گلچین گرایی؛ رهیافتی نو برای تبیین بحران های بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

10.22034/irr.2021.124843

چکیده

با وجود این که بحران های بین المللی یکی از سرفصل های اصلی مطالعاتی رشته روابط بین الملل است؛ اما به نظر می رسد که تبیین آن در دیسیپلین روابط بین المل دچار چالش جدی و اساسی می باشد. بنیان این چالش نیز به نسبت بین نظریه های روابط بین المل و بحران های بین المللی بر می گردد. اساسی ترین پرسشی که در این میان مطرح می باشد این است که آیا انتظار از نظریه های روابط بین الملل با توجه به گزیده گویی و مبانی فرانظری آنها که تنها نوع خاصی از دانش را معتبر می دانند؛ برای توضیح بحران های بین المللی که متغیرهای زیادی در سطوح مختلف در ایجاد و تشدید آنها دخالت دارد انتظار به جایی است؟ این مقاله تلاش می کند به این پرسش کلیدی پاسخ دهد و فرضیه اصلی نیز در پاسخ به این سئوال این است که به دلیل پیچیدگی بحران های بین الملی و دخالت تعداد زیادی از متغیرها و بازیگران در سطوح فردی ، دولتی ، منطقه ای ،ساختاری و نهادی ، اکتفا به یک نظریه واحد برای تبیین آنها درک ناقص و ضعیفی از علل ایجاد و گسترش و شیوه های مدیریت این بحران ها ارائه می کند؛ به همین دلیل با استفاده از رهیافت گلچین گرایی بهتر می توان به تبیین بحران های بین المللی پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Eclecticism; A new approach to Explaining International Crises

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Aminabadi
  • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi

Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Although International crisis are one of the main study subjects of the Discipline of International Relations , but it seems that Explanation of these crisis in the Discipline seriously is a challenging matter. The Root of this challenge is mainly related to the Relationship between Theories of International Relations and International Crisis. The Fundamental question which is significant in this field is that according to the parsimony and meta theoretical basics of IR Theories which just verified specific kind of knowledge, Are these theories capable to explain international crisis which there are different and various variables in different levels that affect their creation and their Escalations? This Article Attempts to answer this key question and The main hypothesis applied for answering This question includes: Given to the complicated situation of international crisis and interference of very different variables and players in various level including individual, governmental, regional, structural and system level, using just one and unique theory for explanation of them , providing incapable and weak understanding of the main cause of their creation , Escalation and management of these crisis. For this reason, The International crisis can be better explained using the Eclecticism approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Eclecticism"
  • "International crisis"
  • " Meta theory"
  • " Theory of international Relations "
اکرمی، موسی. (1388). «ریچارد رورتی: از نو عمل‌گرایی ضد مابعد الطبیعی تا طرد فلسفه»، متافیزیک، دوره جدید شماره 3 و 4.پاییز و زمستان.
برچر، مایکل، وینکنفلد، جاناتان. (1382).  بحران، تعارض، بی ثباتی، ترجمه علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
برچر، مایکل، وینکنفلد، جاناتان. (1394). بحران در سیاست جهان: ظهور و سقوط بحران‌ها، ترجمه میر فردین قریشی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جانسون، چالمرز. (1363). تحول انقلابی: بررسی نظری پدیده انقلاب، ترجمه حمید الیاسی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
حسینی، سید حسین. (1385). «بحران چیست و چگونه تعریف می شود؟»، فصلنامه امنیت، سال پنجم شماره یک و دو.
دهقانی فیروز آبادی، سید جلال. (1394). نظریه‌ها و فرانظریه‌ها در روابط بین‌الملل، تهران: نشر مرکز.
دوئرتی، جیمز، فالتزگراف، رابرت. (1384). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب-وحید بزرگی، تهران ، نشهر قومس.
Brecher, Michael. (1993). Crises in World Politics: Theory & Reality, New York: Pergamon.
Brecher, Michael. (2017). A Century of Crisisand Confictin the InternationalSystem, McGill University Montreal, QC,Canada,Library of Congress Control Number: 2017939553.
Carr, E. H. (1964), The Twenty Years Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations, New York: Harper and Row, 2nd edn.
Cornut, Jeremie. (2015). “Analytic Eclecticism in Practice: A Method for Combining International Relations Theories”, International Studies Perspectives,Vol 16.
Dunne Tim, Hansen  Lene , Wight  Colin. (2013).”The end of International Relations theory”,  European Journal of International Relations, 19(3):405-425 
Haas, Peter , Bennett, Andrew. (2010). “symposium: beyond paradigms and research programs?”, Qualitative & Multi-Method Research.
Hermann, C. F. (1972). International Crises: Insights from Behavioral Research, New York, Free Press.
Holsti, Ole Rudolf. (1972).Crisis Escalation War, Montreal: McGill-Queen's University Press.
Jerme ,Cornut. (2015). “Analytic Eclecticism in Practice: A Method for Combining International Relations Theories”,International Studies Perspectives, 16, 50–66.
Jahn, Beate. (2016). “Theorizing the Political Relevance of International Relations Theory”, Oxford University Press ,International Studies Quarterly
Ned Lebow, Richard. (1981). Between Peace and War: The Nature of InternationalCrisis, Baltimore: John Hopkins University Press.
Reus-Smith,Christian. (2013). ”Beyond Metatheory?” , European Journal of International Relations, 19 (3).
Sil ,Rudra ,  Katzenstein  , Peter J. (2010). Analytic  Eclecticism in the Study of World Politics: Reconfiguringn Problems and Mechanisms across, Perspectives on Politics .
Sil ,Rudra ,  Katzenstein  , Peter J. (2008).  Eclectic Theorizing in the Study and Practice of International Relations , Edited by Christian Reus-Smit and Duncan Snidal , The Oxford Handbook of International Relations .
Sil ,Rudra ,  Katzenstein  , Peter J. (2010). Beyond Paradigms: Analytic Eclecticism in the Study of World Politics,London: Palgrave Macmillan.
Sil ,Rudra. (2000).The Foundations of Eclecticism: The Epistemological Status of Agency, Culture, and Structure in Social Theory, Journal of Theoretical Politics 12(3).
Smith ,Stive. (2004).”Singing our world into existence: International Relations theory and September 11”, International Studies Quarterly ,48.
Snyder  Glenn , Diesing  , Paul. (1977).Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises,Princeton University Press.
Waltz, Kenneth. (1959). Man, the State, and War, Columbia University Press.
Walt, Stephen M. (1998). “International Relations: One World, Many Theories”, Foreign Policy,110: 30