دستورموقت در داوری های ملی وبین المللی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از مهمترین ویژگی‌های داوری و علت اصلی گرایش مردم به آن به جای مراجعه به دادگاه دادگستری حفظ اسرار طرفین دعواست. با این حال در برخی از موارد مراجعه و دخالت دادگاه دادگستری اجتناب ناپذیر است. به طوری که در بعضی از موارد عدم مراجعه به دادگاه موجب بروز خساراتی جبران ناپذیر است که بعدها اگر هم حکم به نفع خواهان صادر گردد جبران آن با مشکل مواجه می‌شود.

از جمله اقداماتی که ذینفع جهت جلوگیری از بروز خسارات می‌تواند انجام دهد درخواست دستور موقت می‌باشد که در داوری داخلی بر عهده دادگاه است و بعد از احراز فوریت صادر می‌گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 در ماده 9 و 17 اختیار صدور دستور موقت را برای داور به روشنی در نظر گرفته، در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی سکوت اختیار نموده است.

با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، در این مقاله به دنبال جواب این سوال هستیم که آیا در داوری داخلی همانند داوری بین المللی داوران حق صدور دستور موقت را دارند؟ چنانچه ذینفع جهت دستور موقت به دادگاه دادگستری مراجعه کرد به معنی عدول از داوری است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interlocutory Order in National and International Arbitration

نویسندگان [English]

  • سیدمحمد اسدی نژادطاهرگورابی
  • میرحامد اسدی نژادطاهرگورابی

چکیده [English]

reason why people tend to refer to it rather than to justice administration court is the protection of the secrets of both parties to the litigation. Nevertheless, in some cases the resort to justice administration court is inevitable in such a way that non-reference to the court can cause irreparable loss, of which the compensation can later be difficult to achieve even if the judgment has been issued in favor of the petitioner. One of the measures which the beneficiary can take to prevent losses from occurrence is to request the interlocutory order which is within court jurisdiction in the national arbitration to be issued after its urgency has been established. Articles 9 and 17 of Iranian law of international trade arbitration approved in 1997 clearly stipulate that the arbitrator is authorized to issue the interlocutory order, whereas the law concerning the procedure of civil proceedings remains silent. Considering the silence of civil proceedings law, this article seeks to answer the questions whether national arbitrators, like international ones, are entitled to issue interlocutory orders? and whether this constitutes arbitration withdrawal if the beneficiary refers to the justice administration court in order to request the interlocutory order?

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Arbitration
  • international arbitration
  • Interlocutory Order
  • Arbitration Agreement