نظامیان و گذار به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر (20115-2011)

نویسندگان

1 استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مداخله نظامیان در سیاست درکشورهای جهان سوم و خاورمیانه، پدیده‌ای رایج در نیمه دوم قرن بیستم بوده است. با توجه به این که از سال 1952 به بعد نظامیان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی مصر دست برتر را داشته‌اند و در تحولات اخیر نیز از آغاز انقلاب تا کودتا علیه اخوان المسلمین و به قدرت رسیدن سیسی نقش مهمی داشته‌اند، مطالعه در باب روند قدرت‌یابی آنان در صحنه سیاسی مصر ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر پس از مرور و ارزیابی نظریه‌های مطرح درخصوص نظامیان و سیاست، به بررسی نقش نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی در این کشور پرداخته است. به عقیده نگارنده نقش نگهبان و تسهیل کننده‌ی ارتش در فرایند مدرنیزاسیون الزاماً در فرایند دموکراتیزاسیون قابل تعریف نیست و در واقع آنچه در تحولات امروز مصر شاهد هستیم عبات است از فقدان انسجام رویکردی میان سران ارتش، تداوم وابستگی ارتش به امریکا، تلاش مجدد نظامیان برای بازتولید شبه اقتدارگرایی دوران مبارک، توسل به شیوه‌های قدیمی همچون نظامی‌کردن و امنیتی‌کردنِ دولت و فقدان اراده مبتنی بر واگذاری قدرت به غیرنظامیان. این عوامل بی‌تردید با ایفای نقش مثبت و موثر نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی در مصر منافات دارند. این مقاله در چارچوب پارادایم تفسیرگرا و با بهره‌گیری از روش تبیینی- تحلیلی، به برررسی مباحث پیش‌گفته پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Militarists and Transition towards Democracy in the Arab Countries: Case Study of the Role of Militarists in Egyptian Socio-Political Developments

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jalal Dehghani Firouzabadi 1
  • Parisa Karimi 2

1 Professor of International Relations, Allameh Tabataba'i University

2 PhD student in International Relations at Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Militaristic intervention in politics in the third world countries and especially in Middle East has been a common phenomenon in the second half of the twentieth century. Due to the fact that since 1952 onwards the Egypt's military apparatus has enjoyed special privileges in political and economic arenas and played considerable role in recent movements from beginning of revolution till the coup against Muslim Brotherhood and gaining political power, it seems necessary to study the process of gaining power by the militarists in the Egyptian political scene. This article is an attempt toreview and evaluate established theories of militarists and politics and eventually to examine therole of the militarists in the process of transition to democracy in the country. The authors believe that military's role as the guardian and facilitator of modernization process is not necessarily applicable in democratization process. In fact what we are witnessing in today Egypt's events consists of uncoordinated approaches among military leaders, continued military dependence to America, reproduction of quasi- authoritarianism of Mubarak, resorting to the old methods of militarizing and securitizing the government and the lack of will to transfer the power to the civilians. These factors are certainly incompatible with a positive and effective role of the military in the process of transition to democracy in Egypt. This paper addresses the issue in the framework of interpretivist paradigm and with use of analytical-explanatory method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy. Militarists
  • Army
  • Egypt
  • Coup
بشیریه، حسین (1384)، گذار به دموکراسی (مباحث نظری)، تهران: نگاه معاصر
اینگلهارت، رونالد و ولزل، کریستین (1389)، نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: نشر کویر
کامروا، مهران (1391)، "تحلیل ساختاری از دولت های غیر دموکراتیک و آزادسازی سیاسی در خاورمیانه"، در: جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه، جان اسپوزیتو، مهران کامروا و جان واتربوری (eds)، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران، فرهنگ جاوید
فاضلی، محمد (1389)، بنیان‌های ساختاری تحکیم دموکراسی، تهران، نشر آگاه
بروجردی، مهرزاد (1387)، «از بناپارتیسم راهی به دموکراسی نیست»، قابل دسترسی در:
http://www.ensani.ir/fa/content/50071/default.aspx

