الگوی سیاست گذاری اقتصاد سیاسی توسعه اقتصاد و رسانه با محوریت خبرگزاری ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد مدعو گروه مدیریت رسانه دانشگاه علوم و تحقیقات، گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استاد،گروه مدیریت رسانه،دانشگاه تهران،تهران،ایران.

10.22034/irr.2021.303827.2042

چکیده

اقتصاد رسانه، مطالعۀ علم اقتصاد را با مطالعۀ رسانه ترکیب می‌کند و صنایع خلاق با داشتن مدل اقتصاد رسانه ای در فضای شبکه اجتماعی، دارای کارکرد های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و پتانسیل تولید ثروت را دارند. این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، الگوی اقتصاد رسانه ای را با محوریت بازارهای رسانه ای متناسب با روش تحقیق و اهداف ارایه شود. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه های نیمه ساختار یافته با افراد آگاه و متخصص در حیطه موضوع بود که نمونه گیری به صورت گلوله برفی از میان مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای هیات علمی دانشگاه که ویژگی های مورد نظر را داشتندانجام شد. معرفی مفاهیم، مقوله و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفت. الگوی اقتصاد رسانه ای در 5 طبقه اصلی با مقولات فن آوری، تولید محتوا، مخاطب به عنوان مشخصه های اقتصاد و رسانه ؛ عوامل بسترساز با فرامقوله های اعتمادسازی، رقابت پذیری، خصوصی سازی و ارتباطات؛ طبقه عوامل تقویت کننده شامل: عوامل انسانی، مدیریت منابع، عوامل محیطی و عوامل فرهنگی پیامدها شامل: جهانی شدن و الگوسازی و موانع شکل گیری شامل موانع مداخلات دولتی و سوءمدیریت احصاء شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political economy policy model Economic and media development with the focus on news agencies

نویسندگان [English]

  • amin rooshanbakhasghanbari 1
  • mehran samadi 2
  • aliakbar farhangi 3

1 PhD Student, Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Media Management, University of Science and Research, Department of Communication, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

3 Professor, Department of Media Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Media economics combines the study of economics with the study of media, and the creative industries, having a model of media economy in the social network space, have economic, social and cultural functions and have the potential to generate wealth. This research, which is a basic research of descriptive-exploratory type, has been tried to present a model of media economics based on the "data foundation" method in humanities studies with the focus on media markets in accordance with the research method and objectives. The main research tool was semi-structured interviews with knowledgeable and expert people in the field that snowball sampling was performed among the executives and faculty members of the university who had the desired characteristics. The introduction of concepts, categories and meta-categories that grew from within the data to saturation was studied. The model of media economy in 5 main categories with the categories of technology, content production, audience as characteristics of economy and media; Predisposing factors with the meta-categories of trust building, competitiveness, privatization and communication; The category of reinforcing factors included: human factors, resource management, environmental factors and cultural factors. The consequences included: globalization and modeling and barriers to formation, including barriers to government intervention and mismanagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics
  • media
  • template
  • media economics
  • data foundation
ضیایی پور، حمید (1394) «مدیریت و اقتصاد رسانه های آنلاین در ایران» مجله مدیریت رسانه، شماره 9، 16-24.
شریفی، سید مهدی، دانایی، ابوالفضل؛ هوشیار، سعید (1399)، «طراحی مدل اقتصاد رسانه ای صنایع خلاق در شبکه های اجتماعی»، فصلنامه علمی رسانه های دیداری وشنیداری، دوره چهاردهم، شماره 4، 61-86.
فرهنگی، علی اکبر؛ قراگوزلو، علیرضا؛ صلواتیان، سیاوش (1389)، «توجه، حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال هفدهم، شماره 3، 91-14.
ساروخانی، باقر (1383). «اقناع غایت ارتباطات». فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 23.
فیلیپس، چارمز موریس. (1387). تحلیل اقتصادی (نظریه و کاربرد) (ترجمه اکبرکمیجانی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دویله گیلیان،(1390) «آشنایی با اقتصاد رسانه»، ترجمه محمد نعمتی و روح الله کهن هوش نژاد، تهران، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.
سعیدی علی، «اقتصاد و رسانه» تهران، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، 1390.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر عادل (1384) روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
Henten, A.& Tadayoni, R. (2020).Digitalization.In Handbook of Cultural
Economics, Third Edition.Edward Elgar Publishing.
Albarran, A. B. (2002): Media economics - Understanding markets, industries and concepts (2nd ed.). Ames: Iowa State University Press.
Bakker, P. & Sadaba, C. (2008). The Impact of Internet on Users, The-
Internet and The Mass Media. London: Sage.
Wawrowski, B.& Otola, I. (2020). Social Media Marketing in Creative Industries: How to Use Social Media Marketing to Promote Computer Games?Information, 11(5), 242.
Alexander, A., Owers, J. and Carveth, R., (eds) Media Economics: Theory and Practice, 2nd edn, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates (1998). 
Powell, R. (1999), “Recent trends in research: a methodological essay”, Library and InformationScience Research, Vol. 21 No. 1, pp. 91-119.