فلسفه سیاسی صلح از دیدگاه هابز و کانت و ارتباط آن با عدالت کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدبندرانزلی،گیلان،ایران

چکیده

مهم‌ترین هدف سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. اما هیچ یک از ارکان سازمان ملل مفهوم صلح را تعریف ننموده‌اند. افزودن عبارت امنیت بین‌المللی نیز کمکی به تعریف صلح نکرده است. این مقاله علاوه بر مطالعه مفهوم صلح به بررسی فلسفه سیاسی صلح از دیدگاه هایزوکانت می‌پردازد. هابز با نگاه بد بینانه خود، صلح را امری ساختگی دانست. دیدگاهی که منشأ رئالیسم سیاسی گردید و به سیاست عملی دامن زد. سیاست عملی با نادیده گرفتن عدالت کیفری برای قربانیان نقض حقوق بشر بر صلح تاکید می کندو مرتکبان جرایم بین المللی را بی کیفر می گذارد.اما کانت با فلسفه اخلاق گرایانه خود صلح پایدار را حاصل احترام به حقوق بشر تلقی کرد. اندیشه ای که در لیبرالیسم سیاسی متبلور شد و عملکرد سازمان ملل را از جستجوی صلح منفی به تلاش برای تحقق صلح مثبت از طریق عدالت کیفری برای جوامع قربانی نقض گسترده حقوق بشر معطوف نمود.رویکردی که حاصل ان ایجاد محاکم کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی بود.این امر بیانگر آن است که آینده حقوق بین الملل با ارتقا حقوق بشر ّپیوندناگسستنی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Philosophy of Peace from The Perspective of Hobbes and Kant and Its Relation to ‎International Criminal Justice

نویسنده [English]

  • zohreh Mosavifar

Department of law,Islamic Azad University,Bandar anzali Branch,Guilan,Iran

چکیده [English]