(2012), “Midnight for the SCAF’s Cinderella Story.” Carnegie Endowment for International Peace, March 19. Accessed March 10, available at: http://carnegieendowment.org/2012/03/19/midnight-forscaf-s-cinderella-story.
(2012). “The Generals’ Secret: Egypt’s Ambivalent Market,”Carnegie Endowment for International Peace, February 9. Accessed April 9, 2012, available at: http://carnegieendowment.org/sada/2012/02/09/generals-secret-egypt-s-ambivalent-market/9l67.
Abdel Kouddous, Sharif, "Egypt's 1984", October28, 2014, available at: http://carnegieendowment.org/sada/index.cfm?fa=show&article=57051&solr_hilite=25-Holger
Abul-Magd, Zeinab (2011), "The Army and Economy In Egypt", Dec 23, available at: www.Jadaliyya.com
Abul-Magd, Zeinab (2011), “The Army and the Economy in Egypt.”Jadaliyya, December 23. Accessed April 6, 2012, available at: http://www.jadaliyya.com/pages/index/3732/the-army-and-the-economy-in-egypt>.
Amnesty International, (2011a), “Egypt’s Military Rulers ‘Even Worse than Mubarak.” November 22. Accessed April 19, 2012, available at:http://amnesty.ie/news/egypt’s-military-rulers-‘even-worse’-Mubarak.
Ashour, Omar (2013), Ballots Versus Bullets: The crisis Of Civil-Military Relations in Egypt, available at: http://www.brookings.edu/research/articles/2013/09/03
Barany, Zoltan (2011), "The Role of Military", Journal of Democracy, Vol.22, No.4.
Bayat, Asef. (2011), “Paradoxes of Arab Refo-lutions.” Jadaliyya, March 3. Accessed April 6, 2012, available at: http://www.jadaliyya.com/pages/index/786/paradoxes-of-arab-refo-lutions
Blair, Dennis C. (2012), "Military Support For Democracy", Prism, Vol.3, No.3.
Bland, Douglas L., (1999), "A Unified Theory Of Civil-Military Relations", Armed Forces and Society, Fall 1999, Vol.26, No.1, PP.9-12.
Carnegie Endowment for International Peace, “The SCAF: An Overview of Its Actions Guide to Egypt’s Transition.” Accessed April 9, 2012, available at: http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/05/thescaf-an-verview-of-its-actions.
Cook, Steven (2007), Ruling but Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Cook, Steven A. (2004), The Unspoken Power: Civil-Military Relations and the Prospects for Reform, The Sban Center For Middle east Policy At The Brookings Institution, available at: http://www.worldcat.org/title/unspoken-power-civil-military-relations-and-the-prospects-for-reform/oclc/57737224.
Danopoulos, Constantine P. (1988), Military Disengagement from Politics, Routledge, New York.
Dike, Robert A. (2003), Public Management and Sustainable Development in Nigeria, England, Ashgate Publishing Limited.
Ebo, A (2005), Toward a Code Conduct For Armed Security Forces in Africa, Geneve, Center for the Democratic Control Of Armed Forces (DSAF).
Egypt: Analysis of an Arab Military Coup in The Twenty-First Century, September 10, 2013, Aljazeera Center For Studies.
Egypt: Roadmap to Repression no End in Sigh to Human Rights Violations, Amnesty International, January 2014.
Egyptian court sentences 529 supporters Of Former President To Death, Published March 24, 2014, Fox news.
El-Beshry, Tareq. (2011), “Egypt’s New Legitimacy” Guardian, March 21, Accessed March 29, 2011, available at: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/21/egypt-referendum-constitution-legitimacychange>
Fahmy, Khaled (2003), All The Pasha’s Men: Mehmed Ali, His Army and the
Farley, Robert (2011), Over the Horizon: Egypts Army and Military Professionalism, World Politics Review, available at: http://www.worldpoliticsreview.com/articles/7748
Gawrych, George (2000), The Albatross of Decisive Victory: War and Policy Between Egypt and Israel in the 1967 and 1973 Arab-Israeli Wars, Greenwood Press.
Gwertzman, Bernard (2011), “Egypt’s Military-Rule Dilemma.” Global Public Square (blog), November 22. Accessed April 9, 2012, available at: http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/11/22/egypts-militaryrule-dilemma/.
