1. شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام خاورمیانه: یک مدل نظری

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 79-108

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری