تأثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

برخی نظریه پردازان معتقدند که با تداوم رشد قدرت چین، رقابت های امنیتی آن با ایالات متحدۀ آمریکا به طور ناگزیری افزایش می یابد و امکان بالقوۀ جنگ میان آنها وجود دارد. استدلال این نظریه­پردازان آن است که با قدرت­یابی بیشتر چین و فرسایش قدرت و موقعیت جهانی آمریکا، چین تلاش خواهد کرد از نفوذ فزایندۀ خود برای شکل­دهی دوباره به مقررات، قواعد و نهادهای نظام بین­الملل به منظور تأمین منافع این کشور بهره جوید و این امر سبب خواهد شد تا سایر دولت­ها به ویژه ایالات متحده آمریکا، چین را یک تهدید امنیتی جدی در نظر بگیرند. در نتیجه، سیاست جهانی شاهد تنش، بی اعتمادی و منازعۀ دائمی میان قدرت­های مستقر و نوظهور برای مدیریت نظام بین­الملل خواهد بود. با این وصف پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی تأثیر افزایش قدرت چین به عنوان قدرت برتر آسیا در نظام بین­الملل، بپردازد. سئوالی که مطرح می شود این است که: قدرت­یابی چین چه تأثیراتی بر روابط و رقابت این قدرت نوظهور با آمریکا می گذارد؟ در پاسخ به سئوال مذکور و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چهارچوب تئوریک واقع­گرایی ساختاری ، این فرضیه مد نظر است که قدرت­یابی چین و تلاش های آن برای کسب نقش بیشتر در مدیریت نظام منطقه ای و بین المللی، زمینه رقابت بین چین و آمریکا و احساس خطر برای هژمونی آمریکا را فراهم می کند؛ در نتیجه آمریکا برای مهار قدرت و کنترل رشد قدرت چین، تلاش خواهد کرد. مسائلی نظیر گسترش تسلیحات و توسعه نظامی چین، هژمونی طلبی در شرق و جنوب شرق آسیا، مسأله تایوان و بحران کره شمالی زمینه های رقابت چین و آمریکا را ایجاد کرده است که نهایتاً به درگیری های بیشتر و تقابل منافع دو قدرت مذکور منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of China's Empowerment on Relations and Rivalry with ‎the United States

نویسندگان [English]

  • Saeed Vosoughi 1
  • Amir Hossein Rostami 2
  • Enayatollah Yazdani 3

1 Faculty member of Isfahan University

2 PhD student of Political Science Department of Isfahan University

3 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, University of Isfahan

چکیده [English]

