جنبه های حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تا سال 1957، بشر سه منطقه را شناخته بود: زمین، دریا و هوا. پس از دسترسی انسان به فضای ماورای جو، تبیین نظام حقوقی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. با توجه به بکر بودن حقوقی قلمرو فضای ماورای جو، ویژگی های بدیع آن شامل اعمال دو اصل عدم تخصیص و آزادی بهره برداری است. سازمان یافتگی آزادی های فضایی، آن ها را در چارچوب اصولیخاص تنظیم و تنسیق می کند. اصول خدشه ناپذیری چون آزادی فضای ماورای جو، استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف صلح آمیز، آزادی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو برای تمامی کشورها، ثبت تمامی اشیای فضایی، همکاری بین المللی در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو،بر فعالیت های فضایی حاکم است. در حال حاضر اصول مذکور، مورد توافق کل جامعه ی بین المللی است و در مصوبات سازمان ملل و معاهدات بین المللی فضایی به طور مکرر مورد تصدیققرار گرفته اند. این مقاله سعی دارد تا با تجزیه و تحلیل حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا این اصول توانسته اند چارچوب حقوقی مشخصی را برای نظام حقوقی فضای ماورای جو ترسیم کنند یا خیر؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of Governing Principles on Outer Space

نویسندگان [English]

  • همایون مافی 1
  • وحید بذار 2

چکیده [English]

Until 1957, the human had recognized three areas: earth, sea and air. After the access of human to outer space, the exploration of its legal system became unavoidable. Considering the new legal scope of outer space, its novel features include the application and two principles of non-allocation and freedom of utilization. The organized space freedoms regulate them in the framework of special principles. Non-defective principles such as outer space freedom, use of outer space for peaceful purposes, freedom of exploration and utilization of outer space for all countries, registration of all space objects, international cooperation in exploration and utilization of outer space are applicable to space activities. At the present, the mentioned principles are governed by the whole international community and are continuously approved by the acts of United Nations and space international treaties. This article is an attempt to seek the legal analysis of the governing principles applicable to the outer space and to address the main question as to whether these principles could draw a special legal framework for the outer space legal system or not?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal aspects
  • Governing Principles
  • Outer space