روانشناسی سیاسی تروریسم : نقش محیط پدیداری، زمینه ساز و شخصی در گسترش تروریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

10.22034/irr.2021.133218

چکیده

عمل تروریسم تصمیم عمدی و هدفمند است که توسط گروهی از افراد و دولتها برای ترویج نوع خاصی از خشونت جهت پیشبرد و تحقق اهداف سیاسی خود بکار می برند. ایدئولوژی به طور عام و ایدئولوژی سیاسی به طور خاص، مجموعه ای از عقاید است که به لحاظ عاطفی از جانب دوستداران خود حمایت می شود.ایدئولوژی مادامی که انسان قدرت تفکر دارد، پایداری دارد. مسئله پژوهش حاضر این است که محیط پدیداری،زمینه ساز، شخصی و ایدئولوژی چه تاثیری در شکل گیری رفتارهای تروریستی دارد. فرضیه پژوهش حاضر این است ایجاد جو ترس،ترور و رعب می تواند معادلات جدیدی را به نفع تروریستها و کشورهای حامی آن رقم بزند و رفتار تهدیدکننده، مخرب و خشونت آمیز بر علیه همنوعان و افراد بی گناه، ریشه در حالات روانی، باورها، عقاید سیاسی و قومی بشر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل ریشه های روانشناختی و ایدئولوژیکی رفتار تروریستها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد محیط واقعی از طریق صافی فرهنگی،ساختار نگرشها، تجربیات گذشته و تکنیکها قابل مشاهده است. در این شرایط وقتی مذهب و برداشتهای نادرست مذهبی دخالت داده می شوند باعث می شود در اذهان تروریست های دارای انگیزه مذهبی، هرگونه تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان، گناهکار و بیگناه از بین برود. در ذهن بسیاری از تروریستهایی که انگیزه ها و مسائل مذهبی پشتوانه عملشان است هرکسی که هم مذهب و هم عقیده تروریستها نیست گناهکار فرض شده و سزاوار مرگ است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی -تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political psychology of terrorism: role of visibility, context and personal environment in the spread of terrorism

نویسنده [English]

  • Reza Eltiaminia

Assistant Professor, Department of Political Science, Yasouj University

چکیده [English]

