تاثیر اتحادیه اروپا بر سیاست گذاری هسته ای ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

2 استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

سیاست گذاری‌های هسته‌ای ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین روندهای تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام بین المللی در دهه ی 80 و 90 شمسی بوده است. این مسئله به عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرها و عوامل تأثیر گذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردد. این مقاله با تاکید بر نقش اتحادیه ی اروپا بر سیاست گذاری های هسته ای ایران در دوره ی ریاست جمهوری دولت هشتم و نهم، در تلاش است تا این تاثیر را با تاکید بر الگوی نظری رئالیسم تهاجمی مورد بررسی قرار دهد. سوال این پژوهش این است که اتحادیه ی اروپا در بازه ی زمانی 1384 تا 1392 چه تاثیری بر روند سیاست گذاری های هسته ای ایران باقی گذاشته و فرضیه ی پژوهش نیز بر این مبنا است که اتحادیه ی اروپا در موضوع هسته ای ایران در طی سال های مذکور در قالب سیاست های تقابل با ایران و همراهی با ایالات متحده ی آمریکا در پی واکنش به اقدامات و فعالیت های هسته ای ایران بوده و همین امر نیز موجب رویکرد های تهاجمی ایران در حوزه ی سیاستگذاری های هسته ای گردیده است. محقق در این پژوهش با استفاده از توصیف دقیق روند تاریخی، تاثیر اتحادیه ی اروپا بر سیاست گذاری های هسته ای ایران را معین می کند. این مقاله بر مبنای الگوی توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده‌های روزآمد جهانی این حوزه و روش کتابخانه‌ای و با تاکید بر چهارچوب نظری رئالیسم تهاجمی تدوین یافته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of the European Union on Iran's Nuclear Policy During the Presidency of Ahmadinejad

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Farzad 1
  • Arsalan Ghorbani Sheikhneshin 2
  • Gholamreza Karimi 3

1 PhD student in international relations Kharazmi University

2 Professor, Department of International Relations, Kharazmi University

3 Assistant Professor, Department of International Relations, Kharazmi University

چکیده [English]

