1. صلح غایت‌انگارانه؛ تطبیقی هستی و انسان‌شناسانه بر نظریه صلح در اسلام و غرب

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 51-78

علی آدمی