The addition of the term "international security" has also not helped to define peace. In addition to the concept of peace, this paper examines the political philosophy of peace from the point of view of Hobbes and kant. Hobbes, in his pessimistic look considered peace as a fake. A view that led to political realism and to realpolitik.Realpolitik emphasis the imposition of criminal justice for victims of human rights violation and do not punish perpetrators of international crimes. But Kant pursued a lasting peace with his moral philosophy as a result of respect for human rights. The notion that crystallized political liberalism and the UN's search for negative peace in efforts to achieve positive peace through criminal justice for the victim societies of widespread human rights violation.The function that led to the establishment of international criminal tribunals and international criminal court.This suggests that future of international law inextricably linked to the promotion of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • International Criminal Justice
  • Hobbes
  • Kant
  • Realpolitik‎
بارانی، محمد. (1390). «آراء و عقاید امانوئل کانت در زمینه حقوق بین‌الملل (فلسفه حقوق بین‌الملل امانوئل کانت)»، مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره پنجم، صص 168-147.
برتراند، راسل. (1365). تاریخ فسلفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، جلد دوم، تهران: نشر پرواز.
بوتون، گاستون. (1388). جامعه شناسی صلح، ترجمه هوشنگ فرخجسته، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
تیموآیراکسینین، آرتوسیتنن. (1385). «نظر کانت در باب هابز، صلح و فرمانبرداری»،‌ مترجم عبدالرسول حسنی فر، فلسفه و کلام، شماره دوازده، صص 152-129.
جعفری، شاهو. (1389). «حق بر صلح و رویکرد نظام حقوقی بین‌المللی»، حق بر صلح عادلانه، نادر ساعد، مجمع جهانی صلح اسلامی، صص 220-179.
ساعد، محمد جعفر. (1389). «صلح و عدالت مفهوم، بر هم کنش و چشم اندازهای عملی»، حق بر صلح عادلانه، ساعد، نادر، صص 55-39.
ساعد، نادر. (1389). گفتمان صلح عادلانه، «مبنا و معنا»، حق بر صلح عادلانه، ساعد، نادر، صص 39-17.
ستون، فرناندو. (1388). فلسفه حقوق بین‌الملل، ترجمه محسن محبی، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق شهر دانش.
شهبازی، آرامش. (1388). حقوق بین‌الملل، دیالکتیک ارزش و واقعیت، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
عبدالله خانی، علی. (1383). نظریه‌های امنیت؛ مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی و مطالعاتی و تحقیقات بین‌المللی ابراز معاصر تهران.
فلسفی، هدایت‌الله. (1394). صلح جاویدان و حکومت قانون، دیالکتیک همانندی و تفاوت، چاپ اول، تهران: فرهنگ نشرنو.
قوام، عبدالعلی. (1384). روابط بین‌الملل: نظریه‌ها، رویکردها، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
گالی، و.ب.(1391). فیلسوفان جنگ و صلح، ترجمه محسن حکیمی، چاپ اول، ویراست دوم، تهران: نشر مرکز.
مجتهدی، کریم. (1385). فلسفه نقادی کانت، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
مجیدی، حسن؛ قربانی، محمود. (1390). «نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی –ره- و امانوئل کانت»، رهیافت انقلاب اسلامی، شماره شانزده، صص 88-67.
مشیرزاده، حمیرا. (1386). تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، چاپ سوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسان، (سمت).
مه پیشانیان، مهسا. (1390). مطالعات صلح، مقدمه‌ای بر مفاهیم، گسترده و نظریات، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
مورگنتا، هانس. جی. (1374). سیاست میان ملت‌ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه.
میر محمدی، معصومه سادات. (1390). «مقایسه صلح پایدار در اندیشه انسان محور کانت و صلح عادلانه در اندیشه متفکران شیعی»، معرفت ادیان، سال دوم، شماره چهارم، صص 146-117.
میسنر، مارشال. (1385). فلسفه هابز، ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ اول، تهران: مجموعه نام آوران فرهنگ طرح نو.
نژندی منش، هیبت‌الله. (1389). «صلح عادلانه در پرتو اشتغالات و عملکرد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی»، حق بر صلح عادلانه، نادر ساعد، مجمع جهانی صلح اسلامی، صص 132-99.
نژندی منش، هیبت‌الله؛ ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (1389). «نقش دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین‌المللی»، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال ششم، شماره بیستم، صص 177-143.
نصری مشکینی، قدیر. (1381). «تأملی معرفت شناختی بر فلسفه سیاسی هابز و معنا و مبنای قدرت و امنیت در آن»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌های 177 و 178،  صص 31-18.
هابز، توماس. (1380). لویاتان، ترجمه ‌حسین بشیریه، چاپ اول، تهران: نشر نی.
وکیل، امیرساعد. (1383). چاپ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
Akhavan,Payam(1996). "The yugoslav Tribunal at Crossroads: The Daton Peace Agreement and Beyound", Human Rights Quartery, Vol. 18, No. 2,pp.259-285.
Akhavan. Payam (1996). “The International criminal Tribuanal for Rwanda: The Politics and pragmatics of punishment”, American Journal of Internatonal law, vol. 90 (3), pp. 501-510
Akhavan. Payam (1998).”Justice in the Hauge, Peace in the Former Yugoslavia? A Commentary on the United Nations War Crimes Tribunal”, Human Rights Quartery,Vol.20(4),pp.737-816
Aucoin, L. (2007). Building the Role of Law and Establishing Accountability for Atrocities in the Aftermath of Conflic.The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations,Vol.8,pp.33-49
Aukerman, Miriam. J (2002). “Extraordinary Evil, Ordinary Crime: A Frame work for under standing Transitional Justice”, Harvard Human Rights Journal, vol. 15, pp. 40-97.
Bassiouni, M. Cherif (2000). "Searching For Justice In The World of Realpolitik”, International Law Review, Vol. 12, pp.213-232.
Bassiouni, M. Cherif (2006). "The Perennial Conflict Between International Criminal Justice And Realpolitik", Georgia State University Law Review, Vol. 22, (3), pp.213-232.
Cortright, David. (2008). Peace: A History of Movement and Ideas,, Cambridge: Cambridge University Press.
Emery, Henry. C. (1995). "What is Realpolitik",International Journal of Ethnics, Vol. 25, (4), pp.440-463.
Galtung, Johan (2004). Transced and Transform: An Introduction to Conflict work,London, pluto press.
Garland, D.W. (1990). Punishnent and Modern Society: A Study in Social Theory, Chicago, University of Chicago Press.
Goldston R. (1995). ”Exposing Human Rights Abuses- A Help or Hindrance to Reconciliation?”. Hastings Constitutional Law Quartery, Vol.22,pp.607-621.
Goldston, Richard.J. (1997). "Assessing the Work of the United Nations War Crimes Tribunals", Stanchion Journal of International Law, Vol. 33,pp.1-8.
Hampton, J. (1984). " The Moral Education Theory of Punishmen"t. Philosophy of Public Affairs, vol. 13 (3), pp. 208-238.
Kritz,N.J. (1997). " Coming to Terms with Atrocities: A Review of Accountability Mechanism for Mass Violations of Human Rights". Law and Contemporary Problems, Vol.5(4),pp.127-152.
Levitt, J. (2001). “Developments in the law International prosecution”, Harvard Law Review, vol. 114 (7), pp. 1957-2001.
Menneck, Mortin (2007). " punishing Genocidaires: A Deterrent Effect or Not? " Human Rights Review, vol. 8, pp. 319-339.
Montville, Joseph (2006). "Recenciliation as Realpolitik: Facing the Bardens of History in Political Cooflict Resolation", pp.367-392 in "Identity, Morality and Threat: studies in Violent Conflict", Lexington Books. http://www.abrahamicfamilyreunion.org/wp-content/uontent/uploads/reconiliation-as-realpolitik-facing-the-burdens-of-history-in-political-conflict-resolution-joseph-n.
Ntanda Nseveko, Daniel. D. (2008). "The Role of International Criminal Tribunals in the Promotion of Peace and Justice: The Case of the International Criminal Court", Criminal Law Forum, Vol.19,pp.364-382.
Rene Beres, Louis (1988). "Justice and Realpolitik: International Law and the Prevention of Genocide", American Journal of Jurisprudence, Vol. 33, pp.120-139.
Steinmetz, Kevin. F. (2012). "Wikileaks and Realpolitik", Journal of Theoretical and Philosophical Criminology, pp.119-134.
 
Documents:
An Agenda for Peace; Preventive Diplomacy and peace- Keeping, UN. Doc. A/47/277, S/24111, 14 Jun 1992, Available at: http:// www.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/259161/PDF
Rome Statute of the International Criminal Court, Preamble. https: //www.icc-cpi.int/resource-liberary/docoments/rs-eng.pdf
UNGA Res. 38/188/188H, 20 Dec, 1983
A/ 40/ 533, 26 Aug 1985, paras. 3, 36, 52, 57
websites:
Montville, Joseph. V, "Reconciliation as Realpolitik: Facing the Burdens of History in Political Conflict Resolution", pp. 367-392 Available at: http://www.abrahamicfamilyreunion.org/wp-content/uontent/uploads/2008/12/reconiliation-as-realpolitik-facing-the-burdens-of-history-in-political-conflict-resolution-joseph-n.