سیاست خارجی روسیه در سوریه از منظر قدرت هوشمند

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/irr.2022.144269

چکیده

 
وقوع بحران سوریه به‌ منزله تبدیل‌شدن سوریه به کانون تقابل قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای است. موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی سوریه باعث شده تا این کشور تقریباً در کانون درگیری کشورهای قدرتمند قرار بگیرد و به میدان زورآزمایی تبدیل شود. در این بحران کشورهای ایران، ترکیه، عربستان، امارات، اسرائیل و همچنین روسیه، آمریکا و اروپا نقش آفرینی می کنند. با توجه به وجود منافع همسو، متعارض و موازی بازیگران، هر یک از آنها به دنبال گسترش نفوذ خود و کسب حداکثر امتیازات هستند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهبردهای عمده سیاست خارجی روسیه در سوریه از منظر قدرت هوشمند چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله بیانگر آن است که براساس ماهیت ترکیبی (قدرت نرم و قدرت سخت) در الگوی قدرت هوشمند، اگرچه ابعاد نرم‌افزارانه قدرت روسیه در حوزه پیرامونی با چالش‌های جدی همراه بوده است، اما نقطه تکیه قدرت هوشمند این کشور مبتنی بر قدرت سخت می‌باشد. لذا سیاست خارجی روسیه ترکیبی ازسیاست های سخت شامل استفاده از قدرت نظامی و حمایت از نقش بازیگرانی همچون ایران و ترکیه از یک سو و سیاست های نرم شامل مقابله با گفتمان غربی، دفاع از اسد و وتوی قطعنامه ها، حفظ تعادل بین بازیگران در جهت مدیریت آنها، ابتکار مذاکرات صلح ، بازسازی ارتش سوریه و گسترش نفوذ اقتصادی و پایگاه نظامی از سوی دیگر است. در این راستا، قدرت هوشمند روسیه سعی داشت تا با کمترین هزینه بیشترین سود را از شرایط بحرانی و دوران ثبات اسد بدست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Russia's Foreign Policy in Syria from the Perspective of Smart Power

نویسندگان [English]

  • Ehsan Jafarifar 1
  • Habibolah Abolhasan Shirazi 2

1 PhD Student in International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The emergence of the Syrian crisis means that Syria has become the center of confrontation between regional and supra-regional powers. Syria's geopolitical and strategic position has made it almost at the center of the conflict between the powerful countries and it has become a testing ground. Iran, Turkey, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Israel, as well as Russia, the United States and Europe are playing a role in this crisis. Given the coexisting, conflicting and parallel interests of the actors, each of them seeks to expand their influence and gain maximum points. This descriptive-analytical article seeks to answer the question: What are the main strategies of Russian foreign policy in Syria from the perspective of smart power? In answer to this question, the hypothesis of the article states that based on the combined nature (soft power and hard power) in the smart power model, although the software dimensions of Russian power in the peripheral field have been seriously challenged, but the focal point of this country's smart power is based It is hard on power. Therefore, Russia's foreign policy is a combination of tough policies including the use of military power and supporting the role of actors such as Iran and Turkey on the one hand and soft policies including countering Western discourse, defending Assad and vetoing resolutions, maintaining balance between actors to manage etc. In this regard, Russia's intelligent power tried to make the most of the crisis and the period of Assad's stability at the lowest cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iran"
  • "the Syrian Crisis"
  • "Russia"
  • "West Asia"
  • "smart power"