تدوین سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین‌الملل معاصر با تأکید بر مؤلفه‌های امنیت جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

10.22034/irr.2021.128057

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تدوین سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین‌الملل معاصر با تأکید بر مؤلفه‌های امنیت جامع است. از ‌این منظر پس از بسط فضای مفهومی‌‌موضوع، ضمن بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت از جمله سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و حقوق بشر، بر اساس روش سناریو نویسی سناریوهای محتمل آینده امنیت بین‌الملل را مشخص خواهد نمود. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارند که اولاً؛ امنیت جامع، رهیافتی است که در آن به مقوله امنیت، صرفاً از نگاه سیاسی و نظامی ‌نگریسته نمی‌شود، بلکه مؤلفه‌های درهم تنیده‌ای همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست را در خود جای داده است، ثانیاً؛ مقوله امنیت در نظام بین‌الملل معاصر علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق جامعیت آن، هنوز عمدتاً نظامی‌ و سیاسی‌محور است. این موضوع سبب شده تا امنیت در اشکال سیاسی و نظامی‌ نتواند صلح و ثبات را در نظام بین‌الملل محقق کند، بلکه مؤلفه‌های امنیت جامع همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست است که می‌تواند تأمین‌بخش صلح و امنیت برای آینده نظام بین‌الملل معاصر باشد. این مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به رشد فزاینده بحران‌های زیست محیطی در سطح جهان، سناریوهای مرتبط با محیط زیست در امنیت آیندهِ نظامِ بین‌الملل معاصر محتمل و مرجح است و لذا بحران‌های محیط زیستی تأثیر به مراتب بیشتری به-نسبت اقتصاد و حقوق بشر برامنیت بین‌المللی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formulating the scenarios of the future of peace and security of contemporary international system, with laying emphasis on components of the comprehensive security

نویسندگان [English]

  • Khadem Ali Tahzibi 1
  • Reza Simbar 2

1 Department of Political Science and International Relations,, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish island, Iran

2 Professor, Department of Political Science, University of Guilan

چکیده [English]

Editing the future scenarios of peace and security of contemporary national council emphasizes on the comprehensive security. From this perspective, after expansion of the conceptual space of the subjective, while studying the components, effective on security such as 3 components of economic, environment and Human right, based on method of scenario- writing will determine the next probability scenarios of international scenarios. The findings of the research indicates that firstly, the comprehensive security is a approach in which security category has not been considered from view of politically and military, but is including the intertwined components such as human rights, global economic and environment , secondly, the security category in contemporary international council, still is usually military & Political oriented , despite the efforts, performed for achievement of its comprehensiveness. This subject has caused to security in political and military forms can’t create peace and stability in an international council, but the comprehensive security components such as human rights, global economic and environment are that can supply the part of peace and security for future of the contemporary international council. This article indicates that with consideration to increasing growth of environmental crises throughout the world , the scenarios , related to environment is probable and preferred in the future security of contemporary international council, so the environmental critics are more effective on international security proportional to economic and human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: International security
  • economic components
  • Human rights components
  • environmental components
  • probability scenarios
بخشی چناری، امین رضا، و دیگران .(1398). ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی، دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، بهار 1398، صص 22-15.
پیمان فر ، محمدحسن و همکاران. (1398). «تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه­ای کیفی»، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صص 75-59.
دوستی، مرتضی.(1391). «علل ورود سیاسیون به ورزش»، رسالة دکتری دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاهتهران، ص 41.
سجادپور، سیدمحمدکاظم و مهدی زاده­علی. (1393). «ضرورت دیپلماسی در عصر فناوری»، فصلنامه پژوهش­های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره 11، بهار 93، صص 67- 35.
شاهرضایی، فاطمه، و شیرزادی، رضا.(1397). ورزش، سیاست و روابط بین‌‌ا‌لملل. فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره 15، شماره 3، شماره پیاپی 59، صص 220- 185.
شریعتی فیض آبادی ، مهدی. (1398). مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب. نشریه علمی دانش سیاسی، دروه 15، شماره 1، پیاپی 29، صص 148-125.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی و همکاران. (1394). جنبش المپیک یا جنبش دیپلماتیک؛ نقش ورزش در توسعة روابط بین الملل جامعة جهانی. تهران: تیک‌تاک، صص 133-132.
صباغیان، علی، (1394)، «دیپلماسی ورزشی»، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال شانزدهم، شماره سی و یکم، پاییز 1394، صص 151- 131.
عباسی بختیاری، رضا. (۱۳۹۰). «بررسی اثرات متقابل فرهنگ و ورزش». همایش صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار، اصفهان.
یارول،‌ بی مانهایم. (1390)، دیپلماسی عمومی راهبردی و سیاست خارجی. ترجمه: آشنا، حسام الدین.، و اسماعیلی، ‌محمدصادق. شابک چاپ اول.
یزدانی، عنایت‌الله.، و نژادزندیه، رویا.( 1391). «کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش­های انقلاب اسلامی»، فصلنامةعلمیپژوهشیپژوهشنامةانقلاباسلامی، ش 7، صص 44-19.
AL-Busafi, M & Banafa, A. M. A. (2013). Global trend sand Local needs. The trouble whit sport globlaization. European Scientific, 8(21), 185.
Amirtash, A. M. (2005). “Iran and the Asian games: The largest sports event in the Middle East”. Sport in Society, 8(3), pp: 449-467.
Donnelly, P. (2011). From war without weapons to sport for development and peace: The janus-face of sport. Johns Hopkins Foreign Policy Institute, SAIS Review 31(1), 65-76.
Govindan, K., Azevedo, S. G., Carvalho, H., Cruz-Machado, V. (2015). “Lean, green and resilient practices influence on supply chain performance: interpretive structural modeling approach”. International Journal of Environmental Science and Technology, 12(1), pp: 15-34.
Grix, J. (2013). “Sport politics and the Olympics”. Political Studies Review, 11(1), pp: 15-25.
Grix, J., Houlihan, B. (2014). “Sports mega events as part of a nation's soft power strategy: The cases of Germany (2006) and the UK (2012)”. The British Journal of Politics & International Relations, 16(4), pp: 572-596.
Lanzac, A., Blain, C. (2011). “Weapons of mass diplomacy”. London, New York: Self Made Hero Abrams, pp: 113-129.