سیاست خارجی روسیه در سوریه از منظر قدرت هوشمند

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/irr.2022.144269

چکیده

 
وقوع بحران سوریه به‌ منزله تبدیل‌شدن سوریه به کانون تقابل قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای است. موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی سوریه باعث شده تا این کشور تقریباً در کانون درگیری کشورهای قدرتمند قرار بگیرد و به میدان زورآزمایی تبدیل شود. در این بحران کشورهای ایران، ترکیه، عربستان، امارات، اسرائیل و همچنین روسیه، آمریکا و اروپا نقش آفرینی می کنند. با توجه به وجود منافع همسو، متعارض و موازی بازیگران، هر یک از آنها به دنبال گسترش نفوذ خود و کسب حداکثر امتیازات هستند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهبردهای عمده سیاست خارجی روسیه در سوریه از منظر قدرت هوشمند چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله بیانگر آن است که براساس ماهیت ترکیبی (قدرت نرم و قدرت سخت) در الگوی قدرت هوشمند، اگرچه ابعاد نرم‌افزارانه قدرت روسیه در حوزه پیرامونی با چالش‌های جدی همراه بوده است، اما نقطه تکیه قدرت هوشمند این کشور مبتنی بر قدرت سخت می‌باشد. لذا سیاست خارجی روسیه ترکیبی ازسیاست های سخت شامل استفاده از قدرت نظامی و حمایت از نقش بازیگرانی همچون ایران و ترکیه از یک سو و سیاست های نرم شامل مقابله با گفتمان غربی، دفاع از اسد و وتوی قطعنامه ها، حفظ تعادل بین بازیگران در جهت مدیریت آنها، ابتکار مذاکرات صلح ، بازسازی ارتش سوریه و گسترش نفوذ اقتصادی و پایگاه نظامی از سوی دیگر است. در این راستا، قدرت هوشمند روسیه سعی داشت تا با کمترین هزینه بیشترین سود را از شرایط بحرانی و دوران ثبات اسد بدست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Russia's Foreign Policy in Syria from the Perspective of Smart Power

نویسندگان [English]

  • Ehsan Jafarifar 1
  • Habibolah Abolhasan Shirazi 2

1 PhD Student in International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The emergence of the Syrian crisis means that Syria has become the center of confrontation between regional and supra-regional powers. Syria's geopolitical and strategic position has made it almost at the center of the conflict between the powerful countries and it has become a testing ground. Iran, Turkey, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Israel, as well as Russia, the United States and Europe are playing a role in this crisis. Given the coexisting, conflicting and parallel interests of the actors, each of them seeks to expand their influence and gain maximum points. This descriptive-analytical article seeks to answer the question: What are the main strategies of Russian foreign policy in Syria from the perspective of smart power? In answer to this question, the hypothesis of the article states that based on the combined nature (soft power and hard power) in the smart power model, although the software dimensions of Russian power in the peripheral field have been seriously challenged, but the focal point of this country's smart power is based It is hard on power. Therefore, Russia's foreign policy is a combination of tough policies including the use of military power and supporting the role of actors such as Iran and Turkey on the one hand and soft policies including countering Western discourse, defending Assad and vetoing resolutions, maintaining balance between actors to manage etc. In this regard, Russia's intelligent power tried to make the most of the crisis and the period of Assad's stability at the lowest cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iran"
  • "the Syrian Crisis"
  • "Russia"
  • "West Asia"
  • "smart power"
نای، جوزف (1393)، آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، نشر نی، تهران.
نوری، علیرضا (1394)، روسیه شناسی، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران.
هدایتی شهیدانی، مهدی (1398)، روسیه و تحریم‌های غرب، انتشارات دولتمرد، رشت.
پاکزاد، حسین (1397)، بررسی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و روسیه در بحران سوریه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قزوین.
طاهری، سجاد (1396)، بررسی دلیل نارضایتی مردم از حکومت سوریه، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش روابط بین‌الملل، دانشگاه پیام نور قزوین 
تخشید، محمدرضا، شجاع، مرتضی (پاییز و زمستان 1398)، "حفظ قلمرو نفوذ: تبیینی بر سیاست خارجی روسیه در برابر بحران سوریه"، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 21 ، صص 325-309
سیمبر، رضا؛ ستوده، علی‌اصغر، اسمعیلی، علی (پاییز و زمستان 1395)، "راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014-2011)"، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 9، شماره 2، صص324-309
شامیری شکفتی، افشین ؛ شاهنده، بهزاد ؛ احمد سلطانی نژاد، و محسن اسلامی (پاییز 1397)، "تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین"، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال سوم، شماره 51، صص62-31
شهریاری، محمدعلی؛ اسماعیل شفیعی و نفیسه واعظ(زمستان 1395)، «مطالعات سیاست خارجی ایران و عربستان در سوریه»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره 20.
فتاحی اردکانی،حسین (زمستان 1398)، "تبیین عناصر و مؤلفه‌های قدرت هوشمند حزب‌الله لبنان"، فصلنامه علمی مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال هشتم، شماره 4 ،پیاپی 23 ، صص150-127
کریم‌خانی، احد (تابستان 1395)، "بررسی نقش آمریکا در بحران سوریه و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران (2011 تا 2015)"، فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی دانشکده و پژوهشکده دفاعی (دافوس)، سال پانزدهم، شماره 81، صص 110 -73.
هدایتی شهیدانی، مهدی(1398)، قدرت هوشمند در روندهای سیاست خارجی روسیه (2019-2014)، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 7، پاییز 1398، صص188-159
 
