Comparative Regionalism: from Euro- Centrism to Global Comparison, paper for the Garnet 2008 Annual Conference, university of Bordeaux 17-19, September.
Van Pham, min, (2008), Neo-Realism, Neo-Liberalism and East Asia Regionalism: The Case of Vietnam, Presented to the Interdisciplinary studies program: janure
Waever,Ole(1998),"Insecurity, Security and A security in the West European Non-War Community”, in Emanuel Adler and Michael Barnett (eds),Security Communities (Cambridge: Cambridge University Press).
Wendt, Alexander (1994) ''Identity Formation and the International State'' The American political Sciences Review, Vol, 88,No2