شورای مردم‌نهاد صلح و امنیت بین‌المللی، رویکردی سیستمی و استراتژیک به حل‌وفصل بحران‌های هژمون ساخت عرصه بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.(نویسنده مسئول).

3 استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

10.22034/irr.2021.122837

چکیده

اختلاف‌ها در عرصه ملی امری اجتناب‌ناپذیر هستند؛ اما ناکارآمدی روش‌های رایج حل‌وفصل اختلاف‌ها در سطح ملی و نیز عدم موفقیت مداخله‌های بین‌المللی، سرایت آن‌ها را به عرصه بین‌الملل به دنبال دارد؛ با عبور اختلاف‌ها از مرز تعارض و ورود به محدوده بحرانی، کنش‌های کنشگران جامعه بین‌الملل از تعادل خارج‌شده و درنتیجه، صلح و امینت در عرصه بین‌الملل به چالش کشیده می‌شود. نوشتار پیش رو، تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در وضعیتی که رویکردهای هژمون گرایانه در عرصه بین الملل تشدید بحران ها را موجب می شوند، از سرایت اختلاف های ملی به عرصه بین الملل و ایجاد تعارض و بحران در سازمان جامعه بین المللی ممانعت به عمل آورد؟ در این پژوهش، با روشی کاربردی و از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی روش‌های رایج حل‌وفصل اختلاف‌های بین‌المللی، مدل استراتژیکی پیشنهاد می شود تا از رهگذر آن، بتوان تحقق صلح و امنیت بین‌المللی را در عرصه جهانی تجربه کرد. در واقع، نظر به ناکارآمدی روش های رایج حل و فصل اختلاف ها در عرصه بین الملل، نوشتار پیش رو، پیشنهاد تشکیل «شورای مردم‌نهاد صلح و امنیت بین‌المللی» را ارائه می‌نماید؛ پیشنهادی که به منظور تحقق عرف فطری موجدِ صلح و مبتنی بر رویکردی جامع، سیستمی و استراتژیک ارائه می‌شود. پیشنهادی که به آینده تعلق دارد...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suggestion for the future; the "Non-Government's Council of International Peace and Security" is a systematic and strategic approach to resolving the hegemonic crises of the international arena

نویسندگان [English]

  • gholamreza kahlaki 1
  • abdolreza bay 2
  • ali mohammadzadeh 3

1 researcher

2 azadshar branch pf political science islamic university

3 , Assistant Professor of Political Science, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Semnan, Iran

چکیده [English]

Disagreements in the national arena are inevitable; but the inefficiency of the common methods of resolving disagreements at the national level, Also the failure of international interventions, leads to their spillover to the international arena; by the crossing of disagreements from the border of conflict relationships and entering the crisis range, the actions of the actors of the international community are out of balance, due to, international peace and security are being challenged. The present article tries to answer the question of how to prevent the spillover of national differences to the international arena and to create conflict and crisis in the organization of the international community?
In this research, with a practical method and through documentary and library study, while examining the common methods of resolving international Disagreements, a strategic model is proposed so that international peace and security can be experienced in the global arena. For this purpose, the following article proposes the formation of "non-government's Council of International Peace and Security". A proposal for the realization of the "Innate Custom" of peacebuilder that based on a comprehensive approach, systematic and strategic. Proposal for the future…

کلیدواژه‌ها [English]