Terrorism Is A Purposeful And Intentional Decision That Is Used By Some Of People And Government To Spread Of Especial Violence To Advance Their Political Goals. This Goals Includes Ideological, Religious, Socials, Economical and Nationalistic Goals. This study analysis the political and psychological roots of terrorists behavior and try to explain the Mental and spiritual process of people and groups in order to understand what made them to do violence. In this way, we study subjects such as terrorism psychology including Inclination to the fame, power, revenge, social situations and philosophical roots of committing terrorist behaviors. Method of this research descriptive and analytical method. Findings of research show that real environment is observable by cultural strainer, theories structure, past experiences and technics. Different cultures have environmental different perception. It is clear that in all cultures, environmental perception has fundamental role in personal decision. In this situation, when someone use religious spurious perception (understand), it erases any distinction among the civil and militaries, innocent or sinner in the minds of terrorists of religious motives. In the mind of many terrorists with religious spurious motives, anyone is not co-religious and co-believe to terrorists is supposed terrorist and deserve death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • political psychology
  • context environmen
  • development
  • mind map
-جی بارتوس و تومار، اتومار(1391)، کاربرد نظریه کشمکش،ترجمه دکتر علی کاظمی، انتشارات دفتر زیتون سبز.
-شکویی، حسین(1378)،اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتاشناسی،جلد اول، تهران.
-صالحی، سیدجواد، مرادی نیاز،فاتح(1394)، پیامدهای ظهور داعش بر ژئوپلیتیک خاورمیانه، فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام،سال پنجم،شماره اول، ءصص103-127.
-گرشاسبی، رضا، کریمی مله، علی(1397)، کودکان داعش: از درون فکنی ایستار تکفیری تا برون فکنی رفتار تسخیری، فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام،سال هشتم، شماره اول،بهار،صص1-28.
-مرادی، مصطفی و همکاران(1397)، تبیین جامعه شناختی و اولویت بندی زمینه ها و بسترهای محرک پیوستن پیکارجویان به گروه تروریستی داعش از منظر صاحب نظران ایرانی،فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام،سال هشتم،شماره دوم،تابستان،صص1-21.
-میرعلی، محمدعلی، شفائی، امان الله( 1397)، تحلیل گفتمان اسلام خلافت محور در افغانستان، فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام،سال هشتم،شماره دوم، تابستان،صص191-214.
-لشگری تفرشی،احسان، احمدی،عباس(1395)،اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی، انتشارات سمت،تهران
-ولندزی، هال،(1971)،نظریات الشخصیه، ترجمه فرج احمد الفرج، القاهره،الهیه المصریه العامله للتالیف و النشر،.القاهره.
-Bjorgo, Tore, (Ed.), (2003).Root Causes of Terrorism (Oslo: Norwegian Institute of International
-Borum, R. (2004). "Psychology of Terrorism”. Mental Health Law & Policy Faculty Publications. Paper 571.Http://Scholarcommons.Usf.Edu/Mhlpfacpub.
-Club De, M. (2005). International Summit on Democracy, Terrorism, and Security: Library of Congress (Washington, D.C.: The Division, 1999), P.17.
-Cassano,Salvatore And Et. All (2011),Fdny Counterterrorism And Risk Management Strategy, Available Online
Www.Nyc.Gov/Fdny.
-Dawoody, A. R. (2016). Eradicating Terrorism From The Middle East Policy And Administrative Approaches, Maywood University, Scranton , Pa , Usa, Library OF Congress Control Number Division,
-Enzensberger, H. (2005). ‘The Radical Loser’, 1 December 2005.Availlable at: Signandsight.Com
-Houghton, David Patrick, (2009), Political Psychology: Situations, Individuals, and Cases, Library OF Congress Cataloging-In-Publication
-Ganor, B. (2015).Global Alert: The Rationality of Modern Islamist Terrorism and the Challenge to the Liberal Democratic World. Library of Congress Cataloging-In-Publication Data, Oxford University Press .Pp. 1-98
-Gunarat, A., and Angel, R., (2012). Terrorist Rehabilitation. The U.S. Experience in Iraq, Taylor and Francis Group, Llc Crc Press Is an Imprint of Taylor & Francis Group, an Informal Business
-Lal, R., (2018). Da’esh and Al-Qaida in Europe, Library of Congress Cataloging-In-Publication Data
-O Keefe, Ken. (2016). We Are Isis; Isis Is Us, the Shocking Truth behind the Army of Terror, Hard Copy Publication Date: January - February 29, 2016
-Mandalawi, Muhammad Mahmud, 2011, the Terrorism through History, House and Crescent Library Publisher: House and Crescent Library
-Organization for Security and Cooperation in Europe (2015). Http://Www.Osce.Org.
-Ross, J. (2006).Political Terrorism, New York, Library OF Congress Control Number
-Stafford,A. (2015).Terrorism, Hot Spots And Conflict-Related Issues Rising Terror Groups In The Middle East And North Africa, Published By Nova Science Publishers, Inc. † New York
-Sponeck, H. C. (2003, June 1). To An Unknown Iraq. Retrieved November 10, 2013, From the Translators Network for Linguistic Diversity
-Schuldt, C. (2014). Mansoor Presents Expert’s View on Iraq. Retrieved June 7, 2014, From the Journal: Www.Nujournal.Com
-SHARP,j.et al(2000) geography of domonatio and resistance, proceeding of entanglement of power, routledge press.
-Tedeschi, J., & Felson, R. (1994). Violence, Aggression, & Coercive Actions. Https://Www.Amazon.Com.
-Thachuk, K.L.)2018(The Gangsterization of Terrorism, Library of Congress Catalogin Publication Data.
-Washington’s Blog, G.(2016). Isis Is Us, the Shocking Truth behind the Army of Terror, Hard Copy Publication Date: January - February 29, 2016
-Zakaria, F. (1993).The Future of Freedom: Illiberal Democracy At Home and Abroad (New York: W.W. Norton, 1993).