بررسی پارامترهای سیاسی-اقتصادی افول ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

2 استادیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی دانشگاه صنعت نفت

10.22034/irr.2021.122839

چکیده

به همان اندازه که برآمدن و ظهور قدرت ها در عرصه جهانی امری طبیعی است، افول و فرود آن‌ها نیز امری طبیعی است. عوامل متعددی بسته به نوع قدرت برتری در این صعود و افول نقش دارند؛ جنگ، اقتصاد، هزینه‌های ناشی از ابرقدرت بودن، سیاست‌های جهانی، افول ایدئولوژی ها و مواردی از این دست از مهمترین دلایل این افول هستند. ایالات متحده آمریکا که دوران صعود در عرصه جهانی را از قرن نوزدهم آغاز کرده بود، پس از پایان جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یک قدرت هژمون در عرصه بین‌الملل شناخته شد. با این وجود از همان زمان نشانه هایی مبنی بر افول این قدرت نیز قابل مشاهده بود. مطالعات نشان داده که ایالات متحده از نظر شاخص‌های سیاسی همانند دمکراسی، حقوق بشر، قدرت نرم (آموزش، تحصیلات تکمیلی و تعداد دانشجویان خارجی،کمک به کشورهای کمتر برخوردار و...)، قدرت نظامی(بودجه نظامی و هزینه‌های نظامی قدرت‌های رقیب) ، قدرت اقتصادی و سایر شاخص های برتری هژمونیک، فاصله اش با سایر رقبای جهانی در حال کاهش است. مقاله حاضر درصدد است عوامل سیاسی- اقتصادی این کشور که منجر به افول اقتصادی را بررسی نموده. سوال اصلی ما این است که عوامل موثر سیاسی- اقتصادی افول هژمون آمریکا کدامند؟ روش این مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است که از منابع اسنادی و کتابخانه ای برای پاسخ به سوال اصلی بهره می برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Political-Economic Parameters of the Decline of the United States of America

نویسندگان [English]

  • Shohreh Pirani 1
  • seyyed abdollah razavi 2

1 Assistant Professor, Shahed University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Energy Economics and Management Department, Petroleum Faculty of Tehran , Petroleum University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Just as it is natural for powers to rise and fall on the world stage, so it is natural for them to decline and fall. There are several factors involved in this rise and fall, depending on the strength of the advantage; War, economics, the costs of being a superpower, global politics, the decline of ideologies, and the like are among the most important reasons for this decline. The United States, which began its rise on the world stage in the 19th century, became an international hegemonic power after the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union. However, from that time on, there were signs of a decline in this power. Studies have shown that the United States in terms of political indicators such as democracy, human rights, soft power (education, graduate education and the number of foreign students, assistance to less privileged countries, etc.), military power (military budget and military spending of rival powers) , Economic power and other indicators of hegemonic superiority, its distance from other global competitors is narrowing. The present article seeks to examine the political-economic factors of this country that lead to economic decline. Our main question is what are the effective political-economic factors of the decline of American hegemony? The method of this article is qualitative of descriptive-analytical type that uses documentary and library sources to answer the main question