  • International peace and security
  • Systemic and strategic approach
  • Non-government's Council of International Peace and Security
ارجینی، حسین. (1382). «راه‌حل‌های سیاسی حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی»، معرفت، قم: شماره 70.
انصاری، باقر. (1384). «درآمدی بر مکانیزم های حل و فصل اختلاف تجاری بین‌المللی»، قم: روش شناسی علوم اجتماعی، شماره 44.
بخشایی، حمید، صالحی، سینا. (۱۳۹۶). «بررسی نظریه پایان تاریخ در اندیشه فوکویاما»، تهران: پژوهش ملل.
برزگر، کیهان، قاسمی، مهدی. (1392). «استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران»، روابط خارجی، تهران: سال پنجم، شماره اول.
بصیری، محمدعلی، سالدورگر، الهه. (1396). «بررسی علل و عوامل شکل‌گیری داعش»، فصلنامه سیاست، تهران: دوره 47، شماره 3.
بیگ‌زاده، ابراهیم، حسینی نواز، سید علی. (1392). «نظام حل و فصل اختلاف‌های حقوق دریاها؛ نقایص و چالش‌ها»، تحقیقات حقوقی، تهران: شماره 14.
ثریائی، آذر حسین. (1393). «نگاهی به روش‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی»،  حقوق و سیاست، تهران: شماره 21.
حیدری، حمید. (۱۳۸۷). «نظریه صلح دموکراتیک»، فصلنامه علوم پژوهشی علوم سیاسی، قم: شماره ۴۱.
خبیری، کابک، جدلی، صفی ناز. (1389). «صلاحیت جهانی و کار آیی آن در مبارزه و پیگیری جرائم بین‌المللی»، فصلنامه راهبرد، تهران: سال نوزدهم، شماره 55.
دهقان منگابادی، بمانعلی، حائری، محمود، حیدری، فاطمه. (1390). «حقوق فطری از دیدگاه قرآن»، کتاب قیم، یزد: سال اول.
ربیعی، حسن، جان پرور، محسن. (1390). «بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف‌ها و منازعات سرزمینی»، مطالعات راهبردی، تهران: شماره 54.
زاهد، فیاض، سلطانی فر، محمد. (1388). «مفهوم شناسی مدیریت بحران‌های بین‌المللی»، پژوهشنامه، تهران: شماره 38.
زنگنه، جمشید. (1368). «شیوه‌های مدیریت بحران‌های بین‌المللی»،  اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تهران: شماره 29.
سودمندی، عبدالحمید. (1395). «چالش‌های حقوقی گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به جنایت تجاوز»، پژوهش‌های حقوقی تطبیقی، تهران: دوره بیستم، شماره 1.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1386). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
فتحی، محمدجواد، جهان‌بین، فرزاد. (1398). «تبیین بحران ژئوپلیتیکی یمن: عوامل و بازیگران»، سیاست جهانی، تهران: دوره هشتم، شماره اول.
قنبرلو، عبدالله. (1385). «ثبات هژمونیک در استراتژی اقتصادی- امنیتی آمریکا»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 34.
کارخانه، مرتضی، حسینی، محمدرضا، صلحچی، محمدعلی، نژندی منش، هیبت الله. (1398). «روش‌های حل و فصل اختلافات بانکی و مالی بین‌المللی (با تاکید بر «شیوه جایگزین حل اختلافات»(ADR)»، مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، تهران: شماره 37.
کیوان حسینی، اصغر. (1384). «جایگاه سیاست تغییر رژیم در رویکرد امنیتی امریکا»،  سیاست دفاعی، تهران: سال سیزدهم، شماره 51.
محسنی، متین. (1391). «جنایات جنگی در پرتو اسناد بین‌الملل (به‌ویژه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری)»، سفیر نور، مشهد: شماره 23.
معین‌الدینی، جواد. (1386). «طرح خاورمیانه بزرگ: الگوهای نوسازی بومی و گسترش همگرایی منطقه‌ای»، دانشنامه حقوق وسیاست، تهران: شماره 7.
موسی زاده، رضا. (1376). حقوق بین‌الملل عمومی،  جلد2، تهران: وزارت امور خارجه.
میر عباسی، باقر. (1376). حقوق بین‌الملل عمومی، جلد2، تهران: دادگستر.
نوع‌پرست، زهرا. (1388). «دموکراسی، عدالت و صلح»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج: شماره 9.
والاس، ربکا. (1382). حقوق بین‌الملل، ترجمه سید قاسم زمانی و مهناز بهرام لو، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
ویلیام، آ.شبث. (1397). مقدمه‌ای بر دیوان بین‌المللی کیفری، ترجمه سید باقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری، تهران: جنگل.
Cassese, Antonio. (2003). International Criminal Law, U.S.A, Oxford University Press.
Chalk, Frank, Jonassohn, Kurt. (1990). The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies, U.S.A, Yale University Press.
Doyle. (2005). W “Liberalism and World Politics”, American Political Science Review, Vol. 80, No. 40.
Fukuyama, Yoshihiro Francis. (1992). The End of History and the Last Man, U.S.A, Free Press.
Kohane, Robert. (1991). “Multilateralism: An Agenda for Research”, U.S.A, International Journal, 45, No. 4.
Lorenz, Edward. N. (1963). "Deterministic Nonperiodic Flow". U.S.A, Journal of the Atmospheric Sciences, 20 (2).
Patchen, Martin. (1988). Resolving Disputes Between Nations, London, Ducke University Press.
Robert O. Keohane. (1981). After Hegemony: Cooperation and Discord in World Political Economy, Prinston, Prinston University Press.
Russett, Bruce, Oneal, John.R. (2001). Triangulating Peace: Democracy, Interdependence and International Organizations.
Sadat, Leila Nadya. (2013). "Crimes against Humanity in the Modern Age" , U.S.A, American Journal of International Law, 107 (2).
Solveig Bjornson, Karin, Jonassohn, Kurt. (1998). Genocide and Gross Human Rights Violations: in Comparative Perspective, U.S.A, Transaction Publishers.
Wheaton, Henry. (1836). Elements of International Law: with a Sketch of the History of the Science, Philadelpia, Carey, Lea & Blanchard.
Rouvas-Nicolis, Catherine, Nicolis, Gregoire. (2009). "Butterfly effect", Scholarpedia, [Available]: theguardian.com.
Vidal, John, Bowcott, Owen. (2016). “ICC widens remit to include environmental destruction cases”, The Guardian, [Available]:
www.Mashregh.ir.