بررسی مسؤلیت ایالات متحده آمریکا ناشی از تحریم های اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه‌ای وبا هدف «بررسی مسولیت ایالات متحده آمریکا ناشی از تحریم های اقتصادی ایران  به انجام رسیده بر این اصل حقوقی استوار بوده که اگر دولتی در اثر رفتار خود موجب ورود خسارت به دیگر تابعان فعال حقوق بین الملل گردد یا یک تعهد بین المللی از سوی یکی از این تابعان نادیده انگاشته وموجب نقض یک تعهد بین المللی شود این تابعان با مطرح نمودن آن رفتارمی توانند مسئله مسئولیت و نقض یک تعهد بین المللی دولت وارد کننده خسارت را پیش بکشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که  تحریم های یک جانبه دولت آمریکا علیه ایران به طور یک جانبه وخارج از قطعنامه ها و مقررات منشورسازمان ملل متحدوضع شده ومغایربا موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری است، همچنین ناقض توافقات وتعهدات دوجانبه از جمله: عهدنامه مودت 1955، بیانیه الجزایر 1981و موافقتنامه برجام 2016 که موجب ورود خسارت های مادی و معنوی بر جمهوری اسلامی ایران شده و حق حیات و سلامت و بهداشت مردم و بیمارانی که در کشور ایران را نقض نموده و طبق اصول حقوقی ایالات متحده آمریکا مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating US Liability for Economic Sanctions on Iran

نویسنده [English]

  • Majid Safavi

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

In the present study, which was conducted in a descriptive-analytical manner, using library resources and texts with the aim of "examining the responsibility of the United States of America due to economic sanctions against Iran", it was based on the legal principle that if a government Damage to other active subjects of international law, or an international obligation being ignored by one of these subjects and causing a violation of an international obligation. These subjects can raise the issue of liability and violation of an international obligation of the aggrieved state by raising that behavior. Pull forward. The results of this study show that the US government's unilateral sanctions against Iran have been unilaterally imposed outside the resolutions and regulations of the UN Charter and are contrary to international and human rights standards, as well as violating bilateral agreements and commitments, including the 1955 MOU. , The Algerian Declaration of 1981 and the Borjam Agreement 2016, which caused material and moral damage to the Islamic Republic of Iran and the right to life, health and well-being of the people and patients who violated Iran and is liable for damages under US law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions Regime
  • International Responsibility
  • United States
  • Iran
ابراهیم گل، علیرضا، 1389، مسئولیت بین المللی دولتها، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
ایوانز، گراهام؛ نونام، جفری، 1381، فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طراز کوهی، تهران: میزان.
آل کجباف، حسین؛ انصاریان، مجتبی، 1393، تأثیر تحریم های یک جانبه و چند جانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره 29.
توکلی، احمد؛ وحدت، کتایون، کشاورز، محسن، 1398، کرونا ویروس جدید 2019 بیماری عفونی نوظهور در قرن 21، دوماهنامه طب جنوب، پژوهشکده زیست، سال 22، شماره6.
راعی، مسعود، 1393، مسئولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروه ها در پرتو رویه قضایی، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
رضوی، سید محمد حسن؛ زین الدینی، 1398، بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: دسترسی به غذا و دارو، دوفصلنامه حقوق بشر، سال 14، شماره1.
زمانی، سید قاسم؛ زنگنه شهرکی، جعفر، 1392، « تحریم های بین المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین المللی » ، مجله راهبرد، شماره 67.
سمیعی، سمیه، 1389، «مشروعیت تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا از منظر حقوق بین الملل»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
طارمی، کامران؛ مرادی، ایرج، 1393، بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره7، شماره 28.
ظریف، محمدجواد؛ میرزایی، سعید، 1376، «تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران»، مجله سیاست خارجی، شماره1، سال یازدهم.
مخلص الائمه، فرزاد،1393 ، «جایگاه عملیات روانی در فرآیند تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران»، مجله مطالعات عملیات روانی، شماره 39.
مطلق، اسماعیل و همکاران، 1387، سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن، تهران: نشر موفق.
مهرپور، حسین، 1383، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات.
Calamita.N. Jansen “Sanctions, Countermeasures, and the Iranian Nuclear Issue” Vanderbilt Journal of transnational Law, Volume 42, Number 5, November 2009.
Carter and Barrely,1989, “International Economic sanctions, improving the Haphazards Legal regim”, Cambridge University Press,V1.
Eeckhout, Piet “EU External Relations Law”, Oxford University Press, 2011.
Tzanakopoulos, Antonios. (2011). Disobeying the Security Council (Countermeasures against Wrongful Sanctions), Oxford University Press