کژکارکردهای وهابیسم و تعمیق شکاف بن سلمان با وهابیون عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حضور محمد بن سلمان در مقام ولیعهدی و اصلاحات وسیع وی، نظام سعودی را با تحولات عمیقی مواجه نموده و جایگاه علمای اعظم وهابی را با تهدیدات عمده ای مواجه نمود به همین سبب، مقاله حاضر تلاشی است برای پاسخ به این سوال که جایگاه وهابیسم سنتی در عربستان سعودی از زمان به روی کارآمدن محمد بن سلمان در مقام ولایتعهدی چه تغییراتی کرده است؟ فرضیه نویسندگان تاکیدی است بر این مسئله که از زمان تصدی ولایتعهدی بن سلمان، شکاف ها میان او و وهابیون تعمیق یافته است. روش تحقیق مقاله تحلیلی توصیفی و یافته های مقاله بر اساس تئوری جستاری اسپریگنز نشان دهنده چهار مرحله کلان است. در مرحله نخست؛ وهابیسم سنتی و ایدئولوگ های محافظه کار آن مشکل بزرگ عربستان برای توسعه و الگوبرداری از غرب هستند. در مرحله دوم بن سلمان معتقد است که دامنه اختیارات گسترده علمای وهابی، بافت مذهبی و فقدان حضور طبقات روشنفکر و حامی تفکرات اصلاحات، علل و عوامل این مشکلات می باشد. در مرحله ترسیم ذهنی آرمانشهر بن سلمان معتقد است بایستی به تحقق سکولاریسم و شخصی سازی مذهب در عربستان، توقف تدریجی صدور ایدئولوژی وهابیسم و بنیادگرایی به کشورهای منطقه و الگو سازی سکولاریسم سعودی برای اعراب خاورمیانه اقدام نماید و در نهایت در مرحله چهارم یا ارائه درمان بن سلمان عقیده دارد بایستی به کاهش چشمگیر دامنه اختیارات علمای اعظم وهابی، احیای حقوق زنان، کمرنگ شدن ارزش های دینی و اسلامی، شکلگیری طبقه جدید روشنفکران حامی غرب و حذف تدریجی آموزه های وهابیسم از نظام آموزشی عربستان سعودی مبادرت نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wahhabism Dysfunctions and bin Salman Deepening Gap with Saudi Arabia's Wahhabists

چکیده [English]

The presence of Muhammad ibn Salman as Crown Prince and his extensive reforms have profoundly changed the Saudi system and posed major threats to the position of the great Wahhabi scholars. For this reason, this article is an attempt to answer the question: what changes the position of traditional Wahhabism in Saudi Arabia has changed since Muhammad bin Salman took office. The authors' hypothesis emphasizes that the gap between him and the Wahhabis has deepened since bin Salman took office. The research method of the descriptive analytical article and the findings of the article based on Sprages's research theory represent four macro stages. First; Traditional Wahhabism and its conservative ideologues are Saudi Arabia's great problem for developing and following the example of the West. In the second stage, Ibn Salman believes that the scope of authority of Wahhabi scholars, religious context and the lack of presence of intellectual classes and supporters of reformist ideas are the causes and factors of these problems. In the stage of drawing the utopia, Ibn Salman believes that secularism and personalization of religion should be realized in Saudi Arabia, the gradual cessation of Wahhabism and fundamentalism should not be exported to the countries of the region, and Saudi secularism should be modeled for the Arabs in the Middle East. It must significantly reduce the powers of the great Wahhabi scholars, revive women's rights, diminish religious and Islamic values, form a new class of pro-Western intellectuals, and gradually remove Wahhabi teachings from the Saudi education system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Traditional Wahhabism
  • Muhammad bin Salman