آثار اعمال نمایندگی دراصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و ‏اصول قراردادهای اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 عضو هیئت علمی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ‏

3 عضو هیئت علمی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

هنگامی که شخصی به عنوان نماینده، فرضاً یک قرارداد برای اصیل خود منعقد می‌کند، نتیجه عمل او شکل‌گیری یک رابطه حقوقی است که برحسب شیوه کارش اثرات متفاوتی دارد؛ بدین ترتیب که اثر کار نماینده، ایجاد یک رابطه حقوقی است و اثرات خود این رابطه حقوقی بر حسب شیوه کار نماینده متفاوت است. تفاوت‌ها ناظر به متعهدین رابطه حقوقی است. متعهدین بر اساس اطلاع و عدم اطلاع شخص ثالث از رابطه نمایندگی و همچنین وجود نماینده و اصیل فرق می‌کنند. این وضعیت در نظام‌ها و سیستم‌های حقوقی یکسان نیست و ممکن است اختلافاتی داشته باشند. البته این اختلافات در برخی موارد به لسان حقوقی آن نظام‌های حقوقی می‌گردد که ممکن است تأثیر چندانی در ماهیت امر نداشته باشد، لیکن احتمال برداشت‌ها و تفاسیر مختلف می‌رود. در این مقاله تلاش شده است تا این مسأله در دو سند مهم بین‌المللی؛ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی که دست‌آورد بزرگ موسسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی است و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بررسی و تحلیل شود. نقاط اشتراک و افتراق، بهمراه مزایا و معایب رویکرد آن اسناد بین‌المللی تشریح می‌شود تا فعالان عرصه اقتصادی جهت انتخاب هریک از آن اسناد، بعنوان قانون حاکم و یا استاندارد قراردادی به نحو آگاهانه‌تری اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.Implications of Representation in the Principles of International Trade Contracts and the Principles of European Contracts

نویسندگان [English]

  • Ahmad Heidari 1
  • Hojatollah Askari 2
  • Mostafa Mandegar 3

1 PhD Student of Law, Islamic Azad University, Shiraz Branch

2 Faculty of Law, Islamic Azad University, Shiraz Branch

3 .Faculty of Law, Islamic Azad University, Shiraz Branch

چکیده [English]

.When a person as a representative assumes a contract for his or her origin, the result of his / her action is the formation of a legal relationship that has different effects on the way in which the agent works, creating a legal relationship and the effects of that legal relationship itself. Depending on how the agent works. Differences are about the legal obligation. Obligations differ based on the knowledge and lack of knowledge of the third party of the agency relationship as well as the presence of a genuine agent. This situation is not the same in legal systems and systems and may have differences. Of course, these differences are in some cases the legal language of those legal systems, which may not have much effect on the nature of the matter, but the possibility of different interpretations and interpretations. This paper attempts to analyze and analyze this issue in two important international documents: the principles of international commercial contracts, a major achievement of the Institute for the Consolidation of Private Law, and the principles of European contract law. The commonalities and disparities are described, along with the advantages and disadvantages of the approach of those international documents, to enable economic actors to make more informed choices about any of those documents as the governing law or contract standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Undeclared representation
  • direct representation
  • indirect representation
  • international rules
اخلاقی ب، امام ف. (1393). ترجمه و تحقیق اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی ویرایش 2010. تهران: شهر دانش.
اسکینی ر. (1378). حقوق شرکت‌های تجاری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
اسکینی ر. (1388). حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). تهران: سمت.
اسکینی ر. (1392). حقوق تجارت (شرکت‌های سهامی)، جلد دوم، تهران: سمت.
امیر معزی آ. (1392). نیابت در روابط تجاری و مدنی، چاپ دوم، نشر دادگستر.
جعفری لنگرودیم ج. (1380). فلسفه حقوق مدنی. جلد دوم. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش.
جعفری لنگرودیم ج. (1382). مجموعه محشی قانون مدنی (علمی، تطبیقی، تاریخی)، چاپ دوم، تهران: گنج دانش.
شعاریان آ. (1388). انتقال قرارداد (نظریه عمومی- عقود معین). تبریز: فروزش.
شعاریان آ. (1393). حقوق تعهدات (مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوقی تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین‌المللی). تهران: شهر دانش.
شعاریان آ. و ترابی آ. (1389). مطالعه تطبیقی اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران. تبریز: فروزش.
شهبازیم ح. (1388). مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
شهیدیم. (1383). اصول قراردادها و تعهدات. چاپ سوم. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
شیروی ع. (1391). حقوق تجارت بین‌الملل. ویراست دوم، تهران: سمت.
Busch D. (2009). The Unauthorised agency in the Principles of European Contract Law, Cambridge University Press.
Busch D. (2009). The Unauthorized agency in Dutch Law, Cambridge University Press.
Busch D. (2004). The Unauthorised agency in the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Cambridge University Press.
Busch D. (2005). The principles of European contract Law and Dutch Law, commentary, Ni;megan [u.a.] Ars Aequi libri [u.a.].
Bush D. Macgregor L. (2009). Comparative law evaluation, Cambridge University Press.
Bush D.B. (2005). Indirect Representation in European Contract Law, Hague, Kluwer Law international.
Chitty J. (2004). Chitty on Contracts, London, Sweet & Maxwell..
International trade law (Law of international trade). 1990.Schmitthoff, clive, schmitthoffs Export Trade: The Law and Practice of International Trade, 9th., sweet & Maxwell, London.
Ivamy E. Hardy R. (1971). Casebook on Agency, London, Butter worths.
Lando O. Beale H. (2000). The principles of European contract Law, parts I and II, prepared by the commission European contract Law, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston.
 
 
Articles:
Baiman, S. (1990). Agency research in managerial… accounting: a second look. Accounting Organization and society, Vol. 15, No.4.
Bennett, Howard. (2006). Agency in the principles of European contract Law and the UNIDROIT principles of International commercial contracts, uniform law Review, Vol. II.
Bowstead an Agency. (1985). 15th/ed, Sweet and Maxwell.
Dalley J. Paull A. (2011). A Theort agency Law, University of Pittsburgh Law Review, Peer Reviewd Journal..
 
Cases:
Ireland v. Livingston (1888)
Calico Printers’ Associate v. Barclays bank (1931)
Armstrong v. Jackson (1916-17)
Boston Deep Sea Fishing and Ice Co. v. Ansell
R.v. Carr- Braint
Lamb v. Evans
Christoforisdes v. Terry
G.T. Hodges & Sons v. Hackbridge Park Residential Hotel, Ltd.
Fillwood v. Hurley
Andrew v. Ramsay & Co.
Gillow & Co. v. Lord Aberdare
 
Conventions:
Convention on Agency in the International sale of Goods.
Council Directiverlating to self- employed commercial Agents, the council of the European communities.
Principle of International commercial contract, 2010.
United Nations Conventions on the carriage of Goods by sea, 1978 (Hamburg Rules)