شورای مردم‌نهاد صلح و امنیت بین‌المللی، رویکردی سیستمی و استراتژیک به حل‌وفصل بحران‌های هژمون ساخت عرصه بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.(نویسنده مسئول).

3 استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

اختلاف‌ها در عرصه ملی امری اجتناب‌ناپذیر هستند؛ اما ناکارآمدی روش‌های رایج حل‌وفصل اختلاف‌ها در سطح ملی و نیز عدم موفقیت مداخله‌های بین‌المللی، سرایت آن‌ها را به عرصه بین‌الملل به دنبال دارد؛ با عبور اختلاف‌ها از مرز تعارض و ورود به محدوده بحرانی، کنش‌های کنشگران جامعه بین‌الملل از تعادل خارج‌شده و درنتیجه، صلح و امینت در عرصه بین‌الملل به چالش کشیده می‌شود. نوشتار پیش رو، تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در وضعیتی که رویکردهای هژمون گرایانه در عرصه بین الملل تشدید بحران ها را موجب می شوند، از سرایت اختلاف های ملی به عرصه بین الملل و ایجاد تعارض و بحران در سازمان جامعه بین المللی ممانعت به عمل آورد؟ در این پژوهش، با روشی کاربردی و از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی روش‌های رایج حل‌وفصل اختلاف‌های بین‌المللی، مدل استراتژیکی پیشنهاد می شود تا از رهگذر آن، بتوان تحقق صلح و امنیت بین‌المللی را در عرصه جهانی تجربه کرد. در واقع، نظر به ناکارآمدی روش های رایج حل و فصل اختلاف ها در عرصه بین الملل، نوشتار پیش رو، پیشنهاد تشکیل «شورای مردم‌نهاد صلح و امنیت بین‌المللی» را ارائه می‌نماید؛ پیشنهادی که به منظور تحقق عرف فطری موجدِ صلح و مبتنی بر رویکردی جامع، سیستمی و استراتژیک ارائه می‌شود. پیشنهادی که به آینده تعلق دارد...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suggestion for the future; the "Non-Government's Council of International Peace and Security" is a systematic and strategic approach to resolving the hegemonic crises of the international arena

نویسندگان [English]

  • gholamreza kahlaki 1
  • abdolreza bay 2
  • ali mohammadzadeh 3

1 researcher

2 azadshar branch pf political science islamic university

3 , Assistant Professor of Political Science, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Semnan, Iran

چکیده [English]

Disagreements in the national arena are inevitable; but the inefficiency of the common methods of resolving disagreements at the national level, Also the failure of international interventions, leads to their spillover to the international arena; by the crossing of disagreements from the border of conflict relationships and entering the crisis range, the actions of the actors of the international community are out of balance, due to, international peace and security are being challenged. The present article tries to answer the question of how to prevent the spillover of national differences to the international arena and to create conflict and crisis in the organization of the international community?
In this research, with a practical method and through documentary and library study, while examining the common methods of resolving international Disagreements, a strategic model is proposed so that international peace and security can be experienced in the global arena. For this purpose, the following article proposes the formation of "non-government's Council of International Peace and Security". A proposal for the realization of the "Innate Custom" of peacebuilder that based on a comprehensive approach, systematic and strategic. Proposal for the future…

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Peace and Security
  • Systemic and strategic approach
  • Non-government's Council of International Peace and Security