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decline
  • America
  • Debt
  • Inequality
  • Liberalism
استیگلیتز، جوزف. (1394). بهای نابرابری، ترجمه اسماعیل رئیسی، قم: دفتر نشر معارف.
 آهویی، مهدی و دیاکو حسینی. (1395). «افول هژومنی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و ازامات سیاستگذاری» مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم. شماره 20: صص 66-51.
دانش‌نیا، فرهاد و طیبه‌سادات حسینی. (1394). «جهانی‌شدن و تحول ماهیت جنبش‌های اجتماعی در جوامع غربی» فصلنامه مطالعات رهبردی جهانی‌شدن. ش 16 (پیاپی 19): صص 129-94.
قامت، جعفر. (1396). «نقش اقتصادی چین در تهدید سلطه طلبی آمریکا در آسیا»، مطالعات سیاسی، سال نهم، شماره 36: صص 118-91.
قلی‌زاده، عبدالحمید و شفیعی نوذر. (1391). «نظریه سیکل قدرت، چارچوبی برای تحلیل فرایند افول قدرت نسبی ایالات متحده و خیزش چین»، روابط خارجی، 4 (16): صص 168-137.
کرمی، جهانگیر. (1385). «هژمونی در سیاست بین‌الملل، چارچوب مفهومی، تجربه تاریخی و آینده آن»، پژوهش علوم سیاسی، شماره سوم: صص 27-1.
کولایی، الهه و رضا نیکنام. (1392). «چالش‌های راهبردی چین و ایالات متحده بر سر هژمونی جهانی»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال سوم. شماره 11، شماره پیاپی 41.
گروه تحریریه مرکز رصد مبین. (1397).افول امپراتورمروری بر دلایل و عوامل اقتصادی افول ایالات متحده. معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین.
گزارش راهبردی. (1397). یکجانبه گرایی ایالات متحده و تأثیر آن در افول هژمونی آمریکا، اندیشکده راهبردی تبیین. صص 11-9.
والرشتاین، امانوئل. (1393). سخنرانی علمی موقعیت ژئوپلتیک ایالات متحده از 1945: از هژمونی تا افول غیرقابل بازگشت، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.
 
