جایگاه پدافند غیر عامل در تامین امنیت بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبائی

چکیده

امنیت به عنوان یکی از محوری ترین نیازهای بشر و به عنوان یکی از مفاهیم مهم روابط بین الملل همواره مورد توجه پارادایم های روابط بین الملل بوده است. پدافند غیر عامل به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدار ترین روشهای دفاع و تامین امنیت در مقابل تهدیدات، همواره مد نظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است و حتی کشورهایی مانند آمریکا و شوروی سابق با وجود برخورداری از توان نظامی بسیار بالا به این موضوع به صورت ویژهای توجه داشته اند و کشوری مانند سویس با وجود بی طرفی در دو جنگ جهانی و مواجه نبودن با تهدید به این موضوع توجه بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که پدافند غیر عامل چه جایگاهی در تامین امنیت در روابط بین ملل دارد. هدف از این تحقیق بررسی نقش پدافند غیرعامل در امنیت است. روش تحقیق صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گردآوری شده است. نتایج نشان می دهد. عدم احساس آرامشی که از طریق پدافند غیر عامل به وجود می آید، مهم ترین مانع در مسیر حرکت کشورها به سمت اهداف از پیش تعیین شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-Operating Defense Position in International Security

نویسندگان [English]

  • Abdulmutallab Abdullah 1
  • narges Jadidi 2

1 Faculty of Education, Allameh Tabataba'i University

2 Faculty of Law and Political Science Allameh Tabatabai

چکیده [English]

Security as one of the most pressing human needs and as one of the most important concepts of international relations has always been the focus of international relations paradigms. Passive defense, as one of the most effective and enduring ways of defending and securing against threats, has always been a concern for most countries in the world, and even countries such as the US and the Soviet Union, despite having very high military capability, Special attention has been paid, and a country such as Switzerland, despite being neutral in World War II and not facing the threat of this, is paying close attention. The present study addresses the question of what role non-factor defense plays in securing international relations. The purpose of this study is to investigate the role of passive defense in security. The research method is descriptive-analytical. The method of collecting the required research information was collected using a library method with reference to authoritative sources, books and articles. results show. The lack of tranquility that comes from defensive defenses is the most important obstacle in moving countries toward their predetermined goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense
  • Operating Defense
  • Security
آرمانفر، محمد علی. (1395). «نقش پدافند غیرعامل در تنش زدایی»، فصلنامه دانش مدیریت بحران، شماره پاییز.
اسکندری، حمید. (۱۳۸۹). دانستنی‌های پدافند غیرعامل، تهران: انتشارات بوستان حمید.
اعتمادی، مسعود. (۱۳۹۰). پدافند غیرعامل، چاپ 3. تهران: نشر لاهوتیان.
بی‌نا. (1368). دفاع غیرعامل در ۳۱ کشور جهان، واحد فنی و اجرای امور جنگ، دفتر سازه‌های امن، وزارت مسکن و شهر سازی.
بی‌نا. (1384). دفاع غیرعامل در آلمان، شوروی، آمریکا، سوئیس، دانمارک و ...، دفتر سازه‌های امن وزارت مسکن و شهر سازی.
جلالی، غلامرضا. (1389). سیر تاریخی و مفهومی پدافند غیرعامل سیاست دفاعی، شماره ۷۱ تابستان.
شجاعی مقدم، مهدی. (1387). «اصول و مبانی پدافند غیرعامل»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره دهم، دی.
صفوی، سیدرحیم. (1385). نقش پدافند سپاه در تامین امنیت داخلی کشور نقش سپاه در دفاع و امنیت ملی کشور، تهران: انتشارات سپاه.
عباس‌پور، جمشید. (1385). مقدمه‌ای بر اصول و مبانی اساسی پدافند غیرعامل، تهران: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص).
فیروز آبادی، سیدحسن. (1387). «گفتگوی علمی، اصول و ارزش‌های حیاتی در پدافند غیر عامل»، مجله نگرش راهبردی، شماره نود و دوم.
موحدی‌نیا، جعفر. (1383). دفاع غیرعامل، مرکز تدوین و برنامه‌ریزی متون درسی سپاه پاسداران، انتشارات عترت.
موحدی‌نیا، جعفر. (1386). اصول و مبانی پدافند غیرعامل، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
موسوی، سید اسماعیل؛ دهقان ساعی، علی. (1392). «دفاع غیرعامل در ۳۱ کشور جهان، اولین سناریو مانور پدافند غیر عامل»، مجموعه مقالات ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
Balogun, j. (1999). Exploring Strategy Change, Prentice, Hall, 1999.
Brandon, P. (2011). Extreme Management in Disaster Recovery, Journal of Proceeded Engineering, No.14.
N,n. (2018). Civil defense and other emergencies, facility &staff, ferries state university
Paine, Frank T.; Anderson, Carl R. (2018). CONTINGENCIES AFFECTING STRATEGY FORMULATION AND EFFECTIVENE, Journal of Management Studies, Summer.