Iran's nuclear policies have been one of the main trends in the interaction
between the Islamic Republic of Iran and the international system in the
1980s and 90s. This issue is presented as one of the main variables and
factors influencing foreign policy of Islamic Republic of Iran. This article,with an emphasis on the role of the European Union in Iran's nuclear policies during the presidency of the eighth and ninth states, seeks to examine this impact by emphasizing the theoretical model of aggressive realism. The research question is that the European Union has had a lasting impact on Iran's nuclear policy during the period from 1384 to 1392,and the research hypothesis is based on the fact that the European Union has been in the Iranian nuclear issue for years. In the form of a policy of confrontation with Iran and with the United States of America, it has sought to respond to Iran's nuclear actions and activities, and this has led to Iran's aggressive approaches in the field of nuclear policy. The researcher in this study, using a detailed description of the historical process, identifies the impact of the European Union on Iran's nuclear policies. This article is based on the descriptive-analytical model and the use of global updated data of this field and library method and emphasizing the theoretical framework of aggressive realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offensive Realism
  • Iran's Nuclear Problem
  • Nuclear Technology
  • Balance of Power
  • Threat and Panic
اجاقلو، نسیم الله. (1385). شورای امنیت آخرین ایستاگاه پرونده هسته‌ای ایران، چاپ اول، نشر مرکز.
استیور اسمیت، بیلیس جان. (1381). جهانی شدن سیاست، ترجمه گروهی از مترجمین، تهران: ابرار معاصر.
حسینی اسفیدواجانی، سـید مهـدی. (1384). «پیامـدهای برنامـه هسته‌ای ایـران در روابـط ایـران و آمریکا»، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیستم، شماره 219 -220، صص 57-40
حسینی اسفیدواجانی، سـید مهـدی. (1384). «پیامـدهای برنامـه هسته‌ای ایـران در روابـط ایـران و آمریکا»، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیستم، شماره 219 -220، صص 57-40
دهقانی فیروز آبادی، سید جلال. (1390). «واقع گرایی نو کلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره دوم
دهقانی فیروز آبادی، سید جلال. (1390). «واقع گرایی نو کلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره دوم
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1388). «گفتگوهای هسته‌ای ایران و اروپا از آغاز نشست بروکسل»، فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، تهران س 19
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1388). «گفتگوهای هسته‌ای ایران و اروپا از آغاز نشست بروکسل»، فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، تهران س 19
روزنامه اعتماد ملی، (دوشنبه 4 دی 1385)، شماره 263، ص 11
روزنامه اعتماد ملی، (دوشنبه 4 دی 1385)، شماره 263، ص 11
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 1747، برگرفته از سایت شورای امنیت سازمان ملل متحد.
مشیرزاده، حمیرا. (1386). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
مولانا، حمید و محمدی، منوچهر (1387). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی‌نژاد، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
مولانا، حمید و محمدی، منوچهر (1387). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی‌نژاد، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
میرشایمر جان. (1388). تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلام علی چگینی‌زاده، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
نصری، قدیر. (1386). «روش شناخت در مکتب نئورئالیسم»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم، مسلسل 36
نصری، قدیر. (1386). «روش شناخت در مکتب نئورئالیسم»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم، مسلسل 36
هانتر، شیرین. (1392). سیاست خارجی ایران در دوران فروپاشی شوروی، ترجمه مهدی ذولفقاری، تهران: نشر میزان
Albright and A. Stricker (2016). “Heavy Water Loophole in the Iran Deal”, in Institute for Science and International Security, 21 December 2016. See also Dawn, “Iran to sell 40 tonnes of heavy water to US”, 13 January 2016.
Albright and A. Stricker, (2016). “U.S. Purchase of Iran’s Heavy Water: Encouraging a Dangerous Nuclear Supplier”, in Institute for Science and International Security, 23 May 2016.
BBC News, 17 Sep. 2007France warning of war with Iran’ Kerr, P., (2006). ‘Iran, EU struggle to start nuclear talks’, Arms Control Today, vol. 36, no. 8 (Oct. 2006).
Blitz; J. (2009). “Interference” rules EU out of nuclear talks, says Iran’, Financial Times, 2 July 2009
British Prime Minister’s Office, (2012). ‘PM, Chancellor Merkel andPresident Sarkozy statement on Iran sanctions’, 23 Jan. 2012, http://www.number10.gov.uk/news/iran-sanctions.
Charter, D., (2009). ‘British calls for diplomatic walkout from Iran are rejected by EU partners’, The Times, 3 July 2009
Corrdesman, Anthony, Khlid, (2006). Iran s Wapons of Mass Destruction, The real and Potential Threat, Canada, Csis
Council of the European Union, (2011). ‘3130th Foreign Affairs Council conclusions on Iran’, Brussels, 1 Dec. 2011, <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_11647_en.htm
Council of the European Union, (2012). Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran, Official Journal of the European Union, L19, 24 Jan. 2012
Council of the European Union, ‘Council conclusions on Iran, ‘Foreign Affairs Council meeting’, Luxembourg, 15 Oct. 2012, <https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/132833.pdf
Crail, P (2005). ‘US offers Iran direct talks’, Arms Control Today, vol. 36, no. 5 (June 2006)
Crail, P.” (2007). ‘UN Iran sanctions push thwarted for now’, Arms Control Today, vol. 37, no. 8 (Oct. 2007)
EU Presidency, (2010). ‘The EU approves new sanctions againstIran’, 17 June 2010, <http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_9871_en.htm
Fuquet, H., (2011). ‘Sarkozy calls for freeze of Iran’s central assets, newsanctions’, Bloomberg, 21 Nov. 2011,<http://www.bloomberg.com/news/2011-11-21/sarkozy-calls-for-freeze-of-iran-s-central-assetsnew-sanctions.html
International Atomic Energy Agency, (2006). Board of Governors, ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran’, GOV/2009/8, 19 Feb. 2009
International Atomic Energy Agency, (2009). Board of Governors ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran’, GOV/2011/65, 19 feb
International Atomic Energy Agency, (2005). Board of Governors, ‘Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran’, Resolution, GOV/2005/77, 24 Sep. 2005, operational
International Trade Center (2011). Iran’s trade development see: Islamic Republic of Iran, http://www.intracen.org/layouts/CountryTemplate.aspx?pageid=47244645034&id=47244652056
Jervis, Robert (1989). “Rational Deterrence: Theory and Evidence,” World Politics, London
Landau, Emily B, (2012). Is an Iran with nuclear weapons acceptable or even a potentialgood?September27,http://www.isn.ethz.ch/ DigitalLibrary/Articles/D etail/?lng=en&id=162336
Lieber, Keir A. and Press, Daryl G., (2003). The New Era of Nuclear Weapons, Deterrence, and Conflict, Strategic Studies Quarterly, Spring 2013 M
Mabom Simon, (2013). Saudi Arabia and Iran: Soft Power Rivalry in the Middle East, London
Marashi, R. and Parsi, T., ‘For the sake of Europe, Sarkozy must stand down’, Al Jazeera, 14 Apr. 2012,
Mearsheimer, john, J., (2006). Conversation in International Relations: Interview with John J. Mearsheimer (part1), International Relations, Vol 20(1).
Mousavian, H., (2012). The Iranian Nuclear Crisis: A Memoir (Carnegie Endowment for International Peace: Washington, DC, 2012)
O’Neil, Andrew, (2009). Nuclear Weapons and Non-proliferation: Is Restraint Sustainable?,Security Challenges, Vol. 5, No. 4,Summer
Portela, C., (2003). The Role of the EU in the Non-proliferation of Nuclear Weapons: The Way to Thessaloniki and Beyond, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) Reports no. 65 (PRIF: Frankfurt am Main, 2003), pp. 17–1
Rittberger, Volker, (2001). German Foreign Policy Since Unification: Theories And Case Studies: Manchester University Press
Russell, A. (2005). ‘Bush hints at talks rather than threats to rein in Iran’, Daily Telegraph, 24 Feb. 2005
Sagan, Scott, Waltz, Kenneth and Betts, Richard K., (2007). ‘A Nuclear Iran: Promoting Stability or Courting Disaster?’ in Journal of International Affairs, Vol. 60 No. 2
Schmidt,Oliver, (2008). Understanding & Analyzing Iran’s Nuclear Intentions– Testing Scott Sagan’s Argument of “Why do States build Nuclear WeaponsDepartment of Politics and International Relations, Lancaster UniversityAcademic Year 2007/ 2008, September
UN Security Council Resolution 1737, (27 Dec. 2006). UN Security Council Resolution 1747, 24 Mar. 2007; UN Security Council Resolution 1803, 3 Mar. 2008; and UN Security Council Resolution 1929, 9 June 2010. See also the UN Security Council’s Iran Sanctions Committee website
UN Security Council Resolution 1737, (27 Dec. 2006)
UN Security Council Resolution 1747, (24 Mar. 2006)
UN Security Council Resolution 1929, (9 June 2010),
United Nations, Security Council, (1992). Presidential Statement, S/23500, 31 Jan. 1992
US National Intelligence Council, (2007). ‘Iran: nuclear intentions and capabilities’, National Intelligence Estimate, Nov. 2007,