تحلیل مفهومی چند فرهنگ گرایی ابزاری؛ مطالعه موردی روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی /علوم و اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 پژوهشگر مهمان بنیاد علم و سیاست برلین، آلمان

10.22034/irr.2022.323599.2121

چکیده

بازنگری در روش‌های مدیریت در جوامع کثرت‌گرا به ویژه در میان لیبرال دموکراسی‌های عمدتا مهاجر پذیر منجر به ظهور سیاست-گذاری جدیدی تحت عنوان چند فرهنگ‌گرایی شد. اگرچه کاربست الگوی چند فرهنگ‌گرایی در این نظام‌ها بستر مناسبی را برای مدیریت در جوامع چندقومی و چند فرهنگی ایجاد نموده، اما انتقاداتی از جمله کاهش انسجام ملی و هویت مشترک و برآمدن گروه‌های ملی‌گرای افراطی بر آن وارد شده و در کنار این انتقادات، نقد دیگری مطرح شده مبنی بر اینکه کاربست مفهوم چند فرهنگ‌گرایی در نظام‌های غیر دموکراتیک مانند روسیه که از ساختاری چند فرهنگی و چند قومی برخوردارند، چگونه خواهد بود. هدف اصلی این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی است که در آن کاربست نظریه چند فرهنگ‌گرایی را در کشورهایی با ساخت سیاسی اقتدارگرایی هیبریدی به تصویر می-کشد. در این مقاله با بررسی مورد روسیه و با استفاده از مفهوم اقتدارگرایی هیبریدی به ارائه رویکردی تلفیقی با عنوان «چند فرهنگ‌گرایی ابزاری» پرداخته شد. مطابق یافته‌های این پژوهش کاربست این مفهوم در کشورهای اقتدارگرا یا کشورهایی با رژیم اقتدارگرای هیبریدی مانند روسیه نیز امکان پذیر است. در نتیجه، چندفرهنگ‌گرایی بیشتر جنبه ابزاری دارد و عناصر دموکراتیک و اقتدارگرا هر دو مشاهده می‌گردد. برای این کار از روش پژوهش قیاسی بهره برده و تلاش می شود با توضیح مفهوم چند فرهنگ‌گرایی و اقتدارگرایی هیبریدی به کاربست آن‌ها در مورد روسیه پرداخته شود، سپس با استفاده ازمفاهیم ذکر شده و مطالعه موردی به تکمیل این مفاهیم پرداخته و یک مدل تحلیلی جدید با عنوان «چند فرهنگ‌گرایی ابزاری در رژیم‌های اقتدارگرای هیبریدی» ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual analysis of instrumental multiculturalism; Case study of Russia

نویسندگان [English]

  • Somayeh Pasandideh 1
  • Amir Mohammad Haji-Yousefi 1
  • seyed Mohammad Ali Hosseinizadeh 2
  • HamidReza Azizi 3

1 Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Guest researcher at the Berlin Foundation for Science and Politics, Germany.

چکیده [English]

Review of management practices in pluralistic societies especially among predominantly immigrant liberal democracies, has led to the emergence of a new policy called multiculturalism. Although the use of multiculturalism in these systems has provided a good platform for management in multiethnic and multicultural societies, but criticisms such as the decline of national cohesion and common identity and the emergence of extremist nationalist groups have been included in it. The main purpose of this paper is to provide a conceptual framework in which the application of the theory of multiculturalism in countries with a political structure of hybrid authoritarianism is illustrated. In this article, by examining the case of Russia and using the concept of hybrid authoritarianism, a combined approach called "instrumental multiculturalism" is presented. According to the findings of this study, it is possible to apply this concept in authoritarian countries or countries with hybrid authoritarian regimes such as Russia. As a result, multiculturalism is more instrumental and both democratic and authoritarian elements are observed. In this research, a deductive method is used and an attempt is made to explain the concept of multiculturalism and hybrid authoritarianism and apply them to Russia, then using the mentioned concepts and a case study to complete these concepts and a new analytical model. It is entitled "Instrumental Multiculturalism in Hybrid Authoritarian Regimes."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiculturalism
  • hybrid authoritarianism
  • instrumental multiculturalism
  • Russia
  • Hybridization