روانشناسی سیاسی تروریسم : نقش محیط پدیداری، زمینه ساز و شخصی در گسترش تروریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

10.22034/irr.2021.133218

چکیده

عمل تروریسم تصمیم عمدی و هدفمند است که توسط گروهی از افراد و دولتها برای ترویج نوع خاصی از خشونت جهت پیشبرد و تحقق اهداف سیاسی خود بکار می برند. ایدئولوژی به طور عام و ایدئولوژی سیاسی به طور خاص، مجموعه ای از عقاید است که به لحاظ عاطفی از جانب دوستداران خود حمایت می شود.ایدئولوژی مادامی که انسان قدرت تفکر دارد، پایداری دارد. مسئله پژوهش حاضر این است که محیط پدیداری،زمینه ساز، شخصی و ایدئولوژی چه تاثیری در شکل گیری رفتارهای تروریستی دارد. فرضیه پژوهش حاضر این است ایجاد جو ترس،ترور و رعب می تواند معادلات جدیدی را به نفع تروریستها و کشورهای حامی آن رقم بزند و رفتار تهدیدکننده، مخرب و خشونت آمیز بر علیه همنوعان و افراد بی گناه، ریشه در حالات روانی، باورها، عقاید سیاسی و قومی بشر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل ریشه های روانشناختی و ایدئولوژیکی رفتار تروریستها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد محیط واقعی از طریق صافی فرهنگی،ساختار نگرشها، تجربیات گذشته و تکنیکها قابل مشاهده است. در این شرایط وقتی مذهب و برداشتهای نادرست مذهبی دخالت داده می شوند باعث می شود در اذهان تروریست های دارای انگیزه مذهبی، هرگونه تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان، گناهکار و بیگناه از بین برود. در ذهن بسیاری از تروریستهایی که انگیزه ها و مسائل مذهبی پشتوانه عملشان است هرکسی که هم مذهب و هم عقیده تروریستها نیست گناهکار فرض شده و سزاوار مرگ است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی -تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political psychology of terrorism: role of visibility, context and personal environment in the spread of terrorism

نویسنده [English]

  • Reza Eltiaminia

Assistant Professor, Department of Political Science, Yasouj University

چکیده [English]

Terrorism Is A Purposeful And Intentional Decision That Is Used By Some Of People And Government To Spread Of Especial Violence To Advance Their Political Goals. This Goals Includes Ideological, Religious, Socials, Economical and Nationalistic Goals. This study analysis the political and psychological roots of terrorists behavior and try to explain the Mental and spiritual process of people and groups in order to understand what made them to do violence. In this way, we study subjects such as terrorism psychology including Inclination to the fame, power, revenge, social situations and philosophical roots of committing terrorist behaviors. Method of this research descriptive and analytical method. Findings of research show that real environment is observable by cultural strainer, theories structure, past experiences and technics. Different cultures have environmental different perception. It is clear that in all cultures, environmental perception has fundamental role in personal decision. In this situation, when someone use religious spurious perception (understand), it erases any distinction among the civil and militaries, innocent or sinner in the minds of terrorists of religious motives. In the mind of many terrorists with religious spurious motives, anyone is not co-religious and co-believe to terrorists is supposed terrorist and deserve death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Political Psychology
  • context environmen
  • Development
  • Mind map