تروریسم بومی در اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته مطالعات اروپا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مسئله تروریسم بومی که یکی از اشکال و انواع تروریسم در جهان است، ابعاد جدیدی به خود گرفته است و اکنون بیش از هر زمانی، به یکی از معضلات دولت‌ها و به خصوص، دولت‌های اروپایی تبدیل شده است. معرفی و شناخت تروریست‌های بومی در اروپا، تمییز قائل شدن میان انواع خشونت‌ و افراط‌گرایی با تروریسم، موضوع این نوشتار است. لذا به نظر می‌رسد تروریسم وارد مرحله جدیدی شده است و امنیت داخلی کشورهای غربی را تهدید می‌کند. جنبه مهم این نوع تروریسم عقبه مردمی و داشتن پایگاه اجتماعی آن است؛ افرادی که به دلالیل گوناگون به مناطق بحران مانند سوریه و عراق سفر می‌کنند، یا از راه دور با ارتباطات مجازی به‌راحتی جلب و جذب گروه‌های تروریستی می‌شوند، آموزش می‌بینند و برای انجام هرگونه طرح و عملیات تروریستی تربیت می‌شوند. این نوشتار، با مرور اسناد و گزارش های رسمی دولت های اروپایی، با دسته بندی انواع تروریسم بومی در درون اروپا به دنبال ارائه فهم دقیق‌تری از چیستی این پدیده بخصوص پس از جنگ داخلی سوریه در سال های اخیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Homegrown Terrorism in Europe

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jamshidi 1
  • Hediyeh Rahbari 2

1 Faculty member of the Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

The issue of homegrown terrorism, one of the forms of terrorism in the world, has new dimensions and has now become one of the problems of governments, and especially by European governments, more than ever. The introduction and recognition of homegrown terrorists in Europe, the distinction between types of violence and extremism with terrorism, especially after the Syrian civil war of 2011, attention to the approaches and decisions of politicians and European governments towards this issue are the subject of this study. The issue of homegrown terrorism, one of the forms of terrorism in the world, has new dimensions and has now become one of the problems of governments, and especially by European governments, more than ever. The introduction and recognition of homegrown terrorists in Europe, the distinction between types of violence and extremism with terrorism, especially after the Syrian civil war of 2011, attention to the approaches and decisions of politicians and European governments towards this issue are the subject of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Homegrown Terrorism
  • European Citizen
  • European Governments
  • Foreign Fighters
آشوری، داریوش. (1389). دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید.
پیروزان، علیرضا. (1388). «اتحادیه اروپایی و پدیده تروریسم»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 265.
حریز، عبدالناصر. (1381). «نظام سیاسی تروریستی»، ترجمه اصغر افتخاری، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره12.
کاظمی گودرزی، سیده زهرا و سیاوش صلواتیان. (1397). «الگوی تبلیغ گروه تروریستی داعش در جذب نیرو (مورد مطالعه: مجله دابق)»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیست و یکم، شماره 79.
متقی، ابراهیم و حمید رهنورد. (1387). «بررسی و تحلیل گروه های تروریستی داخلی و خارجی در آمریکا قبل و بعد از یازده سپتامبر»، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 3.
Atlas, T. (2013, July, 21). Foreign Fighters Flocking to Syria Stirs Terror Concerns. Bloomberg:  http://www.whatsupic.com/news-politics-usa/foreign-fighters-flocking-to-syria-stirs-terror-concerns.html.
Bakker, E; & Paullussen. Ch. (2013, December). Dealing With European Foreign Fighters in Syria: Governance Challenge & Legal Implications: International centre for Counter- Terrorism.
Barnard, A; & Schmitt, E. (2013, August, 13). "As Foreign Fighters Flood Syria, Fears of a New Extremist Haven".  New York Times: http://www.nytimes.com/2013/08/09/world/middleeast/as-foreign-fighters-flood-syria-fears-of-a-new-extremist-haven.html?_r=0
Clapper, J. (2016). Statement for the Record Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community Senate Armed Services Committee: Director of National Intelligence.
De Kerchove, G. (2013, May, 30). EU Counter-Terrorism Coordinator Statement on Foreign Fighters, Brussels. Council of the European Union: https://www.tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/justice-and-home-affairs-council-june-2013/eu-counter-terrorism-coordinator-statement-on-foreign-fighters
 EUROPOL, 2013. (2013). European Union Terrorism Situation and Trend Report: European Police Office.
Geneva Academy. (2012, October). Syria: Applicable International Law. Rule of Law in Armed Conflicts Project: http://www.adhgeneve.ch / RULAC/?id_state=211
Hegghammer, T. (2013, November, 2013). "Number of Foreign Fighters from Europe in Syria is historically unprecedented. Who Should be Worried?" Washington Post.  
Henckaerts, J. M; & Doswald-Beck, L. (2005). Customary International Humanitarian Law. Volume I: Rules. United Kingdom: CAMBRIDGE University.
 Human Rights Watch. (2013, October). You Can Still See Their Bloodhttp://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria1013_ForUpload.pdf.
Levitt, M. (2016, March, 31). Terror in Europe: Combating Foreign Fighters and Homegrown Networks. Washington Institute: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/terror-in-europe-combating-foreign-fighters-and-homegrown-networks
Maher, Sh. (2013, October, 15). British Foreign Fighter in Syria. International Centre for the study of Radicalisation and Political Violence: http://www.icsr.info/2013/10/british-foreign-fighters-in-syria/
Morris, E. (1987). Terrorism: Threat and Response. United Kingdom: MC Millan press.
United Nations Security Council. (2013, May, 30). UNSC Resolution 2083:   http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11019.doc.htm