تاثیرقدرت نرم ایالات‌متحده آمریکا بر افزایش نفوذ این کشور در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

10.22034/irr.2020.110341

چکیده

تهاجم آمریکا علیه رژیم صدام در سال 2003 اگرچه سبب گردید تا این کشور در عرصه نبرد با تلفاتی اندک و سرعت زیاد، به پیروزی نظامی چشمگیر دست یابد؛ اما برای تثبیت و افزایش نفوذ خود و بهره‌مندی از این پیروزی نیازمند بود تا ابعاد دیگری از قدرت را علاوه بر قدرت نظامی در دستور کار قرار دهد. لذا، به اعمال بیشتر قدرت نرم در عراق خصوصاً از دوره اوباما مبادرت ورزید. در این پژوهش برای بررسی تأثیر قدرت نرم این کشور در افزایش نفوذ در عراق، این سؤال مطرح شده است که شاخص‌های قدرت نرم آمریکا در عراق چه بوده و کدام بُعد از قدرت نرم بیشترین جذابیت را برای مردم عراق ایجاد کرده است؟ در پاسخ به سؤال طرح‌ شده، با استفاده از الگوی نظری قدرت نرم و با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که واشنگتن از شاخص‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی قدرت نرم همزمان بهره برده و بُعد فرهنگی قدرت نرم آمریکا بیشترین جذابیت را برای مردم عراق داشته است. کاربست قدرت نرم باعث شده که تا حدودی نگرش مردم عراق خصوصاً از سال 2014 به بعد نسبت به آمریکا مثبت گردد ولی کماکان آمریکا در کنار رژیم صهیونیستی، یک دولت نامطلوب نزد افکار عمومی خصوصاً مردم عرب زبان سنی عراق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of US Soft Power on the United States' Growing Influence in Iraq

نویسندگان [English]

  • Ali Omidi 1
  • Asma Emami 2

1 Associate Professor of International Relations, University of Isfahan

2 Graduate of International Relations, University of Isfahan

چکیده [English]

The US invasion against Saddam's regime in 2003, though yielded significant military victory with low casualties, but to consolidate and increase its influence and benefit from this swift military victory, so it needed to put other dimensions of power on the agenda. Therefore, it has applied more soft power in Iraq, especially since the Obama administration. In this study, to examine the US influence of soft power on Iraqis, this question is raised: what are the indicators of American soft power in Iraq and which dimension of soft power has made Iraqis most attractive? By using the theoretical model of soft power and a descriptive-analytical approach, it is concluded that Washington has used the political, cultural, economic, and scientific indicators of soft power simultaneously and the cultural dimension of American soft power has been more appealing to the Iraqi people. The application of soft power has made the Iraqi people's attitude toward the US partly moderated, especially since 2014; but the United States remains, alongside the Zionist regime, the most undesirable states in the public opinion of the Iraqi people, especially Iraqi Sunni Arabs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Soft Power"
  • "Iraq"
  • "the US"
  • "Culture"
  • "Media"
احمدی، کوروش. (1384). شورای امنیت سازمان ملل و مسئله خلع سلاح عراق، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
پایگاه اینترنتی خبرگزاری فارس. (1398/9/8). «واکنش‌ها به استعفای عبدالمهدی؛ حمایت از برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق»، تاریخ استخراج: 1398/10/12، https://www.farsnews.com/news/13980908000604
پشنگ، اردشیر و زمردی، زهرا. (1393). «بررسی تحولات سیاسی عراق در پرتو سیاست خارجی ایران، ترکیه و عربستان»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم، شماره 3، صص 499 – 477.
حسین پور، محمدباقر. (1398). دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در عراق در دوران جورج د. بوش، مجله بین المللی پژوهش ملل. دوره چهارم، شماره 40، صص 68-48.
خاکی، شیلان؛ خورشیدوند، یاسر و جوانمردی، عبدالمطلب. (1393). «بررسی اثرات انتخابات پارلمانی عراق در فرایند دولت و ملت‌سازی مطالعه موردی انتخابات»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم، شماره 2، صص 316- 293.
کوثری، مسعود. (1388). «بازخوانی پرونده جنگ رسانه‌ای در عراق: آمریکا و تیم واکنش سریع رسانه‌ای»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال شانزدهم، شماره 1، صص 54-33.
نای، جوزف. (1389). قدرت نرم: ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، چاپ دوم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
نای، جوزف. (1392). آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.
یزدان‌فام، محمود. (1393). «داعش و سیاست آمریکا در عراق»، دیده‌بان امنیت ملی، شماره 29، صص 8-5.
Alhurra (24 March 2018). "Iraqi and Mauritanian women among the 'bravest' women in the world", Available at: https://www.alhurra.com/a/courage-award/426536.html, Accesses on: 22 December 2019.
Al-Manar English Website (10 November 2019). "US Pompeo: Ongoing Protests in Lebanon and Iraq Target Hezbollah and Iran", Available at:https://english.almanar.com.lb/867385, Accesses on: 30 December 2019.
Al-Shaikhly, Sulaf (17 October 2017). "Education in Iraq", Available at: https://wenr.wes .org/2017/10/education-in-iraq, Accesses on: 11 November 2019.
Amideast (2018). "English Language Programs", Available at: http://amideast .org/ourwork/elt/english-language-programs/english-language programs, Accesses on: 9 November 2019. 
Battery Dance (2012). "Dancing to Connect (DTC) Iraq", Available at: http://animatingdemocracy.org/resource/battery-dance-dancing-connect-dtc-iraq, Accesses on: 9 November 2019.
Baylouny, Anne Marie (2006). "Al-Manar and Alhurra: competing satellite stations and ideologies",European Center for Seccurity Studies, No. 2, pp. 1-27.
BBC World Service (2 April 2008). "Global Views of USA Improve", Available at: http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/02-04-08-globalview.pdf, Accesses on: 18 December 2019.
BBC World Service (23 January 2007). "Israel and Iran Share Most Negative Ratings Poll", Available at: http://www.globescan. Com/news_archves /bbccntryview.pdf, Accesses on: 3 December 2019.
BBC World Service (6 February 2009). "Views of China and Russia Pecline in Globak Poll", Available at: http://www.worldpublicopinion.org/pipa /pdf/feb09/BBC Evals-feb09-rpt.pdf, Accesses on: 3 December 2019.
Brubaker, Rogers & Cooper, Frederick (2000). "Beyond Identity, Theory and Society", Vol. 29, No. 1, pp.1-47.
Cox, Robert W (2004). "Beyond empire and terror: critical reflections on the political economy of world orde"r, New Political Economy, Vol. 9, No. 3, pp. 307-323.
Embassy of the United States Baghdad. Iraq (2013). "Cultural Ambassador Mary McBride‘Revs it Up’ in Iraq", Available at: http://iraq.usembassy .gov/may2312mcbride.html, Accesses on: 29 October 2019.
Fahmy, Shahira., Wanta, Wayne & Nisbet, Erik C (2012). "Mediated public diplomacy: sateuite TV in the Arab world and perception effects", The International Communication Gazette, Vol. 74, No. 8, Pp. 728-749.
 Fan, Ying (2008). "Soft Power: Power of Attraction or Confusion?" Place Branding and Public Diplomacy, Brunel University, No. 4, pp. 147-158.
Gallarotti, Giulion M (2011). "Soft power: What it is, why it's important, and the conditions for its effective use", Journal of Political Power January.  pp. 25-47.
Gedda, George (2002). "Radio Sawa: Music as a Tool", Foreign Service Journal, pp. 53-56.
Goldstein, Jashua S & Whitworth, Sandra (2008). International Relations, Toronto: Pearson Education press.
Gramsci, Antonio (1971). Selections from the Prison Notebooks, London: Lawrence and Wishart.