Some theorists believe that with continued growth in China's power, its security rivalry with the United States of America will inevitably increase, with potential for war between them. Theorists argue that by further empowerment of China and the erosion of the global power and position of the United States, China will try to use its growing influence to re-establish the rules, orders and institutions of the international system in order to secure the benefits of this. It will benefit the country and will make other states, especially the United States, consider China a serious security threat. As a result, global politics will see tension, distrust, and permanent conflict between established and emerging powers for the management of the international system. In this regard, the present study seeks to examine the impact of China's increased power on Asia's supreme power in the international system. The question that arises is: What influence does China have on the relations and the rivalry of this emerging power with America? In response to the above question, using the descriptive-analytical method and the theoretical framework of structural realism, it is hypothesized that China's empowerment and its efforts to acquire a greater role in the management of the regional and international system, the field of the rivalry between China and the United States provides a threat to America's hegemony; therefore, the United States will strive to control power and control the growth of China's power. Issues such as China's proliferation of weapons and military development, hegemony in eastern and southeastern Asia, the Taiwan issue, and the North Korean crisis have created areas of competition between China and the United States, which will ultimately lead to more conflicts and contrast of interest between the two powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • United States
  • Structural Realism
  • Anarchy
  • Security‎
امیدوارنیا، محمدجواد. (1382). امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)، تهران: وزارت امور خارجه، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی.
اورهولت، ویلیام اچ. (1384). «چین و تکنیک‌های جهانی شدن»، ترجمه علی گل‌محمدی، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی معاصر، شماره 35.
جکسون، رابرت و سورنسون، گئورگ. (1385). درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی‌زاده و حسن سعید کلامی، تهران: نشر میزان.
چرنوف، فرد. (1388). نظریه و زبر نظریه در روابط بین الملل: مفاهیم و تفسیرهای متعارض، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
چگنی‌زاده، غلامعلی. (1392). «موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه روابط خارجی، 5(4).
چگنی‌زاده غلامعلی. (1386). «قدرت یابی چین: رویکردی نظری به تغییر در سیاست بین الملل»، پژوهش حقوق و سیاست، 9(22).
سلیمانی پورلک، فاطمه. (1387). «راهبرد امنیتی- دفاعی چین، عوامل و روندها»، فصلنامه راهبرد مطالعاتی، 6(22).
سلیمانی، فاطمه. (1386). «فرهنگ راهبردی چین»، راهبرد دفاعی، 3(10).
شریعتی‌نیا، محسن. (1386). «چین، امنیت انرژی و سیاست خارجی»، در مجموعه آسیا و امنیت انرژی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
عراقچی، عباس و سبحانی، مهدی. (1391). «تقابل سرد در آسیا: پیامد رویکرد نظامی جدید آمریکا در آسیا- پاسیفیک»، فصلنامه روابط خارجی، 4(4).
گریفیتس، مارتین. (1391). نظریه روابط بین الملل برای سده بیست و یکم، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
میرشایمر، جان. (1390). تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی زاده، چاپ سوم، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
وثوقی، سعید. (1388). «نقش چین در ثبات یا بی ثباتی منطقه جنوب شرق آسیا»، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال ششم.
هنسن، برت و تافت، پتر و ویول، آندره. (1390). راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی: «قدرت از دست رفته»، ترجمه سید امیر نیاکویی و احمد جانسیز، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.
At the Double, 201, March 15, Retrieved January 31, (2015). from: http://www.economist.com/news/china/21599046-chinas-fast-growing-defence-budgetworries- its-neighbours-not-every-trend-its-favour.
Blanco, Luis (2014). China’s Foreign Policy Under Xi Jinping: Perspectives and Perceptions from Europe and Neighboring Countries, Conference Report 16th Informal Roundtable on China.
Burchill, Scott and Others (2005). Theories of International Relations, Published by Palgrave Macmillan.
Buzan, B (2010). China in International Society: Is ‘Peaceful Rise’ Possible? Chinese Journal of International Politics 3 (1): 5-36.
Christensen, Thomas (2006). Fostering Stability or Creating a Monster? The Rise of China and U.S. Policy toward East Asia, International Security, Vol. 31, No. 1.
Dunne, T, Kurki, M, & Smith, S (2007). International Relations Theories: Discipline and Diversity, New York: Oxford University Press.
Fisher, Richard (2006). PLAF Equipment Trend in the People׳s Liberation Army in Transition, Washington DC: National University Press.
Gertz, B (2006). Enemies: How Americans Foes Steal Our Vital Secrets and How We Let It Happen, New York, Crown Forum.
Gill , Bates and Kleiber, Martin (2007). China's Space Odyssey, Foreign Affairs, Vol. 86, No. 3.
Kirshner, J. (2012). The Tragedy of Offensive Realism: Classical Realism and the Rise of China, European Journal of International Relations, 18(1), 53-75.
Lamptan, David, M (2007). The Faces of Chinese Power, Foreign Affairs, Vol. 86, No.1.
Mearsheimer, J (2004). Why China׳s Rise Will not be Peaceful, Washington Quarterly. No 38(9): 389-410. September 17.
Mearsheimer, J (2006). China's Unpeaceful Rise, Current Histury, New York Then Philadelphia- 105.690: 160.
Mearsheimer, J (2011). Realists as Idealists, Security Studies, 20(3), 424-430.
Mearsheimer, J (2013). Has Violence Declined in World Politics?, Perspectives on Politics, 11(02), 570-573.
Mearsheimer, J. J. (2010). The Gathering Storm: China's Challenge to US Power in Asia, The Chinese Journal of International Politics, 3(4), 381-396.
Mearsheimer, J. J. (2014, October 25). Can China Rise Peacefully? The National Interest, At: http://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204.
Metz, S. (2013). U.S. Marines Arrive in Australia, in China’s Strategic Backyard,  The New York Times, Apr 4, at: http://www.nytimes.com/2012/04/05/world/asia/us-marines-arrive-darwin-australia.html?_r=0 (Accessed Nov 15, 2013).
Naughton, B. (2014). China's Economy: Complacency, Crisis & the Challenge of Reform, Daedalus 143.2 ,14-25.
Odd, Arne Westad (2012). Restless Empire: China and the World Since 1750, China Politics, V. 19, No. 64.
Scobell, Andrew, (2005). Strategic Culture and China: IR Theory Versus The Fortune Cookie? , Strategic Insights, Vol. IV, Issue 1.
Shrivastav,S (2013). US Rebalancing Strategy Towards Asia-Pacific: Understanding Reasons and Implications”, in S D Muni and Vivek Chadha (eds.), Asian Strategic Review, PentagonPress, 2013, p.215-226.
Singh, Michael (2014). China’s Military Presence in the Gulf, Wall Street Journal, Available at: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/chinas-militarypresence-in-the-gulf, (accessed on October 26, 2015).
Smith, Mike (2003). China and US Foreign Policy in the Asia- Pasific: Living With American Dominance, The Royal Institute of International Affairs, No 22, June.
Sun, Y (2013). March West: China’s Response to the U.S. Rebalancing”, Brookings, January 31, available at http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/01/31-china-us-sun(Accessed March 31, 2013). Fisher, 2006.
Sutter, Robert G, (2013). Foreign Relations of the PRC: The Legacies and Constraints of China's International Politics Since 1949, Rowman & Littlefield.
Tudose, Razvan Paul (2017). The Struggle for Power and China-US Relations in the South China Sea, Master’s Thesis, Aalborg University.
Wang, Dong (2013). The United States and China: A History from the Eighteenth Century to the Present, Rowman & Littlefield Publishing Group.
Yaqing, Q (2008). International Factors and China’s External Behavior: Power, Interdependence, and Institutions. In Pauline Kerr, Stuart Harris and Qin Yaqing (Ed.), China’s New Diplomacy, New York, Palgrave, Macmillan.
Zheng, Bijian (2005). China’s Peaceful Rise to Grate Power Status, Foreign Affairs, No. 5, Sept/Oct, pp 18-24.