1. تحلیلی بر مؤلفه‌های دکترین سایبری کشورهامطالعه موردی:جمهوری اسلامی ایران)

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 193-220

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح‌الله منعم؛ علی کاظمی‌پور