امکان سنجی شکل‌گیری نظم و امنیت در منطقه پساآمریکایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

منطقه غرب آسیا و خاورمیانه برای دهه‌ها شاهد حضور نیروهای آمریکایی به عنوان بازیگر عمده و تاثیرگذار است و نظم این منطقه بر اساس حضور و نفوذ آن شکل گرفته است. آنچه مسلم است حضور منطقه‌ای ایالات متحده موجبات امنیت فراگیر در منطقه نشده است و روابط میان کشورها امروزه پر تنش و ناپایدار است. باتوجه به روند تحولات و رویکرد منفی برخی کشورهای منطقه از جمله ایران به این حضور و احتمال خروج نیروهای آمریکایی از منطقه‌این سؤال اساسی پیش می‌آید که با خروج نیروهای ایالات متحده، امکان شکل گیری نظم و امنیت واقعگرایانه مطلوب به چه شکل خواهد بود؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از نظریه جامعه امن، این فرضیه را به آزمون می‌گذارد که شکل گیری نظم منطقه‌ای با توجه به خروج نیروهای آمریکایی در بهترین شکل آن می‌تواند به صورت جامعه امن نوظهور و سست پیوند باشد. در این مقاله ابتدا به نظریه جامعه امن پرداخته شده و پس از بیان پیشینه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، به بیان فرصت‌ها و چالش‌های تشکیل جامعه امن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study for the formation of order and security in the post-American region

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Meraji 1
  • Hossein Daheshiar 2

1 International relations, faculty of management, Islamic azad university, tehran north branch, Tehran, Iran

2 Allameh Tabatabaee University

چکیده [English]

The region of West Asia and the Middle East has witnessed the presence of American forces as a major and influential player for decades, and the order of this region has been formed based on its presence and influence. It is clear that the US regional presence has not led to comprehensive security in the region, and relations between the countries are tense and unstable today. Given the negative attitude of some countries in the region, including Iran, to this presence and the possibility of the withdrawal of American troops from the region, the important question arises that with the withdrawal of US forces, what will be the possibility of a realistic order and security? The present study, with a descriptive-analytical approach and using the theory of Secure Community tests the hypothesis that the formation of regional order due to the withdrawal of American forces in its best form can be a tightly – coupled and nascent Secure Community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secure Community
  • America
  • Regional Order
  • Regional Security
حاجی‌مینه، رحمت؛ معراجی، ابراهیم. (1399). «امکان سنجی شکل‌گیری جامعه امن در غرب آسیا». مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، 2(4)، صص 74-54.
خبرگزاری الوقت. (13۹5). حضور دائمی آمریکا در خاورمیانه، از وودرو ویلسون تا اوباما. سه شنبه، 18 آبان 13۹5. خبرگزاری الوقت. بازبینی شده در: https://alwaght.com/fa/news/73404.
جنیدی، رضا؛ احمدی پور، زهرا؛ حافظ نیا، محمدرضا. (1392). «تبیین فرایند تصویرسازی ژئوپلیتیک؛ تصویرسازی ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوره جنگ سرد». پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، پاییز و زمستان 1392، سال دوم، شماره 3،  صص 69-46.
روحی، مجید. (1395). هدف منطقه‌گرایی در خاورمیانه. تهران: موسسه تحقیقات و مطالعات راهبردی.
رهبر، آخوندمهریزی. (1387). «پتانسیل‌های فرهنگی مؤثر بر همگرایی در منطقه آسیای جنوب غربی». فصلنامه راهبرد. شماره 16، زمستان 1387، صص 160-142.
دهشیری، محمدرضا. (1383). منطقه‌گرایی نوین در خاورمیانه. کتاب خاورمیانه (1) ویژه مسائل و چالش‌های خاورمیانه. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
قوام، سید عبدلعلی. (1393). روابط بین‌الملل، تئوری‌ها و رویکردها. تهران: سازمان مطالعات علوم انسانی (سمت).
هالستی، کی. جی. (1385). مبانی تحلیل سیاست بین الملل. ترجه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. وزارت امور خارجه. مرکز چاپ و انتشارات.
Adler, Emanuel. Micheal Barnett. (1998). A framework for the study of security communities. Cambridge: Cambridge university press.
Adler, Emmanuel. Michael Barnett. (2010). A framework for examining security correlations. In Richard Dalitel and Michael.
Bellamy, Alex. (2007). Safe communities and neighbors. Translated by Mahmoud Yazdan Pham and Parisa Kariminia. Tehran: Research Institute for Strategic Studies.
Buzan, Barry. (2002). A structurally Middle East has always been a source of conflict. Translated by Ahmad Sadeghi, Foreign Policy Quarterly. Fall. Year 16. No3.
Buzan, Barry. (2010). The United States and World Politics in the 21st Century. Translated by Abdul Hamid Heydari. Tehran: Research Institute for Strategic Studies.
Len, Christopher. (2004). Anarchy and the Barriers to community Regional cooperation in the post cold war Era. Uppsala programme of international studies (UPIS). Department of peace and conflict Research.