حقوق بشر و انجام مذاکرات نهادینه جهانی و منطقه ای، راهکار تحقق امنیت جامع

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

حقوق بشر در دهه های اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های برجسته در عرصه روابط بین الملل، مورد توجه صاحب نظران و سیاستمداران می باشد. امروزه همه آنها اتفاق نظر دارند که بنیاد و اساس آن همراه با آفرینش انسان بوده است ، اما مصادیق آن در جوامع گوناگون فرق دارد. برخی آن را کاملا انسان ساخته، عده ای مطابق طبیعت انسان و عقل آن (حقوق طبیعی) و گروهی آن را برخلاف جریان روح آدمی دانسته، در حالیکه بسیاری آن را الهی می پندارند. براین اساس، تمام مکاتب و مذاهب جهان بر تبیین و تحکیم پایه های حقوق بشر در جامعه جهانی کنونی متفق القول بوده، ولی بزرگترین چالش آنها اختلاف در مصادیق خواهد بود.

در همین راستا می توان گفت این مقوله در پارادایم صلح و امنیت دیده شود. با توجه به این، هدف نهایی این پژوهش گنجاندن موضوع حقوق بشردر مباحث امنیت جامع در سیاست جهانی می باشد به نحوی که با تحلیل سازه انگارانه و گفتمانی، لزوم رویکرد و راهکار انجام مذاکرات رسمی بین المللی در این خصوص تبیین گردد. با فرض این موضوع، سوال مطرح می گردد که چه راهکارهایی برای نزدیک شدن دیدگاهای حقوق بشر در جهت تحقق نظریه امنیت جامع در سیاست جهانی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال ، با روش کیفی و نیز استدلالهای استقرایی و قیاسی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته می گردد.نتایج نشان می دهدانجام مذاکرات نهادینه در سطح جهانی و منطقه ای در قالب سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی بهترین راهکار تحقیق امنیت جامع می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Rights and the Implementation of Global and Regional Institutionalized Negotiations: The Guideline to the Materialization of the Comprehensive Security

نویسندگان [English]

  • Reza Simbar 1
  • Gholamreza Asadollahi 2

1 Professor, Department of Political Science, University of Guilan

2 PhD student in International Relations, University of Guilan

چکیده [English]

The Human Rights as one of the most prominent fundamental challenges in the field of International Relations has gained special attention by the experts and politicians in the recent decades. Now a days, all of them have consensus on the fact that its foundation and principle have come with human’s birth, yet its instances vary in different societies. According to some it is totally human-made, a few attribute it to the human’s nature and mind (natural law) and some other take it against the spirit of human while many assume it as divine. Accordingly, all the religions and school of thoughts in the world agree on the explanation and strength of the human rights in the present world community, however their greatest challenge will be the difference on instances. In this regard, it could be said that this issue is seen in the peace and security paradigm. Considering this, the ultimate aim of this research is to incorporate the issue of human rights in the discussions of comprehensive security in global politics through the constructivist and discourse analysis in which the necessity of the approach and guideline for the implementation of the formal international negotiations are explained. Hypothesizing this issue, the question arises is that what are the guidelines and policies for integrating the human rights perspectives towards the materialization of comprehensive security in global politics?

