مواجهه چین و غرب مدرن:‏ امتناع، یادگیری و دگرگونی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

این مقاله به رهیافت ها و سیاست های چین در مواجهه با دولت های مدرن غربی متمرکز است. این رویارویی به طور تاریخی از اواخر قرن هجدهم با گسترش فزاینده بازرگانان غربی در پیرامون دریایی چین آغاز می شود، نخست رهیافت امتناع و انزوای باشکوه است که با توجه به محاسبه هزینه های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی گسترش روابط با غرب اتخاذ شد. با ناکامی این سیاست و ورود غربی ها با توسل به زور، رهیافت اقتباس فنون و ابزار مدرن جنگ مطرح شد، سپس رهیافت یادگیری فراتر از تکنولوژی جنگ یعنی غربی سازی با توجه به سنن کنفسیوسی پدیدار گشت که به سرنگونی امپراتوری و استقرار جمهوری چین در 1912 منجر گردید، این رهیافت با رهبری چیان کای شک به غربی سازی کامل بر طبق یادگیری از دمکراسی های توسعه یافته بدل شد که در نهایت در تایوان  و مشابه به آن در هنگ کنگ و ماکائو به اجرا گذاشته شد، همزمان در خاک اصلی چین تحت رهبری مائو رهیافتی مارکسیستی با اقتباس از شوروی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با به رهبری رسیدن دنگ شیائوپینگ مورد بازبینی قرار گرفته و با رهیافتی عملگرایانه که بر اتخاذ سیاست هایی که نتایجی موفق در هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان به بار آورده بودند جایگزین شده است که در نتیجه آن چین به قدرتی نوظهور تبدیل شده و در حال بازتحقق منزلتی است که از آغاز سده تحقیر از دست رفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

China's Encounter with the Modern West: Refusal, ‎Learning and Transformation

نویسنده [English]

  • Sajad Bahrami Moghadam

Assistant Professor in International Relations at ‎Guilan University

چکیده [English]

 
In the 19th century, after a long period of isolationism, China came under pressure from the West to open to foreign trade and relations in the 1800s China simultaneously experiences major internal strains and Western imperialist pressure that backed by military might which China cannot match,as a consequence China’s position in the world and self-image is reversed from leading civilization to subjected and torn country. This paper focuses on China's approaches and policies in the face of modern Western States. This dramatic confrontation dates back to the late eighteenth century with the increasing expansion of Western merchants around the Chinese sea, the first is the supreme isolation and refusal policy, which was adopted with regard to the calculation of the cultural, economic and security costs of expanding relations with the West. With the failure of this policy and the arrival of the Westerners by force, the approach to adaptation of the modern techniques and tools of war was raised, Then, ‎ beyond the technology of war, ‎ the learning approach emerged: Westernization according to the Confucian tradition. Which led to the overthrow of the empire and the establishment of the Republic of China in 1912, This approach, led by Chian Kai-shek, turned into a full Westernization based on the learning of developed democracies, eventually launched in Taiwan and similar in Hong Kong and Macao, at the same time, in the mainland of China under the leadership of Mao, a Marxist approach adapted from the Soviet Union was on the agenda which was ultimately reviewed by Deng Xiaoping, and has been replaced by a pragmatic approach to adopting policies that have yielded successful results in Hong Kong, Japan, South Korea, Singapore and Taiwan, as a result, China has become an emerging power and is returning to status that has been lost since the beginning of the Century of Humiliation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Theory of Diffusion and Learning
  • China
  • the West
  • ‎Learning and Adaptation
بهرامی مقدم، سجاد، 1390، چشم انداز سیاست و روابط خارجی چین، تهران: انتشارات تمدن پارس
تقی زاده انصاری، محمد، بهرامی مقدم، سجاد، 1395، چین، همسایگان و قدرت های بزرگ، تهران، نشر سخنوران
جی سویی، لی، 1396. زندگی خصوصی مائو تسه تونگ خاطرات پزشک مائو، ترجمه محمدجواد امیدوارنیا، تهران: نشر جهان کتاب
دهشیار، حسین، 1397، چین، تجارت و ایجاد ثروت به مثابه سیاست خارجی، فصلنامه سیاست جهانی، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان، صص 25-7.
شاهنده، بهزاد، 1394، سنگاپور مدرن؛ میراثی که «لی» بر جای گذاشت، سایت عصر ایران.
شریعتی نیا، محسن، 1389، رفتار استراتژیک چین در دوران پساجنگ سرد: بدعت در سنت، مجله راهبرد، شماره 56
کسینجر، هنری، 1392، چین، ترجمه حسین رآسی، تهران: نشر فرهنگ معاصر
 
Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). War by Other Means. Harvard University Press.
Cameron, M. E. (1931). The reform movement in China, 1898-1912 (Vol. 3, No. 1). Stanford University Press
Cameron, N. (1970). Barbarians and mandarins: thirteen centuries of western travelers in China. Walker
Chesneaux, J., Bastid, M., & Bergère, M. C. (1976). China from the Opium Wars to the 1911 Revolution. New York: Pantheon Books.
Clark, P. (2008). The Chinese cultural revolution: a history. Cambridge University Press.
Coughlin, C. C., & Segev, E. (2000). Foreign direct investment in China: a spatial econometric study. World Economy, 23(1), 1-23.
Deng, X. (1978). Emancipate the mind, seek truth from facts and unite as one in looking to the future. Bureau for the Compilation and Translation of Works of Marx, Lenin, Engels and Stalin under the Central Committee of the Communist Party of China (ed.), Selected Works of Deng Xiaoping (1975–1982), 2, 151-65.
Dirlik, A. (1989). The origins of Chinese communism. Oxford University Press
Dittmer, L. (2016). China Learns from the Soviet Union, 1949-Present.
Evans, R.. (1997) Deng Xiaoping and the making of modern China. Penguin Group USA.
Gillard, F. (2016). Four ways we can improve policy diffusion research. State Politics & Policy Quarterly, 16(1), 8-21.
Gregor, A. J. (2017). Marxism, China, and Development: Reflections on Theory and Reality. Routledge.
Gregor,J. (2014) "Mao Zedong Thought." Marxism and the Making of China. Palgrave Macmillan US, 141-165.
Holmes, F. (2017). China’s New Special Economic Zone Evokes Memories of Shenzhen. Forbes, April, 21.
Kim, J., McDonald III, B. D., & Lee, J. (2018). The Nexus of State and Local Capacity in Vertical Policy Diffusion. The American Review of Public Administration, 48(2), 188-200.
Kupchan, C. A. (2010). How enemies become friends: The sources of stable peace (Vol. 140). Princeton University Press.
Lifton, R. J. (1968). Revolutionary immortality: Mao Tse-tung and the Chinese cultural revolution. New York: Random House.
Perry, E. (2018). Proletarian power: Shanghai in the cultural revolution. Routledge.
Price, R. F. (2017). Convergence or copying: China and the Soviet Union. In China's Education and the Industrialised World (pp. 158-322). Routledge.
Scott, D. (2008). China and the international system, 1840-1949: power, presence, and perceptions in a century of humiliation. Suny Press.
Stoltenberg, C. D. (1984). China's special economic zones: their development and prospects. Asian Survey, 24(6), 637-654.
Wakeman, F. (1985). Revolutionary Rites: the remains of Chiang Kai-shek and Mao Tse-tung. Representations, (10), 146-193.
Xiong Yuezhi. (1994). Eastern dissemination of Western learning and the Late Qing Society.
Yat-Sen, D. S. (1981). The Three Principles of the People. China Publishing Company.
Ye, M. (2009). Policy learning or diffusion: how China opened to foreign direct investment. Journal of East Asian Studies, 9(3), 399-432.
Zagoria, D. S. (2015). Sino-Soviet Conflict, 1956-1961. Princeton University Press.
Zhong Xuhe. (1985). Going out into the world: A history of modern Chinese intellectuals’ investigations of the West. Beijing: Zhonghua Book Company. hanghai: Shanghai People’s Publishing House.