نقش کنگره در ساختار تصمیم گیری آمریکا در قبال برجام (2021-2009)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/irr.2022.330340.2141

چکیده

طبق قانون اساسی آمریکا، کنگره در کنار دولت در مجموعه ساختار نهادی این کشور نقش اساسی در فرایند تصمیم گیری، تدوین و چگونگی نظارت بر پیاده سازی و اجرای سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا بر عهده دارد. فهم دقیق کارکرد این نهاد تقنینی را می‌توان در بستر مفاهیمی همچون شناخت بنیادها و بنیان‌های درونی آمریکا، انگاره‌ها و باورهای حاکم بر این بنیادها، شناخت روندها و دینامیسم سیاسی داخلی در کنگره و ساختار سیاسی و نهایتاً در پیوند میان سیاست داخلی و خارجی این کشور دنبال کرد. مفاهیمی که خود در بستر تحول و دگرگونی در حال معنا شدن هستند. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سئوال است که بین سال‌های 2009 تا 2021، نهاد کنگره در سایه شکاف دو حزبی چه رفتارهای همگون یا متمایزی نسبت به خود و دولت در قبال ایران و برجام در پیش گرفته بود. براساس یافته‌های این تحقیق، نقش عمومی کنگره در قبال ایران و برجام در دوره اوباما همواره نقشی محدودکننده و بازدارنده در حوزه پیشبرد دیپلماسی و تعامل با ایران و بعضاً اخلال‌گرایانه در مسیر اجرای مؤثر برجام و در دوره ترامپ نیز همراهی با دولت در خصوص خروج از برجام و تعدیل کننده در برنامه های توسل به زور دولت ارزیابی شده است. شدت و ضعف این نقش تا حد بالایی تابع خط مشی حزبی و کیفیت سیاست ایرانی در دولت بوده است. در اجرای تحقیق از روش تحلیلی استفاده شده و تجزیه و تحلیل این داده‌ها غالباً به شکل کیفی، محتوایی و مقایسه‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Congress in U.S Decision-Making Structure toward JCPOA (2009-2021)

نویسندگان [English]

