امنیت وجودی و مساله هسته ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه بین المللی فلوریدا و پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

در دو دهه اخیر، مساله هسته ای ایران در عرصه بین المللی، مساله ای  برجسته بوده است. به باور نویسنده در خصوص این مساله در آثار علمی منتشر شده، برخی محرک ها و انگیزه های بنیادین موثر در آن، نادیده و یا دستکم گرفته شده است. در این میان، می توان به نادیده انگاشته شدن درهم تنیدگی برنامه هسته ای و برداشت ویژه از مفهوم امنیت در ایران اشاره نمود. بر این اساس این مقاله تلاشی است برای تحلیل و تبیین محرک ها و انگیزه های شکل دهنده  به برداشت مسلط در ایران از جایگاه برنامه هسته ای در چارچوب امنیت ملی، که بر اهمیت امنیت وجودی و نقش محوری هویت در شکل دهی به برداشت مسلط از برنامه هسته ای در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند. در ادامه، بر مفاهیمی کلیدی از قبیل  شرم، روایت زندگی نامه ای، چهره و شهرت در ترسیم چنین برداشتی تاکید می گردد. در پایان نیز با معرفی مفهوم چارچوبِ بنیادیِ بی اعتمادی، نقش آن در روند برنامه هسته ای تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ontological Security and Iran’s Nuclear Problem ‎

نویسنده [English]

  • Arash Reisinezhad

Adjunct Professor at the School of International and Public Affairs, Department of Politics and International ‎Relations at Florida International University‎

چکیده [English]

The controversial Iranian Nuclear Program (INP) has attracted many eyes and thoughts for more than a decade. While much ink has been spilled on the evolution and impact of the INP on the international security and the Middle-Eastern politics, there has been a theoretical void in the explanation of its major driving force(s). Such an unfortunate poverty is no more obvious than in an analysis of the relation between Iran’s specific narrative of security and the INP. From this perspective, the present study is an attempt to explain major forces shaping Iranian leaders’ views towards national security and the INP. I will accomplish this mission by highlighting the interconnection of the INP and Iranian state identity as well as the priority of ‘Ontological’ security over ‘Physical’ security for Iranian leaders. In following, the paper touches central, yet ignored, concepts of ‘Shame’, ‘Face’, and ‘Reputation’ to illustrate motives behind the INP. Lastly, it traces the impact of ‘Master Frame of Trust’ on the trajectory of the INP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Problem
  • ontological security
  • physical security
  • Iran