چین از ثروت به توسعه طلبی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

چکیده

به طور کلی چین در طول تاریخ پیوسته یک امپراتوری قدرتمند محسوب می‌شده است. در پی انقلاب صنعتی دولت‌های مدرن غربی قابلیت‌های نظامی نوینی کسب کردند که آنها را به پیش‌روی در دریاها قادر می‌نمود. در میانه قرن نوزدهم کرانه‌های دریایی چین که برای قرن‌ها به سبب وسعت اقیانوس‌ها سبب امنیت خاطر امپراتوری چین از جانب مرزهای جنوبی و جنوب شرقی می‌شد به حوزه‌ای برای افزایش آسیب پذیری های چین در برابر قدرت‌های استعماری غرب تبدیل شد. تا قرن نوزدهم در پی انقلاب صنعتی کسب قدرت دریایی به مشخصه‌ای برای قدرت‌های بزرگ تبدیل شده بود. نیروی دریایی انگلستان و دیگر قدرت‌های استعمارگر غربی نقشی کلیدی در شکست دادن چین در میانه قرن نوزدهم ایفا کرد. به طور کلی در عصر مدرن یک الگوی تاریخی در این زمینه شکل گرفته است که قدرت‌های بزرگ غالبا قدرت‌هایی دریایی نیز هستند. این مقاله به تحول در نیروی دریایی چین پرداخته است و این گونه نتیجه گیری می‌کند که ثروت و گسترش منافع چین در طول بیش از سه دهه گذشته منابع و نیز ضرورت‌های امنیتی پکن را برایتبدیل شدن به یک قدرت دریایی بسط داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

China from wealth to maritime development

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghizadeh

Assistant Professor of Humanities and Studies Institute

چکیده [English]

China has generally been a powerful empire throughout history. Following the Industrial Revolution, modern Western governments gained new military capabilities that enabled them to advance in the seas. In the middle of the 19th century, China's seaside coasts, which for centuries provided the vast expanse of oceans, secured the Chinese empire from the southern and southeastern frontiers, becoming an area of ​​increased vulnerability to Western colonial powers. By the nineteenth century the industrial revolution of seaborneism had become a hallmark of great powers. The British Navy and other Western colonial powers played a key role in defeating China in the middle of the 19th century. In the modern era, in general, a historical pattern has emerged in that the great powers are often maritime powers. This paper examines the evolution of the Chinese Navy and concludes that China's wealth and interest expansion over the past three decades has expanded Beijing's resources and security needs to become a naval power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .China
  • Maritime Power
  • Developmentalism
  • Great Power
  • Strategy
امیدوارنیا، محمدجواد. (1382). امنیت در قرن بیست و یکم، دیدگاه چین. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
ذکریا، فرید. (1393). جهان پساآمریکایی. ترجمه احمد عزیزی. تهران: نشر هرمس. چاپ دوم.
شاهنده، بهزاد. (1374). سیاست و حکومت در آسیای جنوب شرقی. انتشارات سمت.
.................. . (1365). انقلاب چین. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی
شریعتی‌نیا، محسن. (1389). «رفتار استراتژیک چین در دوران پساجنگ سرد: بدعتی در سنت»،  فصلنامه راهبرد، 56 (3). صص 222-187.
 
Arthur S. Ding, Phillip C. Saunders and Scott W. Harold. (2016). The People’s Liberation Army and Contingency Planning in China. Rutenberg.
Andrade, T. (2016). The Gunpowder Age: China, military innovation and the rise of the West in world history. Princeton University Press.
Brockman, D. T. (2014). The Importance of Sea Power: China’s Modernizing Navy and its Effects on Regional International Affairs: Prinston.
Buzan, B. and G. Lawson. (2015). the global transformation: history, modernity and the making of international relations. Cambridge University Press.
Center, S. (2016). China’s Military Budget Increase Draws Responses from Asian Powers. Policy: New York.
Chase, M. S, K. W. Allen and B. Purser. (2016). Overview of People's Liberation Army Air Force: Rotenberg.
Cliff, R. (2015). China's Military Power: Assessing Current and Future Capabilities. Cambridge University Press.
Cronin, P. M. (2016). Power and Order in the South China Sea. Power.
Enderwick, P. (2012). Understanding emerging markets: China and India. Routledge.
Fravel, M. T. (2016). China's Changing Approach to Military Strategy: The Science of Military Strategy from 2001 and 2013. The Evolution of China’s Military Strategy. Washington DC: Brookings forthcoming.
Friedberg, A. L. (2014). Beyond air-sea battle: The debate over US Military strategy in Asia. Routledge.
Fuell, L. (2014). Broad trends in Chinese air force and missile modernization. NATIONAL AIR AND SPACE INTELLIGENCE CENTER WRIGHT-PATTERSON AFB OH.
Hayton, B. (2014). The South China Sea: the struggle for power in Asia. Yale University Press.
Husain, J. (2016). China’s rise and the global order. In Pakistan and a World in Disorder. Palgrave Macmillan US.
Gertz, B. (2013). The China Threat: How the People's Republic Targets America. Regnery Publishing.
Kaplan, R. D. (2014). Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific. Random House.
Thompson, T. N. (2015). China (re) turns to the sea: the persistence of the past. Australian Journal of International Affairs, 69 (4), pp. 357-362.
Zakaria, F and Snyder, J. (1992). Realism and domestic politics: A review essay.
Zakaria, F. (1999). From wealth to power: The unusual origins of America's world role. Princeton University Press.
………… . (2008). the future of American power: how America can survive the rise of the rest. Foreign Affairs, pp. 18-43.
…………. . (2008). the rise of the rest. Newsweek, May 12, pp. 24-31.
Zhao. R, S. Hynes and He, G. S. (2014). Defining and quantifying China's ocean economy. Marine Policy, 43, pp. 164-173.