عدالت بین المللی از منظر اندیشه سیاسی جان راولز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی. دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی. واحد علوم و تحقیقات. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی اندیشه سیاسی و مسائل ایران. . واحد تهران مرکزی. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران. (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم سیاسی. دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی. واحد علوم و تحقیقات. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

10.22034/irr.2022.323548.2120

چکیده

جان راولز به عنوان یک اندیشمند تأثیرگذار در مکتب لیبرالیسم برای تبیین جایگاه و مفهوم عدالت در عرصه بین ‌ المللی، اصولی را مطرح نموده که در عرف بین ‌ الملل به صورت معقولانه می‌تواند مورد توافق دولت‌ها قرار گیرد و این اصول را به عنوان یک مبنای مشترک و عادلانه مطرح نموده است. راولز در راستای بررسی سیاست خارجی «دولت‌های لیبرال دموکرات» در عرصه بین‌المللی، رابطه این دولت‌ها با دولت‌های دیگر را تنها با توجه به رعایت اصول برشمرده از جانب آنان مورد ارزیابی قرارداده. بدین صورت، رابطه یک دولت لیبرال دموکراسی با دیگر لیبرال‌دموکراسی‌ها و یا با دولت‌های شریف می‌تواند در همه عرصه‌ها و بطور عادلانه و برابر اتفاق بیافتد. البته این رابطه با «دولت‌های تحت فشار» تنها در قالب کمک‌های مالی و با «دولت‌های قانون‌شکن» صرفاً به شکل جنگ عادلانه متصور است، که از منظر اندیشه سیاسی راولز این مفهوم واقعی عدالت در عرصه بین ‌المللی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International justice from the perspective of John Rawls' political thought

نویسندگان [English]

  • reza farpour 1
  • ahmad bakhshayesh ardestani 2
  • seyed moatafa abtahi 3

1 PhD student in political science. Faculty of Law, Theology and Political Science. science and research Branch. Islamic Azad university. Tehran. ایران.

2 Political Science Group_ Political Thought and Issues in Iran. . Central Tehran Branch. Islamic Azad university. Tehran. iran. (Author)

3 Associate Professor, Department of Political Science. Faculty of Law, Theology and Political Science. science and research Branch. Islamic Azad university. Tehran. ایران.

چکیده [English]

John Rawls, as an influential thinker in the school of liberalism, to explain the position and concept of justice in the international arena, proposes principles that can be reasonably agreed upon by governments in international custom and these principles as a common basis. And has raised fairly. In order to examine the foreign policy of the "Liberal Democratic states" in the international arena, Rawls evaluates the relations of these states with other states only according to the observance of the principles listed by them. Thus, the relationship of a liberal democratic state with other liberal democracies or with honorable governments can occur in all areas and in a fair and equal manner. Of course, this relationship with the "oppressed states" is only in the form of financial aid and with the "law-breaking states" only in the form of a just war, which from Rawls's point of view is the true concept of justice in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations
  • International Justice
  • Social Contract
  • Law of Nations
  • John Rawls'
  • Political Thought
اخوان کاظمی مسعود، و ویسی سارا (1390)، «جان رالز و عدالت بین­الملل» ، پژوهشنامه علوم سیاسی ، سال هفتم، شماره اول.
براین مگی (1374) ، مردان اندیشه ، ترجمه عزت الله فولادوند ، تهران : انتشارات طرح نو.
بشیریه حسین (1376) ، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم ، تهران : نشر نی ،  ج 2.
بشیریه حسین (1382) ، «دیباچه‌ای بر فلسفه عدالت» ، ماهنامه ناقد ، سال اول ، شماره 1.
بهشتی سید علیرضا (1379) ، مبانی معرفت شناسی عدالت اجتماعی ، تهران : انتشارات بقعه.
توسلی حسین(1376) ، «مبنای عدالت در نظریه جان رالز» ، مجله نقد و نظر، شماره 100.
دهباشی حمید (1378) ، «نقدی بر لیبرالیسم جان رالز» ، کیان ، سال نهم ، شماره 48.
راولز جان (1971) ، عدالت به مثابة انصاف ، ترجمه مصطفی ملکیان، تهران : انتشارات نقد و نظر.
راولز، جان. (1387). نظریه عدالت . ترجمه سید محمد کمال سروریان. تهران : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
راولز، جان. (1376). «عدالت و تصمیم گیری عقلانی» . ترجمه مصطفی ملکیان، فصلنامه نقد و نظر، شماره 10.
راولز، جان. (1376). «عدالت به مثابة انصاف». ترجمه مصطفی ملکیان، فصلنامه نقد و نظر، شماره 11.
سالیوان راجر (1380) ، اخلاق در فلسفه کانت ، ترجمه عزت الله فولادوند ، تهران : انتشارات طرح نو، چاپ اول.
کاظمی رضا (1382) «جان رالز فیلسوف عدالت»، نشریة مردم سالاری، دوم اردیبهشت .
لسناف مایکل ایچ (1378)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران : انتشارات کوچک.
مقیمی سعید (1393) «نظام اندیشه‌ای جان راولز: سرچشمه‌ها و یافته‌ها» فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ،  دوره 10 ، شماره 29 .
موحد محمدعلی (1382) ، در هوای حق و عدالت ،  تهران : نشر کارنامه.
نصیری قدیر (1382)، «عدالت به مثابة انصاف» ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، بهار ، شماره 19.
واعظی احمد (1384) . جان رالز از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، قم : بوستان کتاب.
وینسنت اندرو (1378) ، نظریه های دولت ، ترجمه حسین بشیریه ، تهران : نشر نی.
 
John Rawls, (1999b) Collected Papers, Edited by. Samuel Freeman, (Cambridge, MA: Harvard UniversityPress,)
John Rawls, The Law of Peoples, Op. Cit., p. 52-53; Jack S. Levy, “Domestic Politics and War”, in R. Rotberg & T. Rabb (Eds), (1988)The Origin and Prevention of Major Wars, (New York: Cambridge UniversityPress,)
David A. Reidy & J. D, “A Justice Global Economy: in Defense of Rawls”, Journal Ethics,11:2,2007.
Michael Friedman,( 1973) Humanitarian Intervention and the United Nations, (Charlottesville: UniversityPressof Virginia,)