دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، فروردین 1400 

مقاله پژوهشی

چشم اندازها و چالش‌های قدرت نرم هند در پرتو دموکراسی و توسعه اقتصادی

صفحه 7-34

10.22034/irr.2021.127351

خسرو دهقانی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


تبیین الگوی استقرار صلح در اروپای پس از جنگ جهانی دوم

صفحه 35-69

10.22034/irr.2021.130804

مهدی کریمی


راهبرد سیاسی و امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه

صفحه 71-102

10.22034/irr.2021.130825

احسان تقی زاده سالاری؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر؛ داود هرمیداس باوند


درک متقابل بریتانیا و ایالات متحده از اهمیت رابطه ویژه: از ملی‌شدن نفت ایران تا توافق برجام

صفحه 103-132

10.22034/irr.2021.130931

سام محمدپور؛ محمدرضا سعیدآبادی


روانشناسی سیاسی تروریسم : نقش محیط پدیداری، زمینه ساز و شخصی در گسترش تروریسم

صفحه 133-160

10.22034/irr.2021.133218

رضا التیامی نیا


انگیزه‌های انعقاد معاهدات در نظام وستفالیایی بین المللی در پرتو اقتصاد سیاسی بین‌الملل

صفحه 161-188

10.22034/irr.2021.130966

فرید سلطان قیس؛ علیرضا ظاهری؛ مجتبی قاسمی


موج سوم انقلاب تکنولوژیک، نئومرکانتیلیسم اقتصادی و عدالت انتزاعی

صفحه 189-218

10.22034/irr.2021.132370

علی اصغر موسی پسندی؛ کمال پولادی


تحول مفهوم امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی

صفحه 219-249

10.22034/irr.2021.290469.1984

هادی مسعودی فر؛ علیرضا آرش پور؛ مسعود راعی


حکمرانی و سیاست گذاری در قبال بحران منابع آب در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 249-270

10.22034/irr.2021.134322

رضا باقری؛ علی شیاری؛ پرویز احدی؛ علیرضا اسمعیل‌زاد


تأثیر ادراک و سوءادراک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی رابطۀ ایران و آمریکا (1399-1376).

صفحه 271-299

10.22034/irr.2021.130969

رضا رستگارپور؛ حسن شفیعی؛ محمدرضا دهشیری


گسترش اسلام در طبرستان بر اساس رویکرد قرون اولیه اسلامی و قیام های مخالف اعراب

صفحه 301-323

10.22034/irr.2022.345148.2192

هادی سرافرازی؛ حسن بساک؛ محمدحسین خسروان


استخراج الگوی تربیتی شهید سلیمانی در عرصه سیاسی ونظامی بر اساس شیوه تحلیل محتوا

صفحه 325-343

10.22034/irr.2022.346583.2203

فاطمه شمس الدینی مطلق؛ حمدالله منظری توکلی؛ علیرضا منظری توکلی؛ زهرا زین الدینی میمند


آسیب شناسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه جذب و نگهداری نخبگان و استعدادهای برتر

صفحه 345-369

10.22034/irr.2021.163489

رمضان شریفی؛ مالک ذوالقدر؛ فرشید جعفری