تأثیر گفتمان سیاسی بر تعاملات بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در دوران حیات 40ساله ج.ا.ایران شکل خاصی از قالب‌ها و الگوهای گفتمانی ظهور کرده است که این نوشتار بر آن است تا تحول گفتمان سیاسی را در دولت هاشمی ‌رفسنجانی نشان دهد. این تحقیق با هدف تبیین الگوی تأثیر گفتمان سیاسی بر تعاملات بازرگانی خارجی ج. ا. ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده آمیخته (کیفی و کمی) است. در مرحله نخست، برای ارایه مدل از روش کیفی بر مبنای روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد یا گراندد تئوری استفاده‌شده. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند با 10 نفر از خبرگان حوزه‌های تجارت خارجی و متخصصین روابط بین‌الملل و سیاست خارجی مصاحبه‌های عمیق انجام شده است. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری (باز، انتخابی و محوری) مورد تحلیل قرار گرفتند. برای اطمینان از صحت نتایج مدل به دست آمده در مرحله کیفی به‌صورت کمی نیز با استفاده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری آن نیز شامل 180 نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع در سازمان توسعه تجارت، وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شده، و با استفاده از فرمول کوکران 82 نفر آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای بررسی و تایید جزئیات مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. این نتایج نشان می‌دهند تأثیر مقوله‌های «تنش‌زدایی» و «رویکرد تعاملی» بر بعد تنش‌زدایی در سیاست خارجی و نیز تأثیر مقوله‌های «توسعه اقتصادی»، «اقتدار و امنیت ملی» و «مصلحت‌گرایی» بر بعد سازندگی اقتصادی و منافع ملی در دولت هاشمی‌رفسنجانی تأیید شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Political Discourse on Iran's Foreign Trade Transactions and the EU

چکیده [English]

In the 40-year-old life of Iran, a special form of discourse templates and patterns has emerged that this paper seeks to show the development of political discourse in the Hashemi government. This research aims to explain the pattern of the effect of political discourse on foreign trade interactions. U Iran and the European Union. The research method is mixed (qualitative and quantitative). In the first step, the proposed methodology is based on the method of data theorization, based on the grounded or grounded theory used. The sampling method was conducted purposefully with 10 experts in the field of foreign trade and international relations experts and foreign policy of in-depth interviews. The results of the interviews were analyzed using three stages of coding (open, selective and axial). In order to ensure the accuracy of the results, the obtained results were quantitatively quantitated using a questionnaire. The statistical population of this study includes 180 relevant subject experts in the Trade Development Organization, the Ministry of Commerce and the Ministry of Foreign Affairs, using simple random sampling, and using Cochran formula, 82 of them were selected as samples. Confirmatory factor analysis has been used to verify and confirm the details of the model. These results show that the effects of "deconcentration" and "interactive approach" on the stress relief in foreign policy, as well as the impact of the categories of "economic development", "national authority and national security", and "expediency" on the economic reconstruction and national interests in the Hashem irrfsanjani government have

کلیدواژه‌ها [English]

  • political discourse
  • Political Economy
  • trade interactions
  • Détente
  • economic construction and national interests