  • Eisa Kameli 1
  • Garineh Keshishyan Siraki 2

1 Ph.D. Student of Faculty of Law and Political Science ، South Tehran branch، Islamic Azad university، Tehran، Iran

2 Department of Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Under the US Constitution, Congress, along with the government, plays a key role in the decision-making process, formulation, and oversight of the implementation of US foreign policy and national security. An accurate understanding of the function of this legislative body can be found in the context of concepts such as recognizing the foundations and internal structure of the United States, the ideas and beliefs that govern these foundations, recognizing domestic political trends and dynamism in Congress and political establishment, and finally the link between domestic and foreign policy. The Concepts that are becoming meaningful in the context of change and transformation. The present article seeks to find the answer to the question of what identical or distinct attitudes towards itself and the government regarding Iran and JCPOA between 2009 and 2021, in the shadow of the bipartisan divide. According to the findings of this study, the general role of Congress towards Iran and JCPOA in the Obama era has been a restrictive and deterrent role in promoting diplomacy and interaction with Iran and sometimes disruptive in the effective implementation of JCPOA and in the Trump era has been in line with the government. The strength and weakness of this role has been largely dependent on the party policy and the quality of Iranian politics of the two governments. In conducting research, descriptive-analytical method is used and the analysis of this data is often qualitative, content and comparative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Congress
  • Obama administration
  • Trump administration
  • Iran
  • JCPOA
اعجازی، حسن. (1397)."نقش کنگره ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجی آمریکا درقبال ایران (2005 -2017)"، رهیافت­های سیاسی بین المللی، شماره 59، صص 83- 58
ابوالفتح، امیرعلی و قلی­پور، آرزو. (1381). برآورد استراتژیک ایالات متحده‌ آمریکا (سرزمینی- سیاسی)، انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران
اخوان زنجانی، داریوش. (1379)."پشت صحنه در سیاست خارجی آمریکا"، مطالعات منطقه­ای، شماره 2. 
جکسون، رابرت و گئورک سورنسون، ریچارد. (1383)، درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه ذاکریان و سعید کلاهی، تهران، نشر میزان، 
جعفری ندوشن، علی اکبر. (1383)، تفکیک قوا در حقوق ایران؛ آمریکا و فرانسه-تهران، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی
جعفری، علی اکبر. (1386). "نظریه نئورئالیسم و اتحاد استراتژیک میان آمریکا واسرائیل"، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره ششم، پاییز 1386
جهانبخش، مصطفی. (1399). "بررسی فعالیت­های کنگره 116 و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران"، مجله روابط خارجی، سال دوازدهم، شماره 2، (تابستان 1399)
دلاورپور اقدم، مصطفی و دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال.(1396). "دیپلماسی تقنینی کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران (بررسی موردی تحریم­ها)"، مجلس و راهبرد، زمستان 1397، دوره 25، شماره 96، صص 369-343
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (1397)،"سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هنجارسازی بین المللی"، فصلنامه سیاست خارجی، سال 32، شماره 4، (تابستان 1397)
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1390). "واقع گرایی کلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"،فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره 2، (تابستان 1390).
دهشیار، حسین. (1383)."کنگره و ماهیت سیاست خارجی آمریکا"، مطالعات منطقه­ای، شماره 19،
سلیمی، حسین و ابراهیمی، مناز. (1393). "مبانی نظری، فرانظری و نقد نظریه واقع­گرایی نئوکلاسیک"، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره نخست، شماره هفدهم، صص 13-42،
سجادپور، سیدمحمد کاظم و اجتهادی، سعیده.(1389)."نگرش امنیتی غرب و تهدیدات بین المللی پس از جنگ سرد؛ مطالعه موردی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران"، مجله دانش سیاسی، دوره 6 ، شماره 1، (بهار و تابستان 1389).  
شاه بهرامی، داریوش و همکاران (1398)."بررسی تطبیقی راهبرد دولت اوباما و ترامپ در قبال خاورمیانه"، پژوهش­های سیاسی بین المللی، تابستان 1398، شماره 39، صص 157-135،
کریمی، امید و جلالی، محمود. (1396),"ماهیت برجام از منظر حقوق بین الملل"، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشگاه تهران، ، شماره 1، (بهار1396).
مشیر زاده، حمیرا و عین اللهی، بهرام. (1397)."رندال شوئلر و چالشهای واقع گرایی"، رهیافت­های سیاسی بین المللی، ص136،
مشیرزاده، حمیرا (1392). تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران، انتشارات سمت.  
مرادی، حسین و دهشیار، حسین. (1396)."نقش کنگره ایالات متحده در وضع تحریمها علیه ایران", فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره سی و سوم، زمستان 1396، صص 116-95
مردانی، نادر و حسن زاده، احسان.(1396)، "مطالعه تطبیقی نقش و جایگاه برجام در نظام حقوقی ایران و آمریکا". فصلنامه سیاست خارجی. دوره 31، شماره  بهار 1396، صص 75-112،
Blanchard, Christopher M, et al, (2012).”  Change in the Middle East: Implications for U.S. Policy”, Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov,
Burchill, Scott. (2001).” Realism and Neorealism in theories of international relations, London, Macmillan press.
Dueck, Colin. (2012). “Neoclassical realism and the national interest: presidents, domestic politics, and major military interventions”, Cambridge University Press.
Fordham, Benjamin. (2012).” Neoclassic Realism limitations: selective approach to explain foreign policy “, Cambridge University Press.
Hagan, John. (1987). “Class in the Household: A Power-Control Theory of Gender and Delinquency”, American Journal of Sociology, Vol. 92, No. 4 (Jan., 1987), pp. 788-816
Lobel. S. E. (2001). “Structural realism: offensive and defensive realism, in Robert A, Denemark. The International studies encyclopedia vol x. London: Willey Blackwell.
Lieber. K. (2000), “grasping the technological peace; the offense and defense balance and international security”. International security, vol.25, no.1, summer 2000, pp 71-104.
Khalaf, Zied. (2019). “American attitude towards Iran and its reflection on Iran Policy towards the Arab region”, Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov,
Kitchen, Nicholas. (2012). Systemic pressures and Domestic Ideas: a neoclassical realist model of grans strategy formation, LSE Research online.
Katzman, Kenneth & McInnis, Kathleen. (2020). " U.S. – Iran Conflict and Implications for U.S. Policy”, Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov
Kameli, Eisa. (2017). “Iran Nuclear Deal, Options and its global implications”, IRNA English,
Lee, Keonbee et al (2019). “A comparative analysis of approaches toward JCPOA between the Obama and Trump “, Korea Atomic Energy Research Institute, 111 Daedeok- daero-gil, Tuseong-gu, Daejeon (May 22-24, 2019)
Meibauer, Gustav, (2020). “The Forum: rethinking Neoclassical Realism at Theory’s end”, International Studies Review, 0, 1-28
Omar Abdi, Ali. (2013). “Is There Anything ‘New’ in Neoclassical Realism?” E- International Relations. Available at: https://www.e-ir.info/2013/02/13/is-there-anything-new-in-neoclassical-realism/"
Ripsman, Norrin. M.et al. (2001). “Conclusion: The state of neoclassical realism” in Steven E. Lobel et al, ed, foreign policy Cambridge, Cambridge University press, 280-299.
Ross Smith, Nicholas. (April 2018). “Can Neoclassical Realism become a Genuine Theory of International Relations?”. University of Nottingham
Rose, G. (1998),” neoclassical realism and theories of foreign policy, world politics, vol.51, no.1, oct 1998, pp.144-172.
Schweller, Randall. (2018). “Opposite but Compatible Nationalisms: A Neoclassical Realist approach to the Future of US- China Relations”. The Chinese Journal of international Politics. 23-48
Sharp, Jeremy. (2020). "A new Aid Package for Israel", Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov
Snyder, G.H. (2002), “Mearsheimer’s world- offensive and the struggle for security”, international security, vol.27, summer 2002, No.1. Pp.149-173.
Tudor, Onea. (2020). “Neoclassical Realism and Grand Strategy”, International Studies Review (2020) 0, 1–28
Taliaferro, J.W. (2000/01).” Security seeking under Anarchy – defensive realism revisited, international security, vol 25, no.3. winter 2000/01, pp. 128-161.
www.senate.gov (Hearings in Senate and House on JCPOA)
https://www.house.gov/ ((Hearings in Senate and House on JCPOA)
Congressional research Service reports.(www.fas.org)
Meetings and Seminars in New York on JCPOA