Addison Daniel Huygens. (2017). American decline and changing global hegemony. A thesis submitted to the graduate faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS. Program of Study Committee: Richard W. Mansbach, Major Professor James M. McCormick Timothy S. Wolters. Iowa State University. P 84 https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7155&context=etd
 Alexander Cooley and Daniel H. Nexon. (2020). How Hegemony Ends The Unraveling of American Power. How American Hegemony Ends (foreignaffairs.com)
Arrighi, Giovanni. (2007). Adam Smith in Beijing: Lineages of the 21st Century. New York: Verso
Bartash, F. (2018, June 2018). Here’s who owns a record $21.21 trillion of U.S. debt. Frome:
Benjamin Klasche. (2018). The United States of America – A Declining World Hegemon? EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL.  Vol 14 No 17 (2018)  ESJ JUNE EDITION
Carpenter, Ted Galen. “The Populist Surge and the Rebirth of Foreign Policy Nationalism.” SAIS Review of International Affairs 37.1 (2017): 33–46.
Cooley,Alexander. Daniel Nexon. (2020). Exit from Hegemony: The Unraveling of the American Global OrderThe Unraveling of the American Global Order. Published to Oxford Scholarship Online: March. DOI:10.1093/oso/9780190916473.001.0001
Cox, R. W. (1981). Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory, Millennium: Journal of International Studies, 10, pp. 139.
Doran, Charles F, (1991), Systems in Crisis: New Imperatives of High Politics at Century’s End, Cambridge: Cambridge University Press
Fleming, M. (2020, August 2020). Why has Housing Market Potential Rebounded During the Pandemic?. From:
Frankel، Jeffrey. (2008). The Effect of Monetary Policy on Real Commodity Prices. in Asset Prices and Monetary Policy, John Campbell, ed. U. Chicago Press, 2008: 291-327. NBER WP 12713, (Dec. 2006). Revised version of.Commodity Prices, Monetary Policy, and Currency Regimes. May 2006
Gary Clyde Hufbauer, Kimberly Ann Elliott, Tess Cyrus and Elizabeth Winston (1997). US Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs, and Wages. https://www.piie.com/publications/working-papers/us-economic-sanctions-their-impact-trade-jobs-and-wages
GEORGE CLACK &PAUL MALAMUD (2017) About America How the United States Is Governed. For the Bureau of International Information Programs: DESIGNER: CHLOE ELLIS PHOTO RESEARCH: MAGGIE SLIKE https://usa.usembassy.de/etexts/gov/governed.pdf (p:4)
Gilpin, R. (1981). War and Change in World Politics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Gilpin, R. (1987).  The Political Economy of International Relations. Princeton: Princeton University Press.
HARSH V PANT NOUMAAN ANWER. (2018). The Granting of Exemptions from U.S. Sanctions on Iran: An Analysis of its Implications.
HARSH V PANT NOUMAAN ANWER. (2018). The Granting of Exemptions from U.S. Sanctions on Iran: An Analysis of its Implications. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2018/11/ORF_IssueBrief_269_Exemptions.pdf
https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2018/11/ORF_IssueBrief_269_Exemptions.pdf
Hufbauer, G.C., Schott J.J., Elliott K.A. (1990), Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, Second edition, Institute for International Economics, Washington D.C.
Huygens, Addison Daniel, "American decline and changing global hegemony" (2017). Graduate Theses and Dissertations. 16148. https://lib.dr.iastate.edu/etd/16148
Ioana M. PETRESCU. (2016). The Effects of Economic Sanctions on the Informal Economy. Management Dynamics in the Knowledge Economy Vol.4 Vol.4 (2016) no.4, pp.623-648; www.managementdynamics.ro ISSN 2392-8042 (online)
Joseph E. Stiglitz. (2010). Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy
kenberry, G. J. (2011). Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kennedy, Paul, (1989), The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, London: Harper Collins Publishers
Kydland, F.E. & E.C. Prescott. (1977). Rules Rather Than Discretion, The Inconsistency of Optimal Plans, Political Economy, 85(3), 473-92.
M.J.C. Vile. (2007). Politics in the USA Sixth edition. by Routledge. http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLITICS%20AND%20GOVERNMENT%20Politics%20in%20the%20USA.pdf. P282
M.J.C. Vile. (2007). Politics in the USA Sixth edition. by Routledge. http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLITICS%20AND%20GOVERNMENT%20Politics%20in%20the%20USA.pdf. P283
Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton.
Modelski, George. (1987), Long Cycles in World Politics, London: Macmillan.
Nye, Joseph. (2004), Soft Power and leadership, compass: a Journal of leadership. Compass is published by the center for public leadership, John F. Kennedy School of Government, Harvard university
Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014.
Posen, B. S. (2014). Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy. Ithaca: Cornell University Press.
Princeton Task Force. (2010). December. Anti-americanism in the Obama Era, Prinston. Princeton university press
Regilme, Salvador Santino F Jr, and James Parisot. “Introduction: American Hegemony – Global Cooperation and Conflict.” American Hegemony and the Rise of Emerging Powers. Ed. James Parisot and Salvador Santino F Jr Regilme. Abingdon and New York: Routledge. 2017. 3–18.
Regilme, Salvador Santino F Jr. “Bringing the Global Political Economy Back in: Neoliberalism, Globalization, and Democratic Consolidation.” International Studies Perspectives 15.3 (2014): 277–296.
Regilme, Salvador Santino F. Jr. (2019). The Decline of American Power and Donald Trump: Reflections on Human Rights, Neoliberalism, and the World Order. Geoforum (102) June: 157- 166. P (159)file:///C:/Users/armita/Downloads/2019Trumpforposting.pdf
Richter, F (2020, Jun, 2020), U.S. Economy Sees Sharp Downturn Amid COVID-19 Crisis. From https://www.statista.com/chart/18839/quarterly-real-gdp-growth-in-the-united-states/
Robert Kahn. (2017). Become the Swiss Army Knife of U.S. Foreign Policy? https://www.cfr.org/blog/have-sanctions-become-swiss-army-knife-us-foreign-policy
Salvador Santino F.RegilmeJr. (2019); The decline of American power and Donald Trump: Reflections on human rights, neoliberalism, and the world order. Geoforum. Volume 102, June 2019, Pages 157-166
 Schmidt. Brian. (2019). The debate on American hegemony. The debate on American hegemony (doc-research.org)