1. بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی مطالعه موردی: بررسی تطبیقی دو شهر اصفهان و کرمانشاه

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 213-248

نجات محمدی فر؛ حسین مسعودی نیا