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • islam
  • west
  • international system
  • comprehensive security
ایوانز، گراهام و جفری نونام(1391)، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران.
آشوری، داریوش (1393)، دانشنامه سیاسی، چاپ بیست و سوم، نشر مروارید، تهران.
آیسیکو(1387)، «سازمان علمی، آموزشی ،فرهنگی اسلامی(آیسیکو)»، از مجموعه کتاب های سبز وزارت امور خارجه، چاپ اول، نشر وزارت امور خارجه، تهران.
بوزان، بری و اُلی ویور(1388)، مناطق و قدرت ها، ترجمه رحمان قهرمانپور، چاپ اول، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.
پک، کانی(1381)، «صلح پایدار: نقش سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه‌ای در پیشگیری از جنگ»، ترجمه سهیلا ناصری ، نشر وزارت امور خارجه، تهران.
جعفری،محمد تقی(1392)، حقوق جهانی بشر و کاوش های فقهی، از مجموعه آثار 5، چاپ اول، نشر موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری ، تهران.
جکسون، رابرت و گئورک سورنسون(1393)، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه مهدی ذاکریان و همکاران، چاپ پنجم، نشر میزان، تهران.
حق شناس،محمدرضا (1390)،« رهیافت سازه‌انگاری(ونتی) در پرونده هسته‌ای و روابط ایران و اروپا، فصلنامه سیاسی اقتصادی، شماره 283، ص 131-108.
خالوزاده، سعید(1390)، سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی، از کتاب «اتحادیه اروپا، هویت، امنیت و سیاست» به کوشش عبدالعلی قوام و داوود کیانی، چاپ دوم، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ص 282-237
ذاکریان، مهدی(1392)، همه حقوق بشر برای همه، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
سازمان ملل متحد در دنیای امروز(1388)، از کتاب سازمان ملل متحد در دنیای امروز، ترجمه علی ایثاری کسمایی، چاپ اول، نشر آبرون، تهران.
سازمند، بهاره (1390)، سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ ، چاپ اول، نشر ابرار معاصر، تهران.
سیمبر، رضا و ارسلان قربانی شیخ نشین(1388)، روابط بین‌الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی، نشر سمت، تهران.
شبان نیا، قاسم(1389)، حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی، دو فصلنامه معرفت سیاسی، شماره دوم، ص 32-5.
شبهان، مایکل (1388)، امنیت بین‌الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروز آبادی، چاپ اول، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران.
عزتی، عزت الله(1390)، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، چاپ چهارم، نشر سمت، تهران.
فولر، گراهام و یان لسر(1384)، احساس محاصره در ژئوپلیتیک اسلام و غرب ، ترجمه علیرضا فرشچی و علی اکبر کرمی، نشر دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، تهران.
قربانی شیخ نشین، ارسلان(1391)، رویکردی سازه‌انگارانه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در شمال عراق، فصلنامه سیاست جهانی، شماره اول، ص 80-49.
قوام، عبدالعلی و داود کیانی(1390)، اتحادیه اروپا: هویت، امنیت و سیاست، چاپ دوم، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
کیانی، داوود(1390)، اتحادیه اروپا: حال و آینده، از کتاب « اتحادیه اروپا: هویت، امنیت و سیاست»، به کوشش عبدالعلی قوام و داود کیانی، چاپ دوم، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران، ص 319-307.
گریفیتس، مارتین(1388)، دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، چاپ اول، نشر نی، تهران.
گرین وود، کریستوفر(1387)، سیر تحول تاریخی و مبنای حقوق بشردستانه، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، از کتاب حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، به کوشش سیدقاسم زمانی و همکاران، چاپ اول، نشر شهر دانش، تهران.
گل‌افروز، محمد و محمد درخور و سجاد کمری(1390)، «تحول نظام ملت- کشورها در ژئوپلیتیک جهان اسلام»، فصلنامه جغرفیای فرهنگی جهان اسلام، شماره دوم، ص 31-16.
مشیرزاده، حمیرا(1393)، تحول در نظریه های روابط بین‌الملل، چاپ پنجم، نشر سمت، تهران.
مصفا ، نسرین(1376)، سازمان کنفرانس اسلامی و همکاری با سازمان ملل متحد، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 3 ، ص 830-805 .
وکیل، امیرساعد(1391)، حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، چاپ دوم، نشرمجد، تهران.
هکّی ، فرشید(1389)، گفتمان حقوق بشر برای همه، چاپ اول، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران.
هنکین، لوئی(1383)،«حقوق بشر: از آرمان تا واقعیت و چشم انداز آینده»، ترجمه فرشیده سرفراز، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره 208-207، ص 115-104.
 
Booth, ken (1991), security and emancipation , Review of International studies , Vol. 17, No.4.
Falk, Richard (1995), on Human Governance, Washington, D.C, Pennsylvania state university press.
Goldstein, Joshua's (1992), International Relations, Landon, Longman.
Joyner, Christopher. C (2005), International Law in the 21st century, New York, Row man and little field Publishers.
Roberts. A and Guelff .R (2004), Documents on the Laws of war, Oxford university press.
Whitman, Marina (1999), Global competition and the xhanging Role of the American corporation, the Washington Quarterly, spring.