 Harding, Luke &  Borger, Julian (31 December 2019). "Trump threatens Iran will pay ‘a very big price’ over US embassy protests in Baghdad", Available at: https://www.theguardian.com/world/2019/dec/31/embassy-protesters-in-iraq-deal-symbolic-blow-to-us-prestige, Accesses on: 8 January 2020.
Hayden, Craig (2012). The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Context, New York: Lexington Books.
IIACSS (8 April 2019). "Iraqi Public Opinion 16 Yeaes after the Invasion". Available at: https://iiacss.org/wp-content/uploads/2019/03/Iraq-pulbic-opinion-csis.pdf, Accesses on: 18 January 2020.
IIE (2018). "Reserch and Insights Open Doors, Data, International Students", Available at: http://iie.org/Research-and-Insights/open-doors/data/International-studente/ places-of-origin, Accesses on: 18 January 2020.
Kim, Yoon J. & Lee, Kyu Y (28 May 2017). "Military Overseas Dispatch and Soft Power: Focusing on Convergence between ROK’s participation in UN PKO and MNF PO", Available at: hozir.org/military-overseas-dispatch-and-soft-power-focusing-on-converge.html, Accesses on: 23 November 2019.
Lukes, Steven (1974). Power: A Radical View, Second Editio, London: Palgrave
Martini, Jeffrey &  Tabatabai, Ariane M (14 November 2019). "Don't Overstimate the Power of Iraqi Protests", Available at: https://www.rand.org/blog/2019/11/dont-overestimate-the-power-of-iraqi-protests.html, Accesses on: 3 January 2020.
McClory, Jonathan (2011). "The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power", Institute for Government, Available at: https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20New%20PersuadersII_0.pdf, Accesses on: 3 January 2020.
Nye, Joseph S (1990 a). The Changing Nature of World Power, Political Science Quarterly, Vol. 105, No. 2, pp. 177-192.
Nye, Joseph S (1990 b), Soft Power, Foreign Policy, No. 80, pp. 153-171.
Nye, Joseph S (2007). Notes for a Soft Power Research Agenda'in f.berenskotter and m.j. Williams (Eds) power in world politics, London: routledge.
Nye, Joseph S (2011). The Futureof of Power, New York: Public Affairs.
Patalakh, Artem (2016). "Assessment of Soft Power Strategies: Towards an Aggregative Analytical Model for Country-Focused Case Study Research", Croatian International Relations Review, Vol. 22, No. 76, pp. 85-112.
Smith, Saphora (2019). "Iraqi government must 'engage seriously' with protesters, says U.S. embassy", NBCNEWS, No. 6, Available at: http://nbcnews.com/news/world/iraqi-government-must-engage-seriously-protesters-says-u-s-embassy-n1077086, Accesses on: 23 November 2019.
The American University of Iraq, Sulaimani (2018). "Mission & Core Values", Available at: http://auis.edu.iq/mission, Accesses on: 22 December 2019.
The Arab Center for Research and Policy Studies (2018). "The 2017-2018 Arab Opinion Index: Main Results in Brief". Available at: http://dihainstitute.org/en/news/pagers/ACRPS, Accesses on: 22 December 2019.
The New Arab (1 November 2019). "Pompeo says Iraq must listen to protesters' 'legitimate demands', Available at: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/11/1/pompeo-says-iraq-must-listen-to-protesters-legitimate-demands, Accesses on: 28 December 2019.
The White House (10 November 2019). "Statement from the Press Secretary", Available at: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-95/, Accesses on: 18 January 2020.
Thurow, L (1992). Head to Head, N. Y: William Morrow.
U. S. Agency for International Development (2018). "Iraq: Sophisticated emergency", Available at: https://www.usaid.gov/sites/default /files/ documents/1866/iraq_arabic_fs05_03-09-2018.pdf, Accesses on: 18 January 2020.
U. S. Department of State (10 September 2014). "About Us – The Global Coalition to Defeat ISIS", Available at: https://www.state.gov/about-us-the-global-coalition-to-defeat-isis/, Accesses on: 18 November 2019.
U. S. Department of State (22 May 2019). "The Fulbright Program". Available at: https://www.stste.gov/fulbright-program-univeils-updated-indentity, Accesses on: 18 December 2019.
U. S. Government Accountability Office (15 August 2005). "Information Technology Exchange Program", Available at: https://www.gao.gov/products/GAO-07-216, Accesses on: 3 December 2019.
Ullah, Chaudhry S (2015). China’s Soft Power Chang the World", Perception, NSP, Praestantia per Scientiam.
Wang, Hongying & Lu, Yeh-chung (2008). The Conception of Soft Power and its Policy Implications: a comparative study of China and Taiwan. Journal of Contemporary China, pp. 425–447.
Wilson, Ernest J (2008). Hard Power, Soft Power, Smart Power, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, No. 1, pp. 110-124.
World Learning (18 April 2019). "Iraqi Young Leaders Exchange Program", Available at: http://www.worldlearning.org/program/iraqi-young-leaders-exchange-program. Accesses on: 3 December 2019.
World Public Opinion (16 June 2008). "Assessing Leaders Wordwide", Available at: http:// blogs.ft.com/Westminster/files/2008/06/WPO-poll-on-world-leaders.pdf. Accesses on: 22 November 2019.
World Public Opinion (29 June 2009). "Assessing Leaders Wordwide", Available at: http:// www.worldpublicopinion.org/pipa/Jun-09/WPO-leaders-Jun09-countries.pdf. Accesses on: 22 November 2019.
World Public Opinion (3 February 2006). "Global Poll Finds Iran Viewed Negatively", Available at: http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/views-on-countriesregionsbt/168.php?nid=&id=&pnt=168. Accesses on: 22 November 2019.
Xiaoying, Sun (2004). "Build up soft power, grasp every opportunity of peaceful unification", [‘Dazao Ruanshili, Bawo Heping Tongyi de Mei Yige Jihui’], Dongnanya Zongheng, No. 12, pp. 77–81.