جایگاه پدافند غیر عامل در تامین امنیت بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبائی

چکیده

امنیت به عنوان یکی از محوری ترین نیازهای بشر و به عنوان یکی از مفاهیم مهم روابط بین الملل همواره مورد توجه پارادایم های روابط بین الملل بوده است. پدافند غیر عامل به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدار ترین روشهای دفاع و تامین امنیت در مقابل تهدیدات، همواره مد نظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است و حتی کشورهایی مانند آمریکا و شوروی سابق با وجود برخورداری از توان نظامی بسیار بالا به این موضوع به صورت ویژهای توجه داشته اند و کشوری مانند سویس با وجود بی طرفی در دو جنگ جهانی و مواجه نبودن با تهدید به این موضوع توجه بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که پدافند غیر عامل چه جایگاهی در تامین امنیت در روابط بین ملل دارد. هدف از این تحقیق بررسی نقش پدافند غیرعامل در امنیت است. روش تحقیق صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گردآوری شده است. نتایج نشان می دهد. عدم احساس آرامشی که از طریق پدافند غیر عامل به وجود می آید، مهم ترین مانع در مسیر حرکت کشورها به سمت اهداف از پیش تعیین شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-Operating Defense Position in International Security

نویسندگان [English]

  • Abdulmutallab Abdullah 1
  • narges Jadidi 2

1 Faculty of Education, Allameh Tabataba'i University

2 Faculty of Law and Political Science Allameh Tabatabai

چکیده [English]

Security as one of the most pressing human needs and as one of the most important concepts of international relations has always been the focus of international relations paradigms. Passive defense, as one of the most effective and enduring ways of defending and securing against threats, has always been a concern for most countries in the world, and even countries such as the US and the Soviet Union, despite having very high military capability, Special attention has been paid, and a country such as Switzerland, despite being neutral in World War II and not facing the threat of this, is paying close attention. The present study addresses the question of what role non-factor defense plays in securing international relations. The purpose of this study is to investigate the role of passive defense in security. The research method is descriptive-analytical. The method of collecting the required research information was collected using a library method with reference to authoritative sources, books and articles. results show. The lack of tranquility that comes from defensive defenses is the most important obstacle in moving countries toward their predetermined goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense
  • Operating Defense
  • Security