عوامل احتمالی تجزیه حقوق بین الملل با تاکید بر گزارش سال 2006 کمیسیون حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید. کمیسیون با پذیرش این واقعیت که تجزیه، ذاتی نظام بین المللی است، اعلام می نماید که مشکلات ناشی از تجزیه آن چنان ماهیتی ندارند که حقوقدانان بین المللی نتوانند با توسل به ابزارهایی که در گذشته برای رفع تعارض هنجاری مورد استفاده قرار می دادند، آن را مرتفع نمایند. کمیسیون پس از تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی و تفاسیر متحدالشکل از هنجارها در جهت پیش گیری از ایجاد این وضعیت، ابزارهایی همچون "اصل قاعده خاص"، "اصل قاعده موخر"، "اصل قاعده برتر" را برای رفع تعارض احتمالی معرفی می نماید. این مقاله سعی دارد تا با بررسی عواملی که در ارتباط با مسئله تجزیه حقوق بین الملل مطرح می شود، به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا این عوامل، به راستی قادر به تجزیه حقوق بین الملل می باشند؟ 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Probable Causes of Fragmentation of International Law with Emphasis on the Report of International Law Commission (2006)

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Vahid Bazzar 2

1 Associate Professor University of Forensic Sciences and Administrative Services

2 Master of Law in Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Considerable Development of Realm of International Law Causes to Claim some of the Thinkers that is fragmenting this Legal Order and Remarks Subjects which Facilitate this Process such as Norms Conflict, Institutional Proliferation, Self-Contained Regime, and Regionalism. Since 2000, International Law Commission Placed on the own Program Topic of Fragmentation. In addition to accepting this Fact which Fragmentation is Essence of International System, Commission Declare Problems caused by Fragmentation have not such Nature which International Lawyers can’t obviate those by using of Instruments which used to obviate Norms Conflict in the past. after the Emphasis on the Harmonization and uniform Interpretations of Norms in order to prevent this situation, Commission Present Instruments for Obviation of Probable Conflict such as lex specialis, lex posterior, lex superior. With Consideration of Causes which Arise in relation with Fragmentation of International Law, this Article is to Endeavour to Responses this main question whether this Causes truly can Fragment International Law?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fragmentation
  • International Law
  • Norm
  • International Law Commission
  • Regionalism
  • Self
  • Contained Regime
دوپویی، پی یر ماری. (1389). مباحثی نظری در عصر جهانی شدن: تکثر حقوق بین الملل، ترجمه سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی، تهران، انتشارات شهر دانش.
ریسدال، رالو.(1392). روش کار قاضی حقوق بشر اروپایی: از دیوان کنونی تا دیوان جدید، ترجمه و تحقیق محمد حسین رمضانی قوام آبادی، تهران، انتشارات شهردانش.
زایدل هوهن فلدرن ، آیگناتس. (1391). حقوق بین المللی اقتصادی، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی، تهران، انتشارات شهر دانش.
شهبازی، آرامش. (1388). «تأملی بر وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل»، مجله حقوقی بین المللی، (41)، صص 60-13.
شهبازی، آرامش. (1389). نظام حقوق بین الملل: وحدت در عین کثرت، تهران، انتشارات شهر دانش.
غدیر، منصف. (1392). روش کار قاضی بین المللی، ترجمه و تحقیق محمد حسین رمضانی قوام آبادی، تهران، انتشارات شهردانش.
فلسفی، هدایت الله. (1384). «توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، همبودی و تعارض تعهدات دولت ها»، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، (1)، صص 77-5.
کاسکنیمی، مارتی. (1389). فرجام حقوق بین الملل: نوسان میان تکنیک و تدبیر، ترجمه سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی، تهران، انتشارات شهر دانش.
کینگزبری، بندیکت. (1389). نظام حقوق بین الملل، ترجمه سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی، تهران، انتشارات شهر دانش.
گیوم، ژیلبر. (1383). «آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟»، ترجمه محمد حسین رمضانی قوام آبادی، مجله پژوهش حقوق عمومی، (13)، صص 168-157.
میرعباسی، سیدباقر و ایزدی، علی. (1392). «فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی؛ قابلیت و امکان تعارض»، فصلنامه حقوق، (4) 43، صص234-215.
میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین. (1389). دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل.
ورستر، ویلیام توماس. (1389). رقابت و نزاکت در تکثر حقوق بین الملل، ترجمه سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی، تهران، انتشارات شهر دانش.
 
Berman, Paul Schiff. 2007. “A Pluralist Approach to International Law,” Yale Journal of International Law, (32), pp. 301-329.
Cheng, Tai-Heng . 2001. “Positivism, New Haven Jurisprudence, and Fragmentation International Law,” New Directions in International Economic Law, In Memoriam Thomas Walde, Leiden, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 411-438.
Deplano, Rossana. 2013. “Fragmentation and Constitutionalisation of International Law: A Theoretical Inquiry,” European Journal of Legal Studies, 6 (1), pp. 67-89.
Galicki, Zdzislaw. 2008. “Hierarchy in International Law within the Context of Its Fragmentation,” International law between universalism and fragmentation, Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, Martinus Nijhoff Publishers, pp. 41-60.
Grewe, W.G. 1995. “The History of the United Nations” The Charter of the United Nations. A Commentary, edited by Bruno Simma, Oxford University Press, pp. 1-12.
Jennings, Robert. 1987. Universal International law in a Multicultural World, in Maarten Bos & Ian Brownlie, Liber Amicorum for Lord Wilberforce, United Kingdom: Oxford University Press.
Leathley, Christian. 2007. “An Institutional Hierarchy to Combat the Fragmentation of International Law: Has the ILC Missed an Opportunity,” International Law and Politics, (40), pp. 259-306.
Michaels, Ralf and Pauwelyn, Joost . 2012. “Conflict of Norms or Conflict of Laws?: Different Techniques in the Fragmentation of International Law,” 22 Duke Journal of Comparative & International Law, pp. 349-376.
Oellers-Frahm, Karin. 2001. “Multiplication of International Court and Tribunals and Conflicting Jurisdiction Problems and Possible Solutions,” Max Planck Yearbook of United Nations Law, (5), pp. 67-104.
Pulkowski, Dirk. 2005. “Narratives of Fragmentation International Law between Unity and Multiplicity,” European Society of International Law, (1), pp. 1-13.
Thirlway, Hugh. 1989. “The Law and procedure of the International Court of Justice”, BYBIL. (60), pp. 13-170.
Treves, Tullio. 1999. “Conflicts Between the International Tribunal for the Law of the Sea and the International Court of Justice,” International Law and Politics, (31), pp. 808-821.
Van Aaken, Anne. 2008. “Fragmentation of International Law: The Case of International Investment Protection,” Finnish Yearbook of International Law, (17), pp. 91-130.
Wilfried Jenks, C. 1953. “The Conflict of Law-Making Treaties”, British Yearbook of International Law (BYBIL), (30).