ترامپ و محوریت توانمندی‌های اقتصادی و نظامی در قلمرو سیاست خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد روابط بین الملل، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در دهه‌های متوالی در بطن نظام بین‌الملل دوقطبی، تک‌قطبی و پساتک‌قطبی متشکل از قطب‌های قدرت متعدد، آمریکا سیاست خارجی بین‌الملل‌گرا و سلطه‌طلبی را دنبال کرده است. برای تحقق اهداف در طی این برهه زمانی آمریکا مجموعه‌ای از مولفه‌های مادی و معنایی را به کار گرفت تا با قلیل‌ترین هزینه‌ها فزون‌ترین دستاوردها را به صحنه آورد. با به قدرت رسیدن دونالد جان ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس چمهور آمریکا باید انتظار داشت تا اعتبار فزون‌تری برای توانایی‌های اقتصادی و نظامی به عنوان اهرم‌های فشار بر بازیگران رقیب و دشمن در جهت اثرگذاری بر رفتارها و دگرگون‌ساختن درک و استنباط آنان مطرح گردد. از طرفی، رئیس جمهور آمریکا که خود را پرچمدار سیاست خارجی ملی‌گرا قلمداد می‌سازد به ضرورت این نوع نگرش توجه متفاوتی به ظرفیت‌های مادی قابل انتظار است. سوالی که مطرح می‌گردد این می‌باشد که جایگاه قدرت نظامی و توان اقتصادی درسیاست خارجی ملی‌گرای آمریکا تحت زعامت دونالد جان ترامپ چه خواهد بود. او محققا در کسوت پرچمدار سیاست خارجی آمریکامحور، در سطحی وسیع‌تر از اهرم‌های اقتصادی و نظامی بهره خواهد گرفت تا تحقق اهداف را ممکن سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسنده [English]

  • hosain deheshyar

استاد روابط بین الملل، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده [English]

در دهه‌های متوالی در بطن نظام بین‌الملل دوقطبی، تک‌قطبی و پساتک‌قطبی متشکل از قطب‌های قدرت متعدد، آمریکا سیاست خارجی بین‌الملل‌گرا و سلطه‌طلبی را دنبال کرده است. برای تحقق اهداف در طی این برهه زمانی آمریکا مجموعه‌ای از مولفه‌های مادی و معنایی را به کار گرفت تا با قلیل‌ترین هزینه‌ها فزون‌ترین دستاوردها را به صحنه آورد. با به قدرت رسیدن دونالد جان ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس چمهور آمریکا باید انتظار داشت تا اعتبار فزون‌تری برای توانایی‌های اقتصادی و نظامی به عنوان اهرم‌های فشار بر بازیگران رقیب و دشمن در جهت اثرگذاری بر رفتارها و دگرگون‌ساختن درک و استنباط آنان مطرح گردد. از طرفی، رئیس جمهور آمریکا که خود را پرچمدار سیاست خارجی ملی‌گرا قلمداد می‌سازد به ضرورت این نوع نگرش توجه متفاوتی به ظرفیت‌های مادی قابل انتظار است. سوالی که مطرح می‌گردد این می‌باشد که جایگاه قدرت نظامی و توان اقتصادی درسیاست خارجی ملی‌گرای آمریکا تحت زعامت دونالد جان ترامپ چه خواهد بود. او محققا در کسوت پرچمدار سیاست خارجی آمریکامحور، در سطحی وسیع‌تر از اهرم‌های اقتصادی و نظامی بهره خواهد گرفت تا تحقق اهداف را ممکن سازد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
Bender, J. (2015). The Most Powerful Militaries on Earth Ranked from 20 to 1. The journal,ie[K1] ,

Brands, H. (2016). Making the Unipolar Moment, U.S. Foreign Policy and the Rise of the post Cold War Order. Ithaca. NY: Cornell University press

Braumoeller, B. F. (2016). Has the American Military Fallen Behind. US News. com,[K2]  May 2.

Bremmer, I. (2016). Super Power: Three Choices for America’s Role in the World. New York: Penguin.

Calvo, A. (2014). No place for china in Russia’s New Military Doctrine. China Policy Institute, December 30.

Cox, R. W. (2002). The political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power. Morals and Civilization. London: Routledge

Feaver, P. (2011). 8 Myths about American Grand Strategy. Foreign Policy, November 23.

Ferguson, N. (2011). In Decline, Putin’s Russia is on its Way to Global Irrelevance. Newsweek, December 12.

…………….. . (2014). America Global Retreat. Wall Street Journal, February 23.

 Golub, Ph. S. (2010). Power, Profit and Prestige. New York: Pluto Press

Haass, R. N. (2014). Foreign Policy Begins at Home. New York: Basic Books

Hanson, Ph. (2014).The Rise and fall of the Soviet Economy. New York: Routledge.

 Harris, J. T, et al. (2016). United States Strengths and Weaknesses. Britanica.com[K3] , November 11.

Jeffrey, T. P. (2016). Federal Debt Tops 19,900/000/000- on Black Friday. Available at: http:www.cnsnews.com, (accessed on 2016, Dec 21).

Kagan, R. (2014). US Needs a Discussion on when not whether To Use Force. Washington Post, July 15.

Kane, T. (2014). The Good Country. Commentary, December.

 Krauthammer, Ch. (1990-91). The Unipolar Moment. Foreign Affairs, 70 (1).

Noonan, P. (2016). Trump’s Carrier Coup and a Lesson from JFK, Wall Street Journal, December .

Shapiro, L. (2016). A tale of two Economics: Russia and the U.S. Available at: http://www.geopoliticalfutures.com, (accessed 2016, Dec 12).

Sestanovich, S. (2014). Maximalist. NewYork: Vintage Books.

Shaw, J. M. (2016). Is America’s Military the No.1Fighting Force in the World or Not? Available at: http://www.marketwath.com, (accessed on 2016,  April 12).

Strange, S. (1989). Toward a Theory of Transnational Empire, in OttoCzempiel. E and J. N. Rosenau. (eds). Global changes and Theoretical challenges. Lanham. Md: Lexington Books.

United States of America military Strength. (2016). Available at: http://www.globalfirepower.com, (accessed on 2016, Dec 12).

Witcover, J. (2013). Should we continue to be the Indispensable Nation? Chicago Tribune, September 28

Wolf, M. (2009). Seeds of its own Destruction. Financial Times, March 8.


 [K1]اسم ژورنال؟؟؟؟؟؟؟

 [K2]لینک کامل به همراه تاریخ دسترسی درج گردد

 [K3]آدرس کامل سایت و تاریخ دسترسی