Harb, Imad (2003), "The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accommodation?" The Middle East Journal, Washington, spring 2003. vol. 57, Issue 2.
Hashim, Ahmad S. (2011), "The Egyptian Military, Part One: From the Ottomans through Sadat", Middle East Policy, Fall 2011, Volume XVIII, Number 3.
Hashim, Ahmed (2011), “The Egyptian Military, Part Two: From Mubarak Onward.” Middle East Policy, 18 (4), available at: http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/egyptian-military-part-two-mubarakonward.
Huntington S.P. (1996), "Reforming Civil Military Relations", Journal of Democracy, October 1995.
Jensen, Carsten (2008), Developments in Civil-Military Relations in the Middle East, Copenhagen, Royal Danish Defence Collage.
Lutfi, Afaf and Marsot, Al-Sayyid (2007), A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present, London, Cambridge University Press.
Making of Modern Egypt, Cairo: The American University in Cairo Press
Masoud, Tarek (2011), "The Road to (and From) Liberation Square", Journal Of Democracy, Vol.22, No.3, July 2011.
Myers, Steven Lee (2012), “Once Imperiled, US Aid to Egypt is Restored”, New York Times, March 23, Accessed April 20, 2012, available at: http://www.nytimes.com/2012/03/24/world/middleeast/once-imperiled-unitedstates-aid-to-egypt-is-restored.html.
Nielsen, Suzanne C (2005), "Civil-Military Relation Theory and Military Effectiveness", Public Administration and Management, Volume 10, Number2, p.64.
Perlmuter, Amos (1982), "The Party in Uniform: Toward a theory Of Civil-Military In Communist Political Systems", The American Political Science Review, Vol.76, No.4, December 1982, P.780.
Said, Atef (2012), "The Paradox of Transition to “Democracy” under Military Rule", Social Research, summer 2012, Vol. 79, No.2.
Satloff, Robert B. (1988), Army and Politics In Mubarak's Egypt, Washington Institute For Near East Policy, available at: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/army-and-politics-in-mubaraks-egypt.
Sayigh, Yezid (2012), Above the State, The Officers Republic in Egypt, August 2012, Carnegie Endowment For international Peace.
Sloan, Alastair (2014), Egypt’s draft anti-terrorism law sparks concern about censorship, available at: https://www.indexoncensorship.org/2014/02
Soueif, Ahdaf (2011), “About the Army, the People and the Three Choices.” El-Shorouk, February 28, Accessed March 10, 2011, available at: http://shorouknews.com/columns/viewaspx?cdate=28022011&id=71e8bcf0-b3dd-4cef-9086-2f7e0be890f7
Tadros, Sherine (2012), “Egypt Military’s Economic Empire.” AJE - Al Jazeera English, February 15. 2012, Accessed April 9, 2012, available at: <http://www434socialresearchaljazeera.com/indepth/features/2012/02/2012215195912519142.html
Vatikiotis, Micheal and Grandjean, Romain (2014), Managing Military Intervention In Democratic Transitions, The Oslo Forum Network Of Mediator.
Wagieh, Tamer (2011), “The Revolution and Dr. Jekyll and Mr Hyde”, Permanent Revolution Blog: Al-Harafeesh, December 12. Accessed April 20, 2012, available at/:http://alharafeesh.wordpress.com/2011/12/17/??????-??????-????-?????-????/
Waterbury, John (1983), The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Wayman, Frank Whelon (1975), Military Involvement in politics: A Causal Model, London, Sage Publication, University of Kentucky.
Wegner, Albrecht and Eva, (2006), "Autocrats and Islamists: Contenders and Containment in Egypt and Morocco", The Journal of African studies, Vol.11, No.2, June 2006.
Zeinobia, (2011), “And Here Is Ahmed Shoman, Who Is Being Locked and Tortured in the SCAF Dungeons!?” Egypt Chronicles (blog). May 24, 2011, Accessed March 10, 2012, available at: http://egyptianchroniclesblogspot.com/2011/05/and-here-is-ahmed-shoman-who-is-beinghtml