 Aljazeera. (2018, sep 25). Retrieved from Russian decision to deploy S-300 in Syria ‘a major mistake’: US: https://www.aljazeera.com/news/2018/9/25/russian-decision-to-deploy-s-300-in-syria-a-major-mistake-us
Altaqi, S. (2019, jan 21). Retrieved from The many paths to Syrian-Israeli reconciliation: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-many-paths-to-syrian-israeli-reconciliation/
Benammar, E. (2013, sep 06). Retrieved from Syria conflict: Why is Russia's president Vladimir Putin supporting Bashar al-Assad's regime?: https://www.abc.net.au/news/2013-09-06/why-is-russia-supporting-assad3f/4937028
Borshchevskaya, A., Wajeeh, R., Rakov, D., & Sim, L.-C. (2021, APR 21). Retrieved from Russia in the Middle East: A source of stability or a pot-stirrer?: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/russia-in-the-middle-east-a-source-of-stability-or-a-pot-stirrer/
Boulegue, M., & Polyakova, A. (2021, jan 29). Retrieved from The Evolution of Russian Hybrid Warfare: Executive Summary: https://cepa.org/the-evolution-of-russian-hybrid-warfare-introduction/
Daskalova, Ana (2015). Problem or Solution? Russia’s Role in the Nagorno-Karabakh Conflict, 19 Oct.   HYPERLINK "https://www.e-ir.info/2015/10/19/problem-or-solution-russias-role-in-the-nagorno-karabakh-conflict/"  https://www.e-ir.info/2015/10/19/problem-or-solution-russias-role-in-the-nagorno-karabakh-conflict/
Fatthi, Mohammadjavad and others(2016); Russia and the Syrian crisis management,Tehran: First international conference of crises in the Islamic world, [in Persian]
Jones, S., Harringto , n., & Bermudez, J. (2019, JULY 19). Dangerous Liaisons: Russian Cooperation with Iran in Syria. pp. 1-2. Retrieved from Dangerous Liaisons: Russian Cooperation with Iran in Syria: file:///D:/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA/190718_JonesHarringtonBermudez_RussiaIran_layout_FINAL_v3.pdf
Katz, M. (2021, MAY 25). Retrieved from Russia’s Competing Policy Interests in Syria and the Middle East: https://www.russiamatters.org/analysis/russias-competing-policy-interests-syria-and-middle-east
Khlebnikov, A. (2020, MARCH 26). Retrieved from Russia and Syrian Military Reform: Challenges and Opportunities: https://carnegie-mec.org/2020/03/26/russia-and-syrian-military-reform-challenges-and-opportunities-pub-81154
Kofman, M., & Rojansky, M. (2018). What Kind of Victory for Russia in Syria? MILITARY REVIEW. Retrieved from https://www.armyupress.army.mil/journals/military-review/english-edition-archives/march-april-2018/rojansky-victory-for-russia/
Lockie, A. (2016, OCT 12). Retrieved from Here’s what would happen if US tried to strike Russian-backed targets in Syria: https://www.businessinsider.com/what-would-happen-us-strike-russia-targets-syria-2016-10
Marcus, J. (2018, SEP 18). Retrieved from Russian plane deaths in Syria: What will be the consequences?: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45564125
Nossel, Suzanne. (2004)و Smart Power, Foreign Affairs”, Foreign Affair , Foreign Affairs, March /Apri 2004, available at:   HYPERLINK "https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smart-power"  https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smart-power
Qoorbani, hamidreza(2016); - Large and big - scale terrorist groups in Syria, Tehran: Young Journalists Club (YJC), 2016/03/16 NO 5627664, [in Persian]
Ramani, S. (2021, MARCH 26). Retrieved from Russia’s growing ties with Iran-aligned militia groups: https://www.mei.edu/publications/russias-growing-ties-iran-aligned-militia-groups
Robinson, J. (2021, jun 08). Retrieved from Five years of Russian aid in Syria proves Moscow is an unreliable partner: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/five-years-of-russian-aid-in-syria-proves-moscow-is-an-unreliable-partner/
Rumer, E. (2019). The Primakov (Not Gerasimov) Doctrine in Action. Carnegie Endowment for International Peace Publications Department, 16. Retrieved from https://carnegieendowment.org/2019/06/05/primakov-not-gerasimov-doctrine-in-action-pub-79254
Saban, N. (2020, NOV 05). Retrieved from Factbox: Iranian influence and presence in Syria: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-influence-and-presence-in-syria/
SECRET-BASES. (2021, JUL 14). Retrieved from Russian military intervention in the Syrian civil war: https://www.secret-bases.co.uk/wiki/Russian_military_intervention_in_Syria
Simons, G. (2021, APRIL 02). Retrieved from HARD AND SOFT POWER APPROACHES TO ARMED CONFLICTS: THE UNITED STATES IN IRAQ AND RUSSIA IN SYRIA: https://eng.globalaffairs.ru/articles/hard-and-soft-power-iraq-syria/
Thepaut, C., & Wilder, C. (2021, MAY 21). Retrieved from Expanding Humanitarian Assistance to Syrians: Two Deadlines Approaching: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/expanding-humanitarian-assistance-syrians-two-deadlines-approaching
UAAWIRE. (2020, JUN 07). Retrieved from Russia claims its air defense systems don’t counter Israeli attacks in Syria for political reasons: https://uawire.org/russia-claims-its-air-defense-systems-don-t-counter-israeli-attacks-in-syria-for-political-reasons
Yacoubian, M. (2021, FEB 16). Retrieved from What is Russia’s Endgame in Syria?: https://www.usip.org/publications/2021/02/what-russias-endgame-syria