دستورموقت در داوری های ملی وبین المللی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از مهمترین ویژگی‌های داوری و علت اصلی گرایش مردم به آن به جای مراجعه به دادگاه دادگستری حفظ اسرار طرفین دعواست. با این حال در برخی از موارد مراجعه و دخالت دادگاه دادگستری اجتناب ناپذیر است. به طوری که در بعضی از موارد عدم مراجعه به دادگاه موجب بروز خساراتی جبران ناپذیر است که بعدها اگر هم حکم به نفع خواهان صادر گردد جبران آن با مشکل مواجه می‌شود.

از جمله اقداماتی که ذینفع جهت جلوگیری از بروز خسارات می‌تواند انجام دهد درخواست دستور موقت می‌باشد که در داوری داخلی بر عهده دادگاه است و بعد از احراز فوریت صادر می‌گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 در ماده 9 و 17 اختیار صدور دستور موقت را برای داور به روشنی در نظر گرفته، در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی سکوت اختیار نموده است.

با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، در این مقاله به دنبال جواب این سوال هستیم که آیا در داوری داخلی همانند داوری بین المللی داوران حق صدور دستور موقت را دارند؟ چنانچه ذینفع جهت دستور موقت به دادگاه دادگستری مراجعه کرد به معنی عدول از داوری است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interlocutory Order in National and International Arbitration

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Asadinejad Tahergourabi 1
  • Mir Hamed Asadinejad Tahergourabi 2

1 Faculty Member of Guilan University

2 University of Guilan private law graduate

چکیده [English]

reason why people tend to refer to it rather than to justice administration court is the protection of the secrets of both parties to the litigation. Nevertheless, in some cases the resort to justice administration court is inevitable in such a way that non-reference to the court can cause irreparable loss, of which the compensation can later be difficult to achieve even if the judgment has been issued in favor of the petitioner. One of the measures which the beneficiary can take to prevent losses from occurrence is to request the interlocutory order which is within court jurisdiction in the national arbitration to be issued after its urgency has been established. Articles 9 and 17 of Iranian law of international trade arbitration approved in 1997 clearly stipulate that the arbitrator is authorized to issue the interlocutory order, whereas the law concerning the procedure of civil proceedings remains silent. Considering the silence of civil proceedings law, this article seeks to answer the questions whether national arbitrators, like international ones, are entitled to issue interlocutory orders? and whether this constitutes arbitration withdrawal if the beneficiary refers to the justice administration court in order to request the interlocutory order?

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Arbitration
  • international arbitration
  • Interlocutory Order
  • Arbitration Agreement
اسدی ن‍ژاد، سید محمد، 1378، داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال، گیلان، انتشارات دانشگاه گیلان
امیر معزّی، احمد، 1387، داوری بازرگانی ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
افتخار جهرمی، گودرز، 1378، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 27 و 28 صص13-44
ادریسیان، محمدرضا، 1380، دستور موقت، تهران، انتشارات ققنوس
جنیدی ، لعیا ، 1376، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، تهران، چاپ اول، انتشارات دادگستر
جنیدی ، لعیا ، 1378 ، نقد و بررسی تطبیقی قانون تجارت بین المللی ، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، 1388 ، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و یکم، تهران، انتشارات گنج دانش
خدابخشی ، عبدالله ، 1391 ، داوری و رویه قضائی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات میزان
سروری مقدم ، مصطفی ، 1389 ، مقایسه جایگاه دادگاه و داوری ، تهران ، انتشارات آموزههای حقوقی ، شماره 13
شمس، عبدالله، 1386، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات دراک
شمس ، عبدالله، 1389 ، ادله اثبات دعوا ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات دراک
شمس ، عبدالله، 1382، موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه، مجله تحقیقات حقوقی، تهران ، نشریه دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، شماره27
صفائی ، سید حسین، 1377، سخنی چند درباره نوآوریها و نارسایی های قانون داوری تجاری بین المللی ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره40
علیزاده، عبدالرضا ،1381 ، مقایسه قانون داوری تجاری ایران و برخی قوانین دیگر، مجله پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دانشگاه آزاد اسلامی واد نراق، شماره 24-23
متین دفتری ،احمد ،1377، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد دوم ، چاپ دوم ، تهران، انتشارات مجد
مافی و پارسافر ، همایون و جواد ،1390، دخالت دادگاه ها در رسیدگی های داوری در حقوق ایران ، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی ،شماره 57 ، صص130-105
کلانتریان، مرتضی،1374، بررسی مهمترین نظام های حقوق داوری در جهان ، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
نهرینی ، فریدون ، 1390 ،دستور موقت در ایران و بررسی تطبیقی در نظام های جهان، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش
نیکبخت ، حمید رضا ، 1380، داوری تجاری بین المللی ، چاپ دوم، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379
قانون نمونه داوری آنسیترال مصوّب 1985
قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوّب 1376
قرآن کریم
Arbitration in Germany(2009), Bockstiegel S.Kroll, Patricia nacimiento, Kluwer Law and practice, Kluwer law international
Brayan A. Garner-Blacks law Dictionary Eighth Edition- Thomson west-west publishing co. united state of America- P 800
Born , Gary(2001), International commercial arbitration, Kluwer law international
Derains , Yves, Schwartz , Eric A. , Aguiale to the new ICC Rules of Arbitration (kluwer 1998) , 276
David Rene (1984). Arbitration international Trad. Kluwer Law and Taxation. P.22
Fouchard .F, Gaillard. E, Goldman B, (1996) Traiddu Larbitrogo Commercial international, Paris. no 1309
Horning Richard Allan ( Interim measure of protection) Maxwell & s.P15
Arbitar .WIPO. int Guide to wipo arbitration
Sammartano, Mauro Robino , (1992) , International Arbitration Law and Practice , 2nd Edition , Kluwer Law International , Netherlands
UNCITRAL Secretariot Report, Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on Commercial Arbitration, UN Doc AICN.9/264, in Holtzmann & Neuhous Model Law,542
ICC Arbitration Rules, Article23 (2):
"Before the file is transmitted to the Arbitral Tribunal, and in appropriate circumstances even therafter, the parties may apply to any competent judicial authority for interim or conservatory measures ".