ارزش های هنجار ساز اسلام سیاسی و چالش تکوین هنجاری نظام وستفالیایی در آسیای جنوب غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

گسترش هنجار حاکمیت ملی از اروپای غربی و پیامدهای آن به شکل گیری دولت های ملی مدرن و پیدایش سیستم منطقه ای در آسیای جنوب غربی منجر شده است. شکل گیری و تکوین هنجار حاکمیت ملی در اروپای غربی از نیروهایی بوده است که در تکوین دولت های ملی مدرن به عنوان نوعی از سازمان یافتگی حیات سیاسی بشر ایفای نقش کرده است. به شکلی که تابعین حاکمیت های مختلف ملی به عنوان شهروندان و خارج از آن به عنوان بیگانگان تعریف شدند و مسئولیت حاکمیت های جداگانه ملی به تابعین محدود شد. گسترش هنجار حاکمیت ملی در مقیاس جهانی سبب بازتعریف سازمان های سیاسی پیشامدرن در شکل دولت های ملی شد، بر این اساس خلافت عثمانی به عنوان فرماسیونی پیشامدرن از سامان یافتگی به دولت های مدرن ملی تجزیه شد که در نتیجه آن سیستم بین المللی منطقه ای در جنوب غربی آسیا تکامل یافت که در آن الگوی رفتار بر خودیاری دولت های مستقل حاکم مبتنی است، از طرفی ارزش های دین اسلام به عنوان منشا هنجارهای وحدت بخش مشروعیت دولت های متفرق ملی را در این منطقه به چالش کشیده است و به پدیدار شدن کشمکشی بین اعتبار مرزهای ملی وستفالیایی و هنجارهای فراملی مشروعیت یافته از دین اسلام منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The normative values ​​of political Islam and the challenge of the normative development of the Westphalian system in Southwest Asia

نویسنده [English]

  • Sajad Bahrami Moghadam

Guilan University

چکیده [English]

The spread of the norm of national sovereignty from Western Europe and its consequences has led to the formation of modern national governments and the emergence of a regional system in Southwest Asia. The formation and development of the norm of national sovereignty in Western Europe has been one of the forces that has played a role in the formation of modern national governments as a kind of organization of human political life. In such a way that the subjects of different national sovereignty were defined as citizens and outside it as foreigners, and the responsibility of separate national sovereignty was limited to the subjects. The expansion of the norm of national sovereignty on a global scale led to the redefinition of premodern political organizations in the form of nation-states, according to which the Ottoman Caliphate as a premodern formation disintegrated into modern national governments, resulting in a regional international system in the south. West Asia evolved in which the pattern of behavior is based on the self-help of independent ruling governments,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • The norm of national sovereignty
  • Modern government
  • International system
  • Evolutionism
رسولی ثانی آبادی، الهام(1390)، مبانی بیناذهنیتی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره اول
سیمبر، رضا(1385)، ژئوپولیتیک و مذهب در نظام بین الملل: راهبردها و تحولات، ژئوپلیتیک، شماره 3.
ونت، الکساندر(1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، نشر وزارت امور خارجه
هینه بوش، ریموند ( 1385)، «سیاست­های هویت در خاورمیانه» در لوئیس فاست، روابط بین­المللی خاورمیانهترجمه احمد سلطانی نژاد، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه، تهران.
هینه بوش،ریموند، (1383)، سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، مترجم گل محمدی، علی, احتشامی انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
Anderson, John. (2008) "Religion and International relations." Issues In International Relations: 207.
Ayoob, Mohammed, )2004(, “Political Islam: Image and Reality,” World Policy Journal 21, no. 3.
Ayoob, Mohammed, )2008(, The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World (Ann Arbor: The University of Michigan Press)
Baker, Raymond William,(2003), Islam without Fear: Egypt and the New Islamists,Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Barber, Benjamin, )1996(, Jihad vs.McWorld: How Globalism and Tribalism Are Reshaping the World (New York: Ballantine Books).
Bayat, Asef, ed. )2013( Post-Islamism: The Many Faces of Political Islam. OUP USA,.
Bayat, Asef. (1996) "The coming of a post‐Islamist Society." Critique: Journal for Critical Studies of the Middle East 5.9: 43-52.
Bayat, Asef. (2005) "What is post-islamism?." IsIM Review 16: 1.
Brock, Joe,(2012), “Special Report: Boko Haram-Between Rebellion and Jihad,” REUTERS, January 31. 
Ehteshami, Anoshirvan (2005), "The Middle East: Between Ideology and Geo-politics", in Mary Buckley and Robert Singh, eds., The Bush Doctrine and the War on Terrorism; London Rutledge.
Ehteshami, Anoshirvan and Mahjoob Zweiri (2007), Iran and the Rise if Its Neoconservatives; London: I.B Tauris.
Fox, Jonathan, and Shmuel Sandler,( 2004). Bringing religion into international relations. New York: Palgrave Macmillan.
Halliday, Fred (1987), The  Iranian Revolution and Its Implications, New Left Review.
Halliday, Fred, )1996(, Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in
Halliday, Fred, )2001(,Nationalism in: Baylis,John & Smith Steve,2001,The globalization of World Politics: An Introduction To International Relations,London,Oxford University Press.
Hourani, Albert,(1983), Arabic Thought in the Liberal Age; 1798-1939, Cambridge University Press, Cambridge, p. 115.
Monshipouri, Mahmood. )1998(Islamism, secularism, and human rights in the Middle East. L. Rienner,.
Osiander, Andreas. (2001)"Sovereignty, international relations, and the Westphalian myth." International Organization 55.02: 251-287.
Owen, Roger. State Power and Politics in the Making of the Modern Middle East. Routledge, 2002.
Rashid, A. (2009) Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia, New York: Penguin Books.
Roy, Oliver. (2004). Globalized Islam: The Search for a new Ummah. New York: Columbia University Press
Ruggie, John Gerard. "Territoriality and beyond: problematizing modernity in international relations." International organization 47.01 (1993): 139-174.
Saravanan, S. "Iran-Iraq relations, 1975-1989: a study of co-operation and conflict." (2014).
Tamimi, Azzam, and John L. Esposito, eds. Islam and secularism in the Middle East. NYU Press, 2000.
the Middle East (London: I. B. Tauris).
uralism, Contestation, Democratization, ed. Robert W. Hefner. Princeton: Princeton University Press, 87-112
Waltz, K. N. (2010). Theory of international politics. Waveland Press.
Waterbury, John (2014) "Recent Books: Middle East: The Second Arab Awakening: And the Battle for Pluralism." Foreign Affairs 93..
Waver, Ole (1990), “The Language of Foreign Policy”, Journal of Peace ,Research, vol.27.
Wendt, Alexander E. "The agent-structure problem in international relations theory." International organization 41.03 (1987): 335-370.
White, Jenny B. (2005). “The End Islamism? Turkey’s Muslimhood Model.” In Remaking Muslim Politics. Pl
Wiktorowicz, Quintan,)2004(,  Introduction: Islamic Activism and Social Movement Theory, in Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, Bloomington, IN: Indiana University PressWendt, Alexander. Social theory of international politics. Cambridge University Press, 1999.