تحلیل مفهومی چند فرهنگ گرایی ابزاری؛ مطالعه موردی روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی /علوم و اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 پژوهشگر مهمان بنیاد علم و سیاست برلین، آلمان

10.22034/irr.2022.323599.2121

چکیده

بازنگری در روش‌های مدیریت در جوامع کثرت‌گرا به ویژه در میان لیبرال دموکراسی‌های عمدتا مهاجر پذیر منجر به ظهور سیاست-گذاری جدیدی تحت عنوان چند فرهنگ‌گرایی شد. اگرچه کاربست الگوی چند فرهنگ‌گرایی در این نظام‌ها بستر مناسبی را برای مدیریت در جوامع چندقومی و چند فرهنگی ایجاد نموده، اما انتقاداتی از جمله کاهش انسجام ملی و هویت مشترک و برآمدن گروه‌های ملی‌گرای افراطی بر آن وارد شده و در کنار این انتقادات، نقد دیگری مطرح شده مبنی بر اینکه کاربست مفهوم چند فرهنگ‌گرایی در نظام‌های غیر دموکراتیک مانند روسیه که از ساختاری چند فرهنگی و چند قومی برخوردارند، چگونه خواهد بود. هدف اصلی این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی است که در آن کاربست نظریه چند فرهنگ‌گرایی را در کشورهایی با ساخت سیاسی اقتدارگرایی هیبریدی به تصویر می-کشد. در این مقاله با بررسی مورد روسیه و با استفاده از مفهوم اقتدارگرایی هیبریدی به ارائه رویکردی تلفیقی با عنوان «چند فرهنگ‌گرایی ابزاری» پرداخته شد. مطابق یافته‌های این پژوهش کاربست این مفهوم در کشورهای اقتدارگرا یا کشورهایی با رژیم اقتدارگرای هیبریدی مانند روسیه نیز امکان پذیر است. در نتیجه، چندفرهنگ‌گرایی بیشتر جنبه ابزاری دارد و عناصر دموکراتیک و اقتدارگرا هر دو مشاهده می‌گردد. برای این کار از روش پژوهش قیاسی بهره برده و تلاش می شود با توضیح مفهوم چند فرهنگ‌گرایی و اقتدارگرایی هیبریدی به کاربست آن‌ها در مورد روسیه پرداخته شود، سپس با استفاده ازمفاهیم ذکر شده و مطالعه موردی به تکمیل این مفاهیم پرداخته و یک مدل تحلیلی جدید با عنوان «چند فرهنگ‌گرایی ابزاری در رژیم‌های اقتدارگرای هیبریدی» ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual analysis of instrumental multiculturalism; Case study of Russia

نویسندگان [English]

  • Somayeh Pasandideh 1
  • Amir Mohammad Haji-Yousefi 1
  • seyed Mohammad Ali Hosseinizadeh 2
  • HamidReza Azizi 3

1 Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Guest researcher at the Berlin Foundation for Science and Politics, Germany.

چکیده [English]

Review of management practices in pluralistic societies especially among predominantly immigrant liberal democracies, has led to the emergence of a new policy called multiculturalism. Although the use of multiculturalism in these systems has provided a good platform for management in multiethnic and multicultural societies, but criticisms such as the decline of national cohesion and common identity and the emergence of extremist nationalist groups have been included in it. The main purpose of this paper is to provide a conceptual framework in which the application of the theory of multiculturalism in countries with a political structure of hybrid authoritarianism is illustrated. In this article, by examining the case of Russia and using the concept of hybrid authoritarianism, a combined approach called "instrumental multiculturalism" is presented. According to the findings of this study, it is possible to apply this concept in authoritarian countries or countries with hybrid authoritarian regimes such as Russia. As a result, multiculturalism is more instrumental and both democratic and authoritarian elements are observed. In this research, a deductive method is used and an attempt is made to explain the concept of multiculturalism and hybrid authoritarianism and apply them to Russia, then using the mentioned concepts and a case study to complete these concepts and a new analytical model. It is entitled "Instrumental Multiculturalism in Hybrid Authoritarian Regimes."

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiculturalism
  • hybrid authoritarianism
  • instrumental multiculturalism
  • Russia
  • hybridization
بشیریه، حسین. (۱۳۸۱). آموزش دانش سیاسی، تهران: نشر نگاه معاصر.
بهرامی، مجتبی. (۱۳۹۶). «کثرت‌گرایی فرهنگی در عهد آل‌بویه: راهبردی برای زمان معاصر»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی شهید بهشتی، تهران.
تیلور، چارلز. (۱۳۹۳). زندگی فضیلت­مند در عصر سکولار، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات آگاه.
سالینز، پیتر. (1395). «همگونی به شیوه آمریکایی چند فرهنگی و روابط قومی»، ترجمه مرضیه فاضل نیا، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال اول، شماره اول، صص 106-93.
صباغیان، علی. (۱۳۹۲). شکست چندفرهنگ­گرایی و مسلمانان اروپا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
کرمی، جهانگیر و رقیه کرامتی­نیا. (۱۳۹۶). «فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه­ها، ابعاد و پیامدها»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۹۹، صص ۱۵۵-۱۸۸.
کولائی، الهه. (۱۳۷۷). قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری­های آسیای مرکزی، تهران: نشر دادگستر، صص ۱۷-۵۰.
 کیملیکا، ویل. (۱۳۹۵). شهروندی چندفرهنگی: نظریه لیبرالی در باب حقوق اقلیت‌ها، ترجمه ابراهیم اسکافی، تهران: انتشارات شیرازه.
 نیک­پی امیر، کردونی ندا. (۱۳۹۵). «چندفرهنگ­گرایی، دولت و حقوق اقلیت­ها»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 75، صص 65-93.
Alekseyeva, Anna (30/03/2015), The Russian politics of multiculturalism, (11/10/2021), https://www.opendemocracy.net/en/odr/russian-politics-of-multiculturalism/.
Arne Roes, Evelyn W. M. AU, Alain Van Hiel (2015), “Can Authoritarianism Lead to Greater Liking of Out-Groups? The Intriguing Case of Singapore”, Psychological Science, Vol. 26, Issue 12.
Asbrock, Frank, Sibley, Chris,Duckitt, John (2010), “Right-wing authoritarianism and social dominance orientation and the dimensions of generalized prejudice: A longitudinal test”, European Journal of Personality, Eur. J. Pers. 24: 324–340.
Brownlee, Jason (23/06/2009) “Portents of Pluralism: How Hybrid Regimes Affect Democratic Transitions”, (08,03,2022), https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2009.00384.x.
Christensen, Erik (2012), “Revising Multiculturalism and Its Critics”, the monist, vol.95.No.1, pp.33-48.
Diamond, Larry (2005), Elections Without Democracy. Thinking About Hybrid Regimes, Journal of Democracy, Vol. 13. No. 32. pp.21-53.
Doh Chull, Shin (2014), “Cultural Hybridization in East Asia: Exploring an Alternative to the Global Democratization Thesis”,(15/10/2021),  https://escholarship.org/uc/item/5pb0595n.
Easton, David (1965), Political system, San Francisco: San-Francisco State University, PP. 50-54.
 Gelman, Vladimir(2015), Authoritarian Russia. Analyzing Post-Soviet Regime Changes, Pensilvania: Pittsburg University Press.
Kirmayer, Laurence (18/11/2019),”The Politics of Diversity: Pluralism, Multiculturalism and Mental Health”, Division of Social & Transcultural Psychiatry, (11/10/2021), https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1363461519888608.
Lebedeva, Nadezhda (2016), “Is multiculturalism in Russia possible? Intercultural relations in North Ossetia-Alania”, Psychology in Russia: State of the Art, Volume 9, Issue 1, pp.24-40.
Levitsky, Steven , Lucan A. Way (2012), Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War, Cambridge: Cambridge University Press.
Morlino, Leonardo (2009), Are there hybrid regimes? Or are they just an optical illusion?, European Political Science Review, Vol. 1. No. 2. P. 273—296.
Parekh, Bhikhu (2000), Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and political Theory, Palgrave: New York.
Petrov, Nikolai, Lipman, Masha, Hale, Henry (2010), “Overmanaged Democracy in Russia: Governance Implications of Hybrid Regimes”, Carnegie Endowment for International Peace, pp.1-44.
Roets, Evelyn & Alain(19/10/2015),”Can Authoritarianism Lead to Greater Liking of Out-Groups? The Intriguing Case of Singapore”,(15/10/2021) https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797615605271.
Rubin, Derek, Verheul, Jaap (2009), American Multiculturalism after 9/11 Transatlantic Perspectives, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 Schedler, Andreas (15/05/ 2015), “Electoral Authoritarianism: The dynamics of unfree Competition”,(10/03/ 2021), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/9781118900772.etrds0098.
Sumarokova, Kristina (2018), “Hybrid authoritarian regimes: Is it a transition to democracy?”, Journal Of Society And The State, №2(3), pp:145-149.
Sumarokova, Kristina (2018), Hybrid authoritarian regimes: Is it a transition to democracy?,  (10/01/2022),https://sgpjournal.mgimo.ru/2018/2018-3/hybrid-authoritarian-regimes.
Taylor, Charles(1992), Multiculturalism and "The Politics of Recognition": An Essay with Commentary, New Jersey: Princeton University Press.
Vorauer, Jacquie, Stacey J. Sasaki (2011), "In the worst rather than the best of times: Effects of salient intergroup ideology in threatening intergroup interactions ", Journal of Personality and Social Psychology, No. 101(2), 307–320.
Walzer, Michael (1994), Thick and Thin: Moral Argument At Home And Abroad, Notre Dame: university of Notre Dame Press.
Zimmerman، William (2016), Ruling Russia: Authoritarianism from the Revolution to Putin, New Jersey: Princeton University Press.
Бусыгина, Ирина (2013), “Как Российский Политический Режим Доказывает Свою Привлекательность”, Отечественные записки,  Выпуск журнала № 6 (57).
Бусыгина, Ирина (2013), Как российский политический режим доказывает свою привлекательность, Отечественные записки, Выпуск журнала № 6 (57), https://strana-oz.ru/2013/6/kak-rossiyskiy-politicheskiy-rezhim-dokazyvaet-svoyu-privlekatelnost.
Глебова, И.И. (2006) “Политическая Культура Современной России: облаки новой русской власти и социальные расколы”, политические исследования, №1, С.33-45.
Дерябина С.Р. (2005), “Россия и опыт мультикультурализма: за и против”, Этнопанорама, №1-2, C. 14-18.
Куропятник А.И. (2012), “Мультикультурализм: Опыт Европы И Выбор России”,(11/10/2021) ,https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/50860/1/978-5-8019-0294-4_2012_008.pdf.
Нестеров Александр Г. (2017), “Проблемы Мультикультурализма В Отечественной Культурологии И Политологии”, Современная Европа, Выпуск журнала № 2(74), С. 111-120.
Суконкина Т. Н. (2010) “Формирование мультикультурного общества в регионе”,Журнал Регионология, №2, https://regionsar.ru/ru/node/520.
Шульман, Екатерина (2017), Гибридный или авторитарный? Политологи спорят о режимах России и Украины, znak,(05/11/2021), https://www.znak.com/20170106/gibridnyy_ili_avtoritarnyy_politologi_sporyat_o_rezhimah_v_rossii_i_na_ukraine.