نقش آمریکا در بحران‌های خاورمیانه از منظر سازه انگاری (پس از 2010)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحولاتی که از اواخر سال 2010 تاکنون در شمال افریقا و خاورمیانه عربی رخ داد، پیامدهای مختلفی از خود به جای گذاشت. مقاله حاضر درصدد بود سیاست خارجی آمریکا در برابر این تحولات را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور و برای تبیین موضوع از چارچوب نظری سازه انگاری به ویژه نوع سیستمیک الکساندر ونت با تاکید بر مبحث فرآیند تعامل بهره گرفت. هویت گرایی جدید منطقه خاورمیانه و مؤلفه‌های هویت محور سیاست خارجی آمریکا در شرایط جدید این پرسش مهم را مطرح نموده که نسبت میان آمریکا و تحولات جدید خاورمیانه را چگونه می‌توان بررسی و ارزیابی نمود؟ فرضیه پژوهش آن است که: فرایند تعامل آمریکا و ساختار جدید خاورمیانه نقش‌های مختلفی در چارچوب فرهنگ‌های بین المللی هابزی (خصومت آمیز)، لاکی (رقابت آمیز) و کانتی (دوستانه) را در منطقه برای سیاست خارجی آمریکا پدید آورده است. یافته پژوهش نیز آن بود که این کشور برخی تحولات در منطقه را از چشم انداز دوستانه-رقابت آمیز و برخی دیگر را در مرزهای رقابت آمیز-خصمانه نگریسته و مبتنی بر آن منافع و سیاستهای خود را سامان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

America's Role in Middle East Crisis from a Structuralist Perspective (After 2010)

نویسندگان [English]

  • Aali Falahnejad 1
  • Mehdi Zakerian 2

1 PhD student in International Relations, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Associate Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

This essay studied American foreign policy on the middle east regions developments from 2011.it utilized constructivism approach especiallysystemic type of Alexander wendt withemphasize on process of interaction for explanation.tend to identity of middle east region and identity centric elements of American foreign policy in the new circumstances has propounded this question that how review and evaluate relation among America and middle east new developments? The research hypothesis to consist: interaction process of America and middle east new structure has emerged several roles in the framework of international cultures of Hobbesian (antagonistic),lockian(rivalry centric) and Kantian (friendly) for American foreign policy in the region. The Research,s result is that united states sees some developments in the region from friendly-rivalry prospect and other some in the framework of rivalry-hostility and on the base it had organized himself interests and policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Middle East
  • constructivism
  • identity
  • integration Process
احمدیان، حسن. (1390). «چشم‌انداز تغییر رژیم در یمن، چالش‌ها و پیامدها»، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، گزارش شماره 355.
اسدی، علی. (1390). «رفتارشناسی بازیگران تحولات بحرین»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، 12 (45).
افضلی رسول و دیگران. (1390). «پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین»، فصلنامه مطالعات راهبردی، 16 (1). صص 228-205.
دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال. (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سمت.
رستمی، فرزاد و مسعود نادری. (1395). «برجام، پرونده اتمی و بسترهای امنیتی‌سازی و غیرامنیتی‌سازی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 8 (27). صص 220-189.
رضایی، علیرضا. (1390).  تحولات مصر و سیاست خارجی آمریکا. سایت پولیتیکو. بازیابی شده از: http://politico.blogfa.com/post-276.aspx، دسترسی (1393، 24 شهریور).
سجادپور، سیدمحمدکاظم. (1390).آمریکا و تحولات سوریه: چالش‌ها و چرخش‌ها. سایت دیپلماسی ایرانی. بازیابی شده از: http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/61/bodyviwer/1477.، دسترسی (1393، 12 آبان).
سلطانی، ناصر و ناصر خورشیدی. (1392). «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و درک سیاست خارجی آمریکا: با تاکید بر تحولات بحرین و سوریه»، فصلنامه سیاست خارجی، 27 (4). صص 964-943.
شفیعی، نوذر و رویا نژادزندیه. (1392). «هویت در سازه‌انگاری و دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی چین»، فصلنامه مطالعات راهبردی، 16 (59). صص 182-149.
قهرمان‌پور، رحمان. (1383). «تکوین‌گرایی: از سیاست بین‌الملل تا سیاست خارجی».  فصلنامه مطالعات راهبردی، 7 (2). صص 316-299.
متقی، ابرراهیم و حجت کاظمی. (1386). «سازه‌انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست، 37 (4). صص 237-209.
مشیرزاده، حمیرا. (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران:  انتشارات سمت.
معینی‌علمداری،جهانگیر و عبداله راسخی. (1389). «روش‌شناسی سازه‌انگاری در حوزه روابط بین‌الملل»، فصلنامه تحقیقات سیاسی وبین‌المللی، 2 (4). صص 214-183.
مقصودی، مجنبی و شقایق حیدری. (1390). «بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش‌های عربی در کشورهای خاورمیانه»، فصلنامه رهنامه سیاستگذاری، 2 (2). صص 74-41.
نیاکویی، سیدامیر. (1390). «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا؛ ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامه روابط خارجی، 3 (4). صص 276-239.
واعظی، محمود. (1391). «رویکرد دولت اوباما به جهان اسلام: تغییر یا تداوم سیاست‌های آمریکا»، فصلنامه روابط خارجی، 4 (1). صص 47-7.
ونت، الکساندر. (1384). نظریه اجتماعی سیاست بین‌الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
هادیان، ناصر. (1382). «سازه‌انگاری: از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی.37 (4). صص 949-915.
های، کالین. (1385). درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی. ترجمه احمد گل‌محمدی. تهران: نشر نی.
      Anderson, L. (2011). Demystifying the Arab Spring: Parsing theDifferences between Tunisia, Egypt and Libya. Foreign Affairs.
Blanchard, Ch. (2011). Libya: Unrest and U.S Policy. Congressional Research Service.
 Colvin, R. (2009). Obama to reach out to Muslim's Egypt speech.Available at: http://www.Reuters.com, (accessed on 2013, Jun 12).
Hassan, O. (2011). American Democracy promotion and the Arab spring. Available at: htt:// www. Lse.ac.uk/ ideas /publications/ reports/pdf/ sroo. (accessed on 2014, April 16).
Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. International Security, 23 (10).
Lynch, M. (2011). The Big think behind the Arabspring. Foreign policy, (190).
National Committee on America Foreign Policy. (2008). Toward a new Balance of Power in the Middle East, may 18.
Rittberger, V. (2002). Approaches to the foreign policy derived from international studies association. New Orleans.
Terill, A. (2011). The Arab spring and the future of U.S interest and cooperative security in the Arab world. UN Security Council Sanction: Libya, 2011. Available at: http://www.dfatgov.au/sanctionsregimesLibya.html. (accessed